Politik

Jämställdhet, antidiskriminering och HBTQ

Jämställdhet, antidiskriminering och HBTQ

Jämställdhet är en frihetsfråga och en av anledningarna till att Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Men kvinnor jobbar och tjänar fortfarande mindre än män, har lägre pensioner och sämre möjligheter att starta och driva företag. Det finns också stora könsskillnader när det gäller ohälsa och arbetsmiljö. Utanförskapet som särskilt drabbar utrikes födda kvinnor måste brytas.

För Moderaterna är det viktiga vad du vill och var du är på väg än var du kommer ifrån. Ens hudfärg, kromosomuppsättning, sexuella läggning eller etnicitet ska aldrig vara grund för orättvis behandling. Du ska bli bedömd för den individ du är. Av de anledningarna motverkar vi all form av diskriminering och alla former av urvalsgrunder som inte är meritokratiska. Kompetens ska alltid vara det som premieras. Kvotering baserad på grupptillhörighet i någon form ska inte förekomma.

Sedan vi fick väbybornas förtroende 2018 har vi möjliggjort att ansökningar till utlysta tjänster i den kommunala organisationen blir avkodade/anonymiserade i det inledande skedet. Detta för att bidra till en urvalsgrupp som går vidare till intervju där inte ett första urval har gjorts baserat på annat än kompetens. Detta är ett exempel på den syn som ska leda kommunens arbete inom dessa frågor.

Utifrån principen att ingen diskriminering ska förekomma samt att motverka de hinder den enskilda individen kan möta ska en ny jämställdhetsstrategi för Upplands Väsby kommun formuleras.

Offentliga medel, exempelvis föreningsbidrag, ska inte gå till aktörer som inte respekterar jämställdhet, likabehandling oavsett sexuell läggning, etnicitet eller andra faktorer som innebär diskriminering.

Vår syn är att individens frihet och rättigheter alltid ska gå före föreställningar om släkt eller kultur. Detta synsätt ska genomsyra hela den kommunala organisationen och garantera att exempelvis flickor och pojkar behandlas lika från myndighetshåll, oavsett etnicitet. Att barnäktenskap aldrig ska få förekomma. Att tvångsgifte måste motverkas. Att våld i nära relationer och hedersförtryck aldrig ska tolereras.

Stora framsteg har gjorts för hbtq-personers rättigheter under de senaste decennierna. Men mer måste göras. Hbtq-personer är fortfarande en högriskgrupp vad gäller psykisk ohälsa och självmord. Unga hbtq-personer mår ofta sämre än andra jämnåriga och löper större risk att drabbas av till exempel kränkningar. Hbtq-personer riskerar även i hög grad att drabbas av hedersnormer och hedersförtryck. I många länder utsätts hbtq-personer för brutalt förtryck. Vi kan inte acceptera att intoleranta värderingar som begränsar människor följer med från dessa. Därför är det föredöme som Upplands Väsby kommun kan visa genom att på olika sätt uppmärksamma den årliga Prideveckan genom flaggning och i de kommunala verksamheterna viktiga.

I Väsbys förskolor och skolor görs idag ett arbete med värderingar och tolerans. Detta vill vi värna och stärka. Vi vill även säkerställa att brukare och personal i omsorgen är medvetna om att ingen ska hindras från att vara den man är, även på ålderns höst eller när man på annat sätt är i behov av det offentligas stöd.

 

Väsbymoderaterna vill:


  • Att ingen form av diskriminering, särbehandling eller förtryck grundad på grupptillhörighet ska förekomma utan istället fördömas
  • Kontinuerligt säkra en god medvetenhet i den kommunala förvaltningen kring hedersförtryck och gemensamt arbetssätt för att ingen ska ramla mellan stolarna
  • Att ingen form av föreningsstöd utbetalas till antidemokratiska, jämställdhets-, HBTQ- eller hedersförtryckande verksamhet
  • Att Prideveckan uppmärksammas i kommunen med exempelvis målande av regnbågsflaggan på övergångsställen, flaggning och andra insatser
  • Att äldre och andra i behov av kommunalt finansierad omsorg har samma rätt som andra att leva sitt liv oavsett kön, identitet eller sexuell läggning. Därför vill vi att HBTQ-medvetenhet inarbetas i de styrande dokument som gäller för omsorgsarbetet
  • Att en ny jämställdhetsstrategi tas fram


Bifogade filer