Politik

Målsägandebiträde
Moderaterna

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde är en jurist som företräder brottsoffret. Moderaterna menar att målsägandebiträdet har en avgörande roll i rättsprocessen. Rättspolitiken ska sätta brottsoffret i centrum och målsägandebiträdet har en viktig uppgift i det arbetet. 

Den som blir utsatt för ett brott, målsäganden, har i många fall rätt till ett målsägandebiträde. Det är en advokat eller biträdande jurist som har till uppgift att företräda målsäganden i den straffrättsliga processen. Målsägandebiträdet närvarar på samtliga förhör med brottsoffret, svarar på frågor om hur processen går till och för målsägandens talan om skadestånd i domstol. Under rättegången hjälper målsägandebiträdet åklagaren med att ställa frågor till vittnen, målsäganden och den tilltalade. Dessutom kan målsägandebiträdet också presentera egen bevisning som stärker åtalet. 

Allt för få brottsoffer får ett målsägandebiträde i hovrätten

I dag hjälper målsägandebiträdet brottsoffret genom hela polisutredningen fram till dess att tingsrätten har meddelat sin dom. Tidigare så hjälpte målsägandebiträdet brottsoffret även i hovrätten. Men efter en lagändring år 2018 så har brottsoffret som huvudregel inte rätt till något biträde i hovrätten. Det innebär att många brottsoffer inte blir företrädda av en jurist i hovrätten.

Det är en beklaglig utveckling. Advokatsamfundet beskriver att det är vanligt att personer som har blivit utsatta för sexualbrott eller våld i nära relationer saknar målsägandebiträden i hovrätten. Moderaterna menar att det är en allvarlig utveckling. Vi delar Advokatsamfundets åsikt att det är orimligt att den misstänkte företräds av en jurist i hovrätten, men att brottsoffret inte har samma rätt till det.

I dag är det åklagarens uppgift att företräda brottsoffret i hovrätten när det inte finns något målsägandebiträde. Det är dock ingen lämplig ordning. Åklagarens roll är att företräda staten och försöka styrka sin bevisning i rättegången. Åklagaren har vanligtvis ingen kontakt med brottsoffret innan rättegången, vilket ett målsägandebiträdet har. Ett annat skäl till att åklagaren inte ska ha i uppgift att företräda brottsoffret i hovrätten, är att åklagarna har en stor arbetsbörda och att det därför behövs en jurist som särskilt för brottsoffrets talan.

Moderaterna vill att fler brottsoffer ska få ett juridiskt ombud i högre instanser

Moderaterna vill göra en översyn av brottsoffers rätt till målsägandebiträde i hovrätten och Högsta domstolen. Det finns givetvis brottmål där utredningen i hovrätten är så pass okomplicerad att det saknas behov av ett målsägandebiträde. Men det finns allt för många fall där brottsoffret är i stort behov av ett målsägandebiträde i övre instanser, men inte får något biträde. En översyn ska syfta till att allt fler brottsoffer får ett målsägandebiträde i hovrätten och Högsta domstolen. I sexualbrottsmål menar vi att brottsoffret alltid ska ha rätt till ett målsägandebiträde i högre instans.

Moderaternas förslag:

  • Tillsätt en utredning för att utöka brottsoffers rätt till målsägandebiträde i hovrätten och Högsta domstolen
  • Personer som utsatts för sexualbrott ska alltid ha rätt till ett målsägandebiträde i hovrätten och i förekommande fall även i Högsta domstolen.

Bifogade filer