Politik

Skola och utbildning

Skola och utbildning

Vi vill 

Ha höga förväntningar på alla elever, såväl studiesvaga som studiestarka. Studiesvaga får särskilt stöd och studiestarka får extra utmaningar. På sikt är målet att 100 % ska klara gymnasiet. Södertälje ska vara en så bra skolkommun att den attraherar elever och lärare från andra kommuner.

Göra samtliga elevers skolresultat till kommunens angelägenhet – vi ska följa upp friskolorna. Vårt huvuduppdrag är att utveckla den kommunala skolan, men vi ska följa kunskapsnivån i hela Södertälje. Kommunen ska även bjuda in till gemensamma studiedagar för kommunala- och friskolor. Vi ser vikten av olika skolformer, de kompletterar och inspirerar varandra.

Vi vill fördjupa den statistiska genomlysningen som görs av våra skolor. Mer transparens är av godo!

Öka tryggheten bland elever och lärare – fler kuratorer, skolsköterskor och utökat centralt stöd. Vi ökar antalet kuratorer och skolsköterskor för att kunna motverka den psykiska ohälsan. Vi vill även införa en central stödfunktion som hjälper skolor att bemöta mobbning.

Att det svenska språket ska ses som nyckeln till lärande. Att alla kan tala och förstå det svenska språket är vår prioritet. I praktiken innebär det att barn som behöver extra hjälp snabbt ska få det. 

Läs mer om hur vi vill få fler i arbete, öka tryggheten och hållbarheten i Södertälje. 


Kunskapsfokus i skolan - chansen till ett gott liv

Utbildning är grunden för ungas möjligheter att lyckas. Förskolan ger trygghet, det svenska språket och förutsättningar för att utvecklas i högre skolklasser.

Vi vill också att Södertälje ska vara kommun som ser alla elever, även dem i friskolor. Vi är huvudman för den kommunala skolan men vill följa resultaten för samtliga. 

Kommunens ansvar är hela Södertälje och alla elever är viktiga.

För oss är skolan så fundamental att vi sätter riktigt höga mål. Vår vision är att Södertälje ska ha skolor som lockar till inflyttning eller pendling av lärare och elever.

En stad av Södertäljes kaliber – med 100 000 invånare – kan och ska ha den målbilden.

Läs mer om vår nationella politik: förskola- och förskoleklass, mer kunskap i skolan.

Se gärna Frågor och svar om dagens friskolesystem


Skola och utbildning - fördjupning

Moderat skolpolitik ser alla barn ska ha samma chans till ett gott liv och skolan har en avgörande roll. Den är början till klassresan för barn i särskilt utsatta områden. En misslyckad skolgång ökar risken för kriminalitet, arbetslöshet och utanförskap. En lyckad skolgång kan betyda allt och lite till.

Södertälje ska vara en kunskapskommun och kommunens ansvar börjar redan i förskolan och sträcker sig hela vägen och den gemensamma satsning som vi med har med Scania, AstraZeneca och KTH kring Södertälje Science Park (SSCP).

Den satsning som vi gör tillsammans med våra stora industriföretag knyter an till regional kompetensförsörjning, men kunskap börjar med den enskilda människan. Vi har höga förväntningar på alla människor. Det handlar om förkovran, nyfikenhet, lusten att lära och möjligheten att få just det. Där börjar kunskapskommunen.

Vår utgångspunkt är att barn är olika och behöver olika form av stöd. Studiesvaga kan behöva stöd inom ett skolämne och studiestarka kan behöva extra utmaningar, och det kan röra sig om samma elev. Vi önskar en utredning och förslag om pilotprojekt. Målet är att det ska finnas ett kommungemensamt arbetssätt som får växa fram över tid utifrån de erfarenheter som görs efterhand inom förvaltningen. 


God svenska är en nyckel till lärande

Grunden för lärande är språk. Att alla kan tala och förstå det svenska språket är vår prioritet. I praktiken innebär det att barn som behöver extra hjälp snabbt ska få det. Att ta reda på barns språkkunskaper blir viktigt för att tidigt kunna erbjuda stöd.


