Politik

Arbete och företagande

Arbete och företagande

Vi vill

Skapa ett riktigt Näringslivskontor som arbetar mot en egen nämnd med egen budget. Där politiskt ansvar kan tas och synliggörs. Idag hanteras frågorna inom en enhet på kommunstyrelsens kontor, en stödfunktion som inte ger frågorna rätt tyngd och fokus.

• Förändra kommunens attityd till företagare och företagande. Vi vill genomföra flera reformer, bl.a. utbildning av tjänstepersoner i service och bemötande, införa angivna tidsfrister som ger ekonomisk kompensation när dessa bryts, etablera företagslotsar som guidar och samordnar.

Göra arbetsmarknadsfrågor till ett uppdrag i nya Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Södertälje har Sveriges sjunde högsta arbetslösheten på 12,7% (2021). Utanförskap riskera att gå i arv och de som inte ser sina föräldrar gå till ett jobb drabbas dubbelt, kommunen måste komplettera arbetsförmedlingen! Våra reformpaket kallar vi för ”Södertäljelinjen” och där hämtar vi: Alla som tar emot bidrag och har arbetsförmåga ska delta. Säkra förskola för ensamstående föräldrar så att de får möjlighet att studera. Inför platsgaranti kopplat till vuxenutbildningen. Arbeta med matchningsbonus för de utbildningsanordnare som får studenter i jobb.

• Genomföra en översyn av viten och taxor. Det ska aldrig vara ekonomiskt fördelaktigt att betala ett vite istället för att följa bygglov och lagar. Taxor ska vara på en relevant nivå utifrån vad de syftar till; de ska inte nödvändigtvis vara omsättningsbaserade och bli en slags skatt. Genom att pressa bort fuskarna skapar vi förutsättningar för hederliga företag!

Införa en ”one stop-shop” för nyanlända. Idag finns ett mottagningscenter i Södertälje där kommunen valt att inte vara med. Vi vill att kommunen ska engagera sig från första dagen, skapa ett snabbspår för integration genom en plats där Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kommunen samarbetar. Alla som kommer till Södertälje ska från dag ett vara i kontakt med arbetsmarknaden eller studier.

Läs mer om hur vi vill få högre skolresultat och öka tryggheten och hållbarheten i Södertälje. 


Välmående näringsliv och arbetsmarknad

Södertälje har alla förutsättningar för ett blomstrande företagsklimat och bättre arbetsmarknad. Med vår närhet till Stockholm, våra stora internationella företag och den fantastiska företagsanda som finns borde alla Södertäljebor som kan jobba ha ett arbete.

Moderaterna tror på tanken att Södertälje ska vara platsen i Sverige där klassresor sker. Vart du kommer ifrån ska aldrig vara viktigare än vart du är på väg. En plats där krav och ansvar krävs och möjligheter ges.

Den som går på bidrag förväntas kämpa minst lika hårt för att nå arbete – som den som redan har det. Ungdomar drömmer om att studera vidare, driva företag och upptäcka världen. Företag växer och nya startas.

I Södertälje har vi inte bara våra internationella storföretag utan här finns också cirka 7500 företag samt en företagaranda som vi kan och ska omfamna.

Det är möjligt att minska regelkrångligheter, skapa ett positivt företagsklimat och aktivt bedriva lokal arbetsmarknadspolitik som kompletterar Arbetsförmedlingens insatser. Vi vill göra den resan kommande mandatperiod.

Läs mer om företagande och jobb på vår nationella webbsida.


Fördjupning – företagande och arbetsmarknadsfrågor

När ett dåligt företagsklimat har blivit en negativ trend finns risken att det blir en ond spiral, det fortsätter nedåt eller ligger kvar och hackar. Av Sveriges 290 kommuner ligger Södertälje på plats 219 i Svenskt näringslivs företagsranking och endast 26,1 % tycker att företagsklimatet var bra. Det är en begränsad undersökning men samtidigt en av Sveriges tyngsta. Vad som är uppenbart är att Södertälje har funnit en fast låg placering över tid.

Tidigare placeringar har varit: 220 (2020), 208 (2019), 205 (2018), 211 (2017), 218 (2016), 218 (2015), 209 (2014). Av en slump har vi råkat välja två hela mandatperioder. En av de faktorer som drar ned är just kommunpolitikers attityder till företagande. På skalan innebär 1 dåligt och 6 utmärkt. 2,79 blev snittet 2021 – när företagarna själva fick tycka till (foretagsklimat.se/sodertalje).

Men är det verkligen så mediokert som vi låter påskina? I tidningarna, och på kommunens webbsida, och och på det intranät som kommunen publicerar för sina 6 000 anställda, redovisas en bild som inte alls känns dålig, det känns faktiskt nästan lite positivt när Sveriges kommuner och regioners Nöjd kund-index presenteras (https://www.sodertalje.se/nyheter/sodertalje-klattrar-i-servicematning-fran-nki/). ”Södertälje kommun får betyget 71 i 2021 års NKI – en årlig mätning av kommuners service till företag. Det är ett högre betyg jämfört med förra NKI-mätningen, och ett kvitto på att företagare generellt sett är nöjda med kommunens service. Ett NKI på 70 eller högre bedöms vara ett högt betyg.” 

