Politik

Förskola och skola

Förskola och skola

Sedan en längre tid har vi arbetat brett inom politiken och i verksamheterna för att stärka kvaliteten i Väsbys skolor. Det har burit frukt och idag är kunskapsresultaten i grundskolans årskurs 9 starkare än någonsin. Det är ett gott betyg på vårt gemensamma långsiktiga arbete men vi kan aldrig slå oss till ro. Att åstadkomma en god utbildning för Väsbys barn och unga är en ständigt pågående process som aldrig tar slut.

Oavsett om det är en kommunal eller fristående utförare som bedriver undervisningen vill vi att kvaliteten snarare än utförarform ska vara i fokus. Vi vet att fristående aktörer verksamma i välfärden många gånger bidrar med mycket. Vi är positiva till friskolor och fria förskolor. Samtidigt ska de kommunala förskolorna och skolorna leverera god verksamhet och utbildning på ett effektivt sätt.

Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Därför ska svensk skola fylla sitt kompensatoriska uppdrag att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav på att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att eleverna tar sitt ansvar. Att lära nytt kräver ansträngning.

Föreningsfritids är ett koncept där idrottsföreningar får ersättning för att driva fritidshem. Det kan vara ytterligare ett sätt att främja föreningslivet samtidigt som det underlättar vardagen för familjerna. Det finns idag föreningar som gör detta i Väsby med gott resultat. Därför vill vi utveckla denna möjlighet för fler barn och familjer.

Det har visat sig att gruppstorlekarna påverkar möjligheterna till inlärning för framför allt de yngre barnen. Därför vill vi säkerställa att barngrupperna inte blir alltför stora i de lägre årskurserna och i förskolan.

Skollokalerna i kommunen ska utvecklas och renoveras för en god skolmiljö. De tillkommande förskole- och skollokalerna bör utformas enligt senaste forskningsrön för att främja goda inlärningsförhållanden.

Digitaliseringen av samhället berör även skolans värld. Vi vill att Väsby ska vara en av Sveriges ledande IT-kommuner där digitaliseringen i skolan är en viktig del av det pedagogiska arbetet.

Framgång och en positiv utveckling i skolsystemet är inte något som sker över en natt eller på måfå. Det krävs ett systematiskt kvalitetsarbete och en långsiktighet. Därför vill vi eftersträva blocköverskridande överenskommelser för att skapa stabila förutsättningar för skolutveckling.

Vi vill upprätta handlingsplaner för nolltolerans mot mobbning och sexuella trakasserier och använda metoder som är validerade av forskning. Dels ska uppföljningen stärkas så att lägesbilden blir tydligare, dels ska en nolltolerans införas med som möjlig konsekvens att flytta på de som mobbar till en annan skola, inte de som blir mobbade. Vi vill även införa en nolltolerans mot skolk i grundskolan genom fler insatser för att nå hemmasittare och motverka frånvaro. Vi vill införa en skolakut.

Vi vill att alla elever ska få de redskap de behöver för en god, individanpassad utbildning. Det innebär såväl extra stöd till de som har svårare att hinna med, som möjligheter att gå fram snabbare för de som vill. Därför vill vi att elever i de kommunala grundskolorna och i Väsby nya gymnasium ska ha möjligheter att läsa ämnen eller kurser på en högre nivå utan att behöva byta klass eller åldersgrupp.

Läxhjälp i skolan är ett bra komplement för den som behöver mer tid för att tillgodogöra sig innehållet i undervisningen. Vi vill säkerställa att läxhjälp finns i kommunens skolor.

Föräldrarna spelar en avgörande roll för sina barns skolgång. Lärarna har en pedagogisk uppgift och kan inte ersätta föräldraband eller uppfostran. Därför vill vi se över ytterligare sätt att involvera föräldrar i deras barns skolgång, genom bland annat förstärkning av kommunikationen mellan skolan och hemmet på olika språk.

Väsbymoderaterna vill:


  • Ha särskilt stöd och fokus på barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder då dessa löper större risk att hamna i missbruk, kriminalitet och att bli utsatta för brott.
  • Att en nolltolerans mot ogiltig frånvaro införs i kommunalt drivna skolor
  • Använda tillfällig omplacering, tillfällig avstängning och avstängning mer för att åstadkomma ordning och reda i skolan
  • Införa en strategi där läraren, inom 30 minuter, skickar ett sms till vårdnadshavaren om eleven inte dykt upp på lektionen i kommunalt drivna skolor
  • Införa en skolakut, en möjlighet att omplacera elever som utsätter andra för kränkningar eller våld


Bifogade filer