Nyheter

Moderaterna i Södertälje kommun
2022-09-06

Så lyfter vi Södertäljes elever

Att svenska elevers skolresultat är otillräckliga och att svenska skolan har problem är vi överens om över partigränserna. Men medan en del skyller allt på ”marknadsskolan”, håller vi moderater med ledarskribenten Torun Nilsson, som i Dagens Industri skriver att problemen beror på:

• Otydliga uppfattningar om kunskap.

• Dålig utvärdering av skolor.

• Dålig utvärdering av elevers resultat.

• Bristande integration.

• Dåligt fungerande skolval.

I Södertälje, som har en stor andel elever från socioekonomiskt utsatta områden, accentueras problemen. Vi är den kommun i länet som har flest elever som lämnar årskurs nio utan att vara behöriga till gymnasiet och inte ens hälften av gymnasisterna i Södertäljes kommunala studieförberedande program går ut med godkänt i alla ämnen. Många av dessa elever kommer från studieovana hem och för dem är det extra viktigt med tydliga förväntningar på deras kunskapsmål. Det vill vi moderater se till att de får.

Sverige saknar ett enhetligt system för att utvärdera såväl kommunala som fria skolor. Ett sådant system skulle kunna underlätta att undermåliga skolor (såväl fria som kommunala) läggs ner eller reformeras. En sådan utvärdering skulle också kunna vägleda eleverna när de väljer skola.

I Södertälje kommuns utbildningsnämnd redovisas bara statistik för elever i kommunala skolor, trots att en stor andel av invånarna har valt friskolor. Vi moderater vill inkludera friskoleelevernas resultat så att vi kan följa utvecklingen för alla elever som bor i vår kommun.

Problemet med den dåliga utvärderingen av elevernas resultat är på väg att åtgärdas. Skolverket arbetar med ett system för digitalisering av nationella prov, vilket kommer att leda till att proven kan rättas av andra än skolorna själva. Vi moderater i Södertälje kommer i det läget att verka för att hålla betygsinflationen i schack genom att följa upp att de nationella provresultaten avspeglas i skolornas betygssättning.

Med ett väl fungerande skolval kan elever från alla områden välja skola efter ambition och inställning

Vi moderater menar att ett fritt skolval kan gynna integrationen. Med ett väl fungerande skolval kan elever från alla områden välja skola efter ambition och inställning oberoende av sina föräldrars socioekonomiska situation. Men för att skolvalet ska vara väl fungerande krävs att eleverna och föräldrarna är utrustade för valsituationen.

Vi moderater brukar säga att alla barn ska kunna göra en ”klassresa”. I Södertälje vill vi tydliggöra den resan genom att utveckla ett program för att ge dem självförtroende, förebilder och nätverk.

Studie- och yrkesvägledning är särskilt viktig för barn till föräldrar i utanförskap och arbetslöshet, men även för andra grupper. Yrkesprogrammen måste bli mer attraktiva.

Moderaterna i Södertälje vill matcha yrkesprogrammens innehåll med arbetsmarknadens behov, samt tydliggöra värdet av dessa utbildningar för eleverna.

Vi moderater värnar individens valfrihet. Vi vet att eleverna och deras föräldrar har olika behov och preferenser. Vi vill ha tydliga lösningar för barn med så kallade ”särskilda behov”. Vi vill också att högpresterande elever finner utmaningar och stimulans. Därför vill vi ha skolor med olika profiler och inriktning.

Vi moderater vill erbjuda alla elever i kommunen en realistisk möjlighet att välja bland skolor som matchar deras olika behov och ambitioner. Vi hoppas att du ger oss förtroendet att göra det.

Alexander Rosenberg (M)

kommunalråd i opposition, kandidat till kommunstyrelseordförande

Maria Frithz Warg (M)

andra vice ordförande i utbildningsnämnden, kandiderar till kommunfullmäktige