Både kommunala- och friskolor måste fungera väl – alla Södertäljes elever är en del av kommunen

För Moderaterna är skolan så fundamental att kommunens ansvar inte slutar med huvudmannaskapet. Där går den stora skiljelinjen gentemot många andra partier. Kommunen ska se varje elev som en tillgång, som del av Södertälje, även de som väljer att gå i friskolor. Debatten om kommunal skola eller friskola har delvis fel inriktning. Fokus ska handla om lärande och kunskap.

De problem som har diskuterats kring friskolor ser vi som viktiga och vill komma till rätta med. Våra förslag på nationell nivå innebär att det inte ska vara möjligt att lista sina barn på populära skolor tidigare än tre år före skolstart och att skolor som drivs som aktiebolag måste leva upp till högt ställda kvalitetskriterier för att få göra vinstutdelning. Vi förespråkar även central rättning på nationella prov för att undvika glädjebetyg.

Den Moderata inställningen kan beskrivas som att förbättra istället för att avveckla och vår inställning är att båda skolformerna behövs, de kompletterar och inspirerar varandra. Att få välja skola är en möjlighet.

Att det finns bra skolor i vår kommun – både kommunala och friskolor – är av vikt. Utan kombinationen faller resonemanget om en attraktiv kommun som ska attrahera boende, studerande och företag. Perspektivet borde istället vara att lyfta goda exempel, bland skolor, lärare och elever.


Vi har två skolformer som båda behövs

Läsåret 2020/21 fanns det bland avgångselever (nationella program) 331 gymnasieelever som gick i skolor ägda av enskilda huvudmän, d.v.s. friskolor. Samtidigt gick 206 elever i kommunal skola. Betygspoängen för de båda skolformerna ligger i nivå vad gäller yrkesprogram. Betygsnivån ligger dock högre för friskolor när det handlar om högskoleförberedande program. Vårt mål är att de kommunala gymnasieskolorna ska komma ikapp friskolornas nivå inom de högskoleförberedande programmen.


Avgångselever i gymnasieskolan 2020/21 (Källa: siris.skolverket.se) 

Yrkesprogram

·        Kommunal skola 45 elever, med genomsnittligt betygspoäng 13,4.

·        Friskolor: 144 elever, med genomsnittligt betygspoäng 13,0.

Högskoleförberedande program

·        Kommunal skola 161 elever, med genomsnittligt betygspoäng 12,9.

·        Friskolor: 187 elever, med genomsnittligt betygspoäng 16,1.

----------------------


Våra förslag:

1) Kommunen ska årligen presentera skolresultat för Södertäljes samtliga elever; alla som bor i Södertälje är en del av kunskapskommunen och ska inkluderas. Idag uttalar sig inte kommunen om den samlade kunskapsnivån i Södertälje. Det är negativt, här saknar kommunen själv viktig kunskap.


2) Kommunen ska ta initiativ till att två årliga gemensamma friluftsdagar samordnas mellan friskolor och kommunala skolor, arrangemang som inte främst handlar om jämförelser utan om utbyte.

Dessa steg kan ses som små, men vi tror att det är viktiga för att minska en ohälsosam polarisering där vi ofta glömmer eleverna. Räddningscupen har tidigare varit en arena, vi behöver mer sådant!

En framgångsrik kommunal skola med lärande i fokus

Södertäljes skolor ska vara en trygg plats för såväl elever som personal. Vi vill ha nolltolerans mot mobbning och annat dåligt beteende, såväl mot lärare som mot andra elever.

Moderaterna står bakom två-/ flerlärarsystemet. Två lärare har bättre förutsättningar att kunna möta varje enskild elev när personen befinner sig i sin kunskapsutveckling.

Vi vill att lärarna ska få vara lärare, lägga sin tid på att utbilda elever och inte ägna sin tid åt administration.

Självklart ska lärarlönerna i Södertälje kommun vara konkurrenskraftiga.

Bifogade filer