Året innan låg NKI på just 70. Sveriges kommuner och regioner konstaterar i sin egen skriftliga rapport att ”Nästan samtliga större kommuner fick ett betyg på NKI 70 eller högre. Endast tre kommuner fick ett betyg under NKI 70; Borlänge, Kungsbacka och Skellefteå.” Uttalandet gör att Södertäljes betyg framstår i annan dager. Vi kan konstatera att det är ett mellanbetyg, och på den övergripande rankinglistan ligger vi på delad plats, 140–150, med ett gäng andra kommuner, av totalt 189 stycken. På rankinglistan bland kommuner med över 40 000 medborgare ligger vi på delad plats, 48–54, av totalt 65 kommuner. Den som är intresserad av NKI-mätningen kan läsa tabellerna här (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://skr.se/download/18.24f89a54180193cef705ab9e/1650446051230/oj-foretagsklimat-2021-tabeller.pdf) 

Vad som är problematiskt, för såväl företagare och medborgare, är att det drivs fram en slags kommunal PR-kultur som är farlig; den invaggar oss alla i en liknöjdhet. Bidrar till en maklighet där vi kan tillåta oss att vara nöjda, trots att resultatet ligger och pendlar på samma nivå mellan åren, oavsett hur den politiska majoriteten byggs upp runt Socialdemokraterna. Låt oss återigen se på de två senaste mandatperioderna: 62 (2014), 68 (2015), 69 (2016), 63 (2017), 65 (2018), 73 (2019), 70 (2020), 71 (2021). Det har inte hänt mycket sedan 2015 och frågan blir: vad talar för förändring?


En ny nämnd för tydligare politiskt ansvar

Vi tror att Södertälje kan förbättra sig. En stor problematik vi ser är att det saknas politiskt ansvarsutkrävande. Idag arbetar kommunen med en näringslivsstrategi kopplad till en styrgrupp. Den del av förvaltningen som rent formellt arbetar med företagarfrågor är en enhet på kommunstyrelsen kontor, som kallas för Näringslivskontoret. De verkar som en stödfunktion och ska bl.a. samverka med samhällsbyggnadskontoret, som de t.ex. gjorde med Södertälje gästhamn i 2021. Nu 2022 förväntar vi oss resultat, efter en sommar med tomma bryggor och ensamma bojar.

Utifrån att näringslivsfrågor är intimt förknippade med arbetsmarknadsfrågor kommer vi Moderater att tillsätta en ny nämnd om vi får förtroendet att leda kommunen: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Dagens enhet blir ett riktigt kontor som arbetar med en nämnd som tillför direkta medel. Vi skapar en koppling till en ansvarsutkrävande som tydligare visar att dessa frågor handlar om politiskt ansvar. Den näringslivstrategi och styrgrupp som finns idag kommer tydligare genomlysas och kraven på samtliga politiska partier ökar.

Frågor om arbetsmarknad som har legat på socialnämnden flyttas också till denna nya nämnd och nämnden kan även få en roll som tydligare kopplar till Telgebolagen. Socialdemokraterna lade ner arbetslivsnämnden samtidigt som kommunen hade länets högsta arbetslöshet och sedan dess har vi haft en än mer negativ trend. Vi startar upp nämnden igen. Vi inför arbetslinjen i vår kommun - nu får vi fler Södertäljebor i arbete!


Kommunal företagsservice – En attitydfråga där politiker påverkar

Många företag som är nystartade eller som funderar på att etablera sig står ofta med rad olika frågor som de behöver hjälp att få svar på. Detta skulle kunna lösas genom att anställa personer som bara ska arbeta med att underlätta företagens etablering och besvara alla de frågor som finns. Vi vill göra detta i form av företagslotsar, för att företagarna ska kunna veta vilken person på kommunen de ska vända sig till för att fortast möjligt kunna få svar på sina frågor. Tanken att varje företag som har kontakt med kommunen ska få en person att vända sig till. Det ska mötas av god service, inte byråkratiskt krångel och otydlighet.

Den senaste mandatperioden har inneburit en ofantlig mängd företagsbesök bokade via den styrgrupp som Centerpartiet har ordförandeposten för. Totalt har 50 besökts genomförts, vi har inhämtat uppgifter från Näringslivskontoret, men antalet politiska beslut som har följt för att förbättra företagsklimat är betydligt färre. Vad som följer naturligt är att det är i andra nämnder och bland tjänstemän som praktiska beslut tas – inte i styrgruppen – t.ex. i tekniska nämnden.

Bifogade filer