Politik

Hållbarhet och miljö

Hållbarhet och miljö

Vi vill

Tänka utifrån klimatsmart energi. Vi vill nyttja lokal kraftvärmeproduktion i högre grad, införa klimatsmarta upphandlingar och utveckla mer hållbara transporter. Vi vill också eftersträva trä som byggmaterial i större utsträckning.

Satsa på restaurering av våra sjöar och vattendrag. Vi budgeterar för återskapande av fiskvandringsvägar. Ser våtmarker som en viktig del i klimatåterställningen för att minska växthusgaser. Och vi kräver livscykelanalyser på utsläpp vid byggnation och samhällsplanering.

Ta fram krav om energinivåer i vid markanvisningar och riktlinjer för koldioxidutsläpp (LCA). Kraven leder till att de som väljer att etablera sin verksamhet i Södertälje är med och bidrar till en positiv utveckling inom energi- och klimatfrågan.

• Ha en infrastruktur som stödjer klimatet. Vi vill bygga cykelleder mellan Södertälje, Enhörna, Järna och Hölö och vi vill ta fram en strategi för laddinfrastruktur. Vi ska främja elektrifieringen av transportsektorn och inkluderade de kommunala bostadsbolagen, och att se till så att vi skapar en marknad för fristående aktörer.

• Säkerställa att fastigheter med enskilda avlopp inte belastar vår gemensamma miljö.

Vi vill se en mer teknikneutral hänsyn till anläggningstyper, så länge de uppfyller kravställningen enligt lag. Enskilda avlopp skall ingå i vårt cirkulära system, bidra till vår biogasproduktion och avfall återföras till vårt kommunala reningsverk.

Läs mer om hur vi vill få fler i arbete, ökade skolresultat och ett tryggare SödertäljeSödertälje kan bli ledande inom hållbarhet

Södertälje har möjligheten att bli den kommun som är ledande och mest intressant i Sverige inom området.

Vi har stora naturvärden och ett grundat kunnande. Science Park, som vi driver tillsammans med våra stora industriföretag och KTH, har också fokus på hållbarhet.

Södertälje kommun har länge legat först inom många hållbarhetsområden – men den politiska majoriteten verkar ha tröttnat och vi tappar för varje år på rankingen över Sveriges bästa miljö och klimatkommuner.

Det är dags att återta tronen inom hållbarhet! Vi tror på innovation, ny teknik och att skapa möjligheter att göra rätt. Vi tror också att det skapar en kommun som människor vill bo i; en kommun som människor flyttar till – inte ifrån.

Vi ser oss som gröna högern – Sveriges nya miljöparti.


Läs mer om miljö, klimat, hav och vatten på vår nationella webbsida.Fördjupning – hållbart, klimatsmart och sund byggtakt

En fråga som kommit att få allt större utrymme i vår samtid är människans relation till miljön. Den frågan har påverkan både på den dagsaktuella politiken och för kommande generationers politik. Det är därför avgörande hur vi idag väljer att hantera frågan för att utfallet även ska bli gynnsamt i framtiden. Det är inte bara av välvillighet mot djur och växter, utan även för att det är en viktig ekonomisk resursfråga.

En av de centrala delarna i Moderaternas reformagenda för att utveckla Södertälje i rätt riktning är en miljö och klimatpolitik som faktiskt gör skillnad och inte bara fungerar som en trendig plakatpolitik. För att en ansvarsfull grön höger ska få effekt är det av betydelse att den tar avstamp i hur resurser används i nuläget och på vilket sätt de bättre hade kunnat användas. Den kraftiga utbyggnadstakt som uppstått i och med bygghetsen har stor påverkan på miljön och därför är det ett område där vi politiker behöver tänka om för att bättre ta tillvara på resurser. Därför vill vi att när kommunal mark ska exploateras ska det ske utifrån en större hänsyn till effekten den får på miljön och hur de tillgängliga resurserna används, utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det finns inget egenvärde i att bygga ut en kommun på ett sätt som kraftigt fördärvar miljön.

Moderaternas gröna högerpolitik tar avstamp i att både klimatet och tillväxten ska gå vinnande ur utvecklingen av Södertälje. Genom att ställa högre krav på energianvändning och koldioxidhalten blir det möjligt att bygga nytt och ta ansvar för kommande generationer. Ett av det mest framgångsrika exemplet på detta är så som Växjö kommun arbetat under flera decennier med att öka användandet av trävaror i byggkonstruktionen för att minska ändliga resurser som grus och betong. Just i Växjös fall har det inte bara lett till fler hus som bidrar i arbetet för en bättre miljö utan har även haft positiva effekter för svensk skogsindustri. Hade Södertälje nått samma nivå av innovation och miljötänk i vår byggnation som Växjö hade vi sparat in utsläpp motsvarande halva Södertäljes biltrafik under motsvarande tid.

