Nyheter

Stockholms Län
2022-03-22

För att få ordning på Sverige måste vi få ordning på skolan!

I dag lämnar över 16 000 elever i Sverige grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Mer än var fjärde elev i årskurs sex saknar fullständiga betyg. En tredjedel av landets låg- och mellanstadielärare uppger att de utsatts för våld och hot. Det är ett stort underbetyg till svenskt skolväsende och en utveckling som måste vändas omgående. En misslyckad skolgång ökar risken för kriminalitet, arbetslöshet och utanförskap. Alla barn ska ha samma chans till ett bra liv och där spelar skolan en avgörande roll.

För att lösa problemen i skolan behövs en politik där kunskap och studiero står i fokus. Det ska ställas höga krav på alla skolor och de som inte lever upp till dessa krav ska stängas, fria som kommunala. Alla elever ska samtidigt ha möjlighetatt både välja och välja bort en skola. Bra skolor är den enskilt viktigaste förebyggande åtgärden för att bekämpa kriminalitet, utanförskap och arbetslöshet. 


Trots snart åtta år i regering är det först våren 2022 som Socialdemokraterna presenterar förslag på skolområdet. Tyvärr handlar förslagen i första hand om att flytta fokus från de verkliga problemen till att attackera valfriheten. 


Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag för fristående skolor och minska skolpengen för elever som går i dem. Blir detta verklighet kommer många av Sveriges välfungerande friskolor inte att få ihop ekonomin och således tvinga stänga. Det äventyrar framtiden för tusentals elever. 


Förutom att strypa möjligheten till att välja en fristående skola vill man skriva in i skollagen att samtliga skolor ska jobba för en “allsidig social elevsammansättning”. Regeringen vill alltså att möjligheten att välja skola avgörs baserat på socioekonomisk bakgrund och att elever ska sorteras utifrån etnisk härkomst, sociala problem eller föräldrars lön och utbildningsbakgrund. I klartext är man beredd att använda barn som integrationsredskap. Hur det ska genomföras i praktiken har de svårt att svara på men det kommer att innebära att elever ska bussas från vissa områden till andra, eftersom stora delar av Sverige har en tydlig boendesegregation. Detta har redan prövats på sina håll runtom i Sverige och slutat i misslyckande. Nu är man beredd att göra samma experiment i hela landet.

För att få ordning på svensk skola krävs politik för att säkra trygghet, studiero och ökad inlärning.


Här är några av Moderaternas förslag för att få ordning på svensk skola:


För en skola med kunskap i fokus

 • Kurs- och ämnesplaner ska tydligare fokusera på kunskaper som är konkreta och mätbara. Det ska vara fokus på fakta i lägre årskurser och först senare inslag av resonemang och analys.
 • Vi vill se tidiga insatser och nivågrupperingar för en mer individanpassad skolgång. Barn ska inte kunna gå genom grundskolan utan att klara kunskapskraven. Möjligheter för elever att gå om en årskurs bör övervägas oftare och i de lägre årskurserna av ansvarig lärare. Exempelvis bör elever som inte klarar de nationella proven i svenska och matematik i årskurs tre, gå om årskursen.
 • Vi vill satsa på mer tid mellan lärare och elever. En timme mer undervisning om dagen redan på lågstadiet.
 • Lovskola och obligatorisk läxhjälp bör införas redan från lågstadiet för att hjälpa barn i behov av extra stöd.
 • Vi vill ha digitaliserade nationella prov som rättas externt. Moderaterna vill också att de nationella proven blir jämförbara över tid.
 • Skolor måste tillåtas att organisera undervisningen mer flexibelt så att hänsyn kan tas till nivå, särskilda behov och koncentrationssvårigheter.

För en skola med ordning och reda:

 • Skollagen behöver ge lärare och rektorer mandat att agera vid ordningssituationer. Eleverna har också ett ansvar för att arbetsmiljön i skolan präglas av trygghet och arbetsro.
 • Alla skolor ska ha metoder mot mobbning och kränkningar. All frånvaro ska följas upp. Både i klassrummen och i den nationella statistiken.
 • En ny brottsrubricering ska införas som tar sikte på alla former av våldsamma angrepp mot lärare och annan skolpersonal.

För en hög kvalitet som förenas med valfrihet: 

 • Moderaterna vill inte att det ska vara möjligt att lista sina barn på populära skolor tidigare än tre år före skolstart.
 • Skolor som drivs som aktiebolag måste leva upp till högt ställda kvalitetskriterier för att få göra vinstutdelning. Skolor som allvarligt brister i kvalitet ska få sitt tillstånd indraget.
 • Skolinspektionen ska få ett särskilt uppdrag att granska samtliga verksamheter såsom förskolor, skolor och pedagogisk verksamhet, som bedöms ha konfessionella inslag.
 • Vi vill se ett obligatoriskt skolval i alla kommuner och med ett enhetligt kösystem. Såväl för kommunala som fristående skolor.
 • Skolinspektionens granskning av skolor ska förstärkas, utökas och behöver prioritera elevernas kunskapsutveckling samt undervisningens kvalitet.
 • Skolinspektionen ska göra oanmälda besök och kvaliteten ska mätas med ett mått för hur skolan lyckats lyfta kunskaperna.
 • Överlåt skolor som år ut och år in dras med låga kunskapsresultat till annan huvudman och ytterst ska skolan kunna stängas, oavsett huvudman.