Politik

Integration och socialt arbete

Integration och socialt arbete

Det Väsby som vi lever i idag är produkten av flera generationers flit och ansträngningar. De som bidragit till bygget av vårt lokalsamhälle har kommit från olika delar av Sverige, men också från Finland och under senare decennier även från andra delar av världen. Väsby är på många sätt ett exempel på en ort där integrationen varit framgångsrik. Nyckeln till denna goda utveckling har varit att de som kommit hit dels har jobbat och dels även på andra sätt blivit fullt delaktiga i lokalsamhället. Dessvärre ser vi idag brister i integrationen vilket för med sig olika samhällsproblem. Ansvaret för att lösa dem ligger huvudsakligen på riksdag och regering, men även vi på kommunal nivå måste hitta ytterligare former för att åstadkomma en mer funktionell anpassningDå vi nu och i framtiden ska säkra en så god integrationsprocess som möjligt är det genom en lokal arbetslinje, eget individuellt ansvar, kravfylld öppenhet och tydlighet.

Bidragande orsaker till den alltför dåligt fungerande integrationen är otydliga signaler från det offentliga samhället och ett alltför omhändertagande perspektiv gentemot de som kommit hit. Detta har varit ett omhändertagande som inte har sett människor som fullt kapabla att ta ansvar för sin egen tillvaro. Det vill vi ändra på genom att öka drivkrafterna till en effektivare integrationsprocess. Det betyder att vi behöver skärpta krav på deltagande i kurserna i samhällsorientering, för vilka nyanlända är berättigade till försörjningsstöd, och tydligare konsekvenser vid utebliven närvaro. Att ställa krav är att bry sig.

Upplands Väsby kommun ska inte betala ut försörjningsstöd till dem som inte har rätt till det enligt lag. Detta gäller bland annat de som har fått avslag på sin asylansökan och därefter har gått under jorden. Vi ska inte medverka till att skuggsamhällen byggs upp.

För en god integration är jobb en viktig del, men är inte den fullständiga bilden. Hedersvåld och förtryck är uttryck för sådant som inte hör hemma i det svenska samhället. I vårt Väsby ska flickor och pojkar kunna växa upp med alla möjligheter och friheter att förverkliga sig själva, umgås med de vänner de vill eller älska vem de vill. Detta perspektiv ska genomsyra kommunens kontakt med enskilda, föreningar och församlingar. Barn- och ungdomsåren är en komplex tid i varje människas tid som på gott och ont sätter prägel på livet som vuxen. För den som kommer till Väsby utlandet i ungdomsåren är det viktigt att få tydlig information om vilka värderingar som vårt samhälle bygger på. Vi vill därför säkerställa att alla som kommer till Upplands Väsby får en värderings- och samhällsintroduktion.

Språk, personliga kontakter och möjligheter att få ta del av sociala sammanhang är viktiga för att varje människa ska kunna komma till sin rätt. Förutom att ställa krav på den enskilde behöver även samhället aktivt ge möjligheter till en bättre integration. Vi värnar möjligheten till hemspråksundervisning.

Upplands Väsby kommun ska följa lagen. Vi ska uppfylla det ansvar som åläggs oss när det gäller att ordna en bostad för de nyanlända som anvisas till kommunen. Detta ska göras på ett sätt som inte innebär färre lägenheter i Väsbyhems ordinarie kö eller som skapar grogrund för destruktiva strukturer längre fram, som exempelvis stora barrackkomplex.

För många av oss innebär livet inte bara framgångar utan även tillfälliga motgångar. För vissa är dessa motgångar sådana som fordrar stöd och hjälp från det offentliga samhället. I dessa lägen ska kommunen finnas där som ett skyddsnät för att hjälpa de som inte kan klara sig fullt ut på egen hand. Den offentliga service som tillhandahålls ska vara snabb, effektiv och rättssäker. De som har rätt till stöd ska få det.

Vi vill främja och uppmuntra frivilligengagemang för att stötta unga med sociala och missbruksproblem. Som en annan åtgärd mot missbruk vill vi att föräldrar ska få tillgång till information om hur man förebygger och upptäcker missbruk bland barn och unga. Genom de tekniska verktyg som finns ska denna information kunna gå ut på flera språk.

Socialsekreterare är idag ett yrke med hög arbetsbelastning, där mycket tid går åt till administrativa uppgifter. Här kan utökade administrativa resurser underlätta. Även digitala verktyg har potential att effektivisera den kommunala förvaltningens arbete, till gagn för den enskilde och för de som arbetar med dessa frågor.

Väsbymoderaterna vill:


  • Att bidrag betalas ut på rätt grunder och till de som verkligen behöver dem.
  • Se till att varje individ som kommer till Väsby känner till sitt ansvar att på egen hand hitta bostad och arbete
  • I högre grad använda LVU när det kommer till barn och ungdomar i kriminella miljöer
  • Inte kompensera uteblivet studiebidrag för föräldrar med ekonomiskt bistånd, till skillnad från idag då studiebidraget räknas med i familjens disponibla inkomst


Bifogade filer