Att ta frågan om resursanvändning och dess påverkan på miljön är en viktig fråga och måste därför hanteras därefter. Vi satsade i vårt förslag till mål och budget kraftigt på restaurering av våra sjöar och vattendrag, återskapande av fiskvandringsvägar och att gamla såväl som nya ekosystemtjänster, t.ex. att återställande av utdikade våtmarker är en viktig del i klimatåterställningen för att minska utsläppen av växthusgaser och att tuffa energikrav och livscykelanalyser på utsläpp alltid ska vara prioriterade vid byggnation och samhällsplanering. Detta är tankar vi för med oss in i valrörelsen. Styr vi kommunen prioriteras hållbara alternativ. Teknik och innovation leder oss in i framtiden.

Södertälje kommuns miljö- och klimatpolitik ska vara tydlig och resursorienterad. Energieffektivisering, klimatsmarta upphandlingar samt en utveckling av mer hållbara transporter hör till några av de områden som ytterligare kan utvecklas. Arbetet med att utveckla Södertälje som en vänlig stad för utsläppsfria tvåhjuliga fordon som cyklar, mopeder etc. ska fortgå med fokus på att knyta ihop cykelstråken och etablera säkra parkeringslösningar; särskilt de stråk som för till och från våra skolor. Kollektivtrafiken är en viktig medborgarservice såväl socialt som miljömässigt. Kommunens fastigheter ska så långt som möjligt värmas upp med miljövänlig teknik och lönsamma energisparåtgärder ska genomföras. Solenergi bör i större utsträckning användas för såväl nybyggnation som för redan befintlig bebyggelse. 


Hållbar samhällsbyggnad – sund byggtakt

Att bygga ett samhälle kräver balans. Mellan kommande generationer och nuvarande. Utifrån morgondagens behov och vad vi vill ska fungera här och nu. Södertälje befinner sig i obalans. Vi vet att det står många i bostadskö – och vi är för byggande – men att jaga ett siffermål på dagens ensidiga sätt gör att frågor som underhåll av vägar, företagarfrågor som tillstånd, bygglov, samordning av byggprojekt i city och elinfrastruktur kommer i kläm.

Kommunala samhällsbyggnadsfrågor måste ses över och hållbarheten och medborgarna måste prioriteras. Målet är kommunen ska utvecklas hållbart – med kommande generationer i åtanke. Men också utan glömma nuvarande, det är vårt tillägg. Därför är det viktigt att inte enbart fokusera på att uppnå visa kvantitativa mål. Den aktuella utbyggnaden av kommunen har de senaste åren kommit att helt fokusera på att det under en tjugoårsperiod ska byggas 20 000 nya bostäder runt om i kommunen. Tydliga mål är bra men effekterna av den ensidiga pressen har skapat mycket negativt.

Vi Moderater hävdar växtvärk och obalans – men inser att det inte alltid är uppenbart för medborgare

  • Det finns flera exempel på hur ett ensidigt byggfokus påverkar kommunens förvaltning i andra delar. Det är välkänt hur arbetet med city och ambitionen att bli Årets stadskärna har flyttats fram i tid, och när nu väl utvecklingsprojekt sätt igång riskerar vi ett veritabelt byggkaos p.g.a. att samordning mellan projekt kräver mer resurser. Att ge extra medel för att motverka det – läs personella resurser – blir ett vallöfte från oss i Moderaterna.
  • Ett annat aktuellt exempel är svaret på förslaget att utreda möjligheten till uteserveringar året om: ”inte aktuellt att starta en större utredning och lägga resurser på det.” Om vi inte har resurser för att skapa värden för våra invånare – då prioriterar kommunen fel saker.

Under näringslivsavsnittet tog vi upp problemet med politikers inställning till näringslivsfrågor, men problemet ligger djupare än så. I tjänsteskrivelsen elsparkcyklar, som vi som beslutsfattare skulle ta ställning till, hänvisades till kontorets utredning: ”Vid ett beslut om införande av delade elsparkcyklar krävs ett större arbete som även behöver pågå kontinuerligt efter att tjänsten etablerats. Utöver den grundläggande regleringsutredning som beskrevs ovan tillkommer bl.a. reglering av var och hur tjänsten ska fungera, förberedelser för ökat drift- och underhållsarbete, avsiktsförklaring med aktör/er samt dialog med polis, medborgare och andra berörda parter. Systemet behöver därefter utvärderas, underhållas och anpassas kontinuerligt. Kontoret föreslår därför, med stöd av den utredning som genomförts, att Tekniska nämnden beslutar att neka etablering av delade elsparkcykeltjänster i Södertälje kommun.”

Vi hade gärna sett en utredning som tar fram konkreta förslag på vad det skulle kosta, som ger oss ett underlag där vi kan ta beslut om att lägga kontinuerliga resurser över tid. Rätt kostnader kan vara önskvärda. Vad vi ser en effekt av bygghetsen. Ibland påverkar den oss ekonomiskt, men det påverkar högst konkret kommunens förmåga till genomförande.

När vi bygger ska vi söka varierade och flexibla miljöer, det är viktigt och vi Moderater ställer oss bakom arkitekturstrategin som förnärvarande är ute på remiss. När vi ska bygga en attraktiv stad ska vi göra det hållbart. 

Bifogade filer