Politik

Kultur, fritid och folkhälsa

Kultur, fritid och folkhälsa

Kulturen följer oss genom livet och gör det rikare. De av oss som kan bekosta vår egen kultur- eller fritidskonsumtion ska göra det. De som inte har den möjligheten ska däremot få stöd till det. Det är med den utgångspunkten som Moderaterna prioriterar att resurser på området främst riktas till barn och unga.

Vi vill ha ett starkt och aktivt föreningsliv i Väsby. De föreningar som på ett sunt sätt aktiverar barn, unga och personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till ekonomiskt stöd för att bedriva sin verksamhet. Kravlöshet från det offentliga samhällets sida är dock inte av godo när det gäller fördelningen av offentliga medel, här lika lite som på andra områden. För att det ska finnas en tilltro till att väsbybornas skattemedel verkligen går till det de är avsedda för så ska kraven, kontrollen och uppföljningen för föreningsbidrag vara tydliga. Däribland med avseende på det som ges för integrationsinsatser, så att kraven som ställs faktiskt fordrar att de utdelade medlen går till aktiviteter som främjar integration.

Det stöd som kommunen ger till olika föreningar ska hanteras enligt samma grundprincip som vid andra fall när offentliga medel går till externa aktörer. Det ska säkerställas att pengar inte går till verksamhet som på olika vis uppmuntrar till våld, kriminalitet, politisk eller religiös extremism. För att få föreningsbidrag är det viktigt att föreningen fullt ut bejakar de demokratiska värderingar som Upplands Väsby kommun håller högt. Det finns många exempel där föreningslivet blommar utan offentliga bidrag. Kurser i bidragssökande för nystartade föreningar innebär en ökad kostnad för samhället och riskerar även att skapa en bidragssökandekultur där föreningen inte prioriterar att skapa en självständig verksamhet som bär sig över tid. Sådana kurser ska inte förekomma.

Föreningslivet är en viktig del av civilsamhället. Det finns många andra sätt för det offentliga samhället att främja ett aktivt civilsamhälle. Kommunen kan låna ut lokaler, vara behjälplig i förmedlandet av kommunikation mellan medborgare och föreningar, med mera. Liknande insatser ska utvecklas.

Vi vill stärka kulturens plats i Väsby och då i synnerhet den lokala kulturen. Därför vill vi låta högtalare monteras på utsidan av scenhuset och att rutiner för att spela och presentera lokala artisters musik tas fram.

Vi har som kommun ett ansvar att se till att de verksamheter som får offentliga stöd inte inbegriper de som kan begå övergrepp mot värnlösa. Därför ska det krävas utdrag ur belastningsregistret för ledare för de föreningar som erhåller kommunalt stöd för verksamheter där barn, unga och funktionsnedsatta är delaktiga.

Fritids- och ungdomsgårdar är ett komplement till det övriga utbudet av fritidssysselsättningar för barn och unga. De kan och ska också vara ett redskap för att öka tryggheten i kommunen. Dessvärre finns det enligt forskningen stora risker att etableringar av ungdomsgårdar leder till ökad kriminalitet hos unga i riskområdet, snarare än minskad. För att undvika de riskerna fordras höga krav på personalen och på arbetssätten på gårdarna. Den verksamhet som sker idag bör säkras och eventuella tillkommande fritids- eller ungdomsgårdar bör planeras noggrant och under ledning av kommunledningskontorets säkerhetsenhet innan de kommer på plats. Placeringen av fritids- och ungdomsgårdarna är också viktig utifrån trygghetshänseende. Vi vill ge fritids- och ungdomsgårdarna en tydligare koppling mellan skola och fritid. Vi vill ställa högre krav på läxläsningspass och tätare kontakt med studie- och yrkesvägledare eller Vägval ungdom.

Idrotts- och fritidsaktiviteter leder till mycket gott. Både för den enskildes välmående och till samhällsekonomiskt positiva effekter. För Upplands Väsby kommun är det därför viktigt att möjliggöra friskvård. Fokus för detta ska alltid vara de som inte kan ansvara för att bekosta sina egna fritidssysselsättningar – barn, unga och de med funktionsnedsättningar – och prioritering av resurser ska ske därefter.

Alltför ofta måste gymnastiksalar eller andra anläggningar rivas på grund av bristande underhåll. Det blir konsekvensen när de efter många år blivit i så dåligt skick att de kostar mer att renovera än att ersätta. Detta är en slösaktig hantering av våra gemensamma offentliga investeringar. Vår övergripande syn är att fokusera investeringsmedel på renovering och underhåll av spontanidrottsytor och idrottsanläggningar snarare än att bygga nytt. Dock ska utbudet av idrottsanläggningar ses över löpande och kompletteras. I det arbetet ska inte det offentliga samhället dra hela lasset. Delfinansiering och sponsring är positiva exempel på hur externa aktörer har bidragit och kan bidra i framtiden. Vi ser bland annat hur padel- och rackethallar har kommit till i kommunen utan kommunal medfinansiering. Det vill vi se i högre grad framöver. Vi vill även utöka samarbetet och utbytet med andra kommuner i vår närhet som kan bidra med ett ökat utbud av kultur-, fritids- och idrottsmöjligheter för väsbybornas del.

Biblioteket har en viktig roll att spela i ett kunskapssamhälle. Vi vill planera för ett nytt bibliotek. Biblioteket och läsandet ska vara i första rummet i bibliotekets lokaler. Bibliotekets verksamhet ska värnas från att förmedla politiskt färgade budskap.

Väsbymoderaterna vill:


 • Främja lokala musikers verk
 • Att offentliga medel inte ska gå till verksamheter eller föreningar som uppmuntrar till våld, kriminalitet, politisk eller religiös extremism
 • Att en översyn av befintliga fritids- och ungdomsgårdar av kommunledningskontorets säkerhetsenhet. Eventuellt tillkommande fritids- eller ungdomsgårdar ska planeras under ledning av säkerhetsenheten
 • Se ett mål om 10 % extern delfinansiering av tillkommande idrottsanläggningar
 • Att bibliotekets verksamhet utvecklas och renodlas. Den värnas från politiska påtryckningar
 • Planera för ett nytt bibliotek i centralt läge
 • Stärka kulturskolan genom att öka antalet platser och utbud
 • Samordna kultur-, fritids- och idrottsutbud med närliggande kommuner
 • Att fler discgolf/frisbeegolfbanor tillkommer i flera kommundelar, bland annat för att främja tryggheten
 • Att det utreds och tas fram förslag på hur civilsamhälle och föreningsliv kan få förbättrade möjligheter att verka på andra sätt än genom ekonomiska bidrag, kommunala anställningar eller annan finansiering
 • Införa alkoholfri skolavslutning


Bifogade filer