Nyheter

Moderaterna i Södertälje kommun
2022-12-08

När ska hemtjänst och äldreomsorg få rätt förutsättningar?

Äldreomsorgsnämndens ordförande Pia Sjöstrand (S) skrev en debattartikel, i vilken hon lyfte fram problem med fusk inom den privata hemtjänsten. Samtidigt passade hon på att varna för vår moderata politik som har som mål att mer hemtjänst ska upphandlas inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling). Vi har sagt 80 procent i privat regi som mål.


Vi välkomnar debatten och börjar med att konstatera att vi inte blir superledsna ifall 80 procent inte uppnås. Vi är inte sifferstyrda som Socialdemokraterna har varit – till exempel kring byggmålet 20 000 bostäder. Det viktigaste är kvaliteten på den omsorg som utförs.


Fusk ska aldrig tillåtas i vår välfärd. Och om hemtjänstföretag inte kan utföra sina uppgifter (ett av Sjöstrands exempel) är också det ett stort problem. Ett perspektiv som tas upp instämmer vi i: att kommunen har det yttersta ansvaret för god hemtjänst, egen som uppköpt, både vad gäller kravställning och uppföljning. Det var bra att kommunen kunde möta upp när ett företag drog sig ur.


Vad Pia Sjöstrand (S) beskrev var främst sitt eget misslyckande. Vad företaget som drog sig ur beskrev (citat från svt.se) var: ”Vi förklarade för kommunen att vi inte klarade av situationen finansiellt och att vi inte kunde leverera den kvalitet som vi ville erbjuda. Så jag föreslog att vi skulle säga upp avtalet.” Vi vet att det görs mycket bra arbete inom omsorgskontoret. Verksamheten förbättras – om än inte i den takt vi vill. Rätten till heltidstjänster är också bra (men ska inte bli ett tvång).


Samtidigt måste vi politiker våga säga när saker inte fungerar. Låt oss därför ge en övergripande bild. Exakt samma ”peng” betalas till de bolag som upphandlas, som till omsorg i egen regi. Den ideologiska uppdelning som Pia Sjöstrand målar upp är överdrivet politiserande och beskriver inte verkligheten. Äldreomsorgskontoret har fokus på kvalitet och söker förbättringar där de behövs, oavsett regi.


Det finns dock ett återkommande mått som brukar jämföras, det så kallade kontinuitetsmåttet. I maj 2022 var den 12 för privata utförare och 16 för offentliga. Måttet beskriver, med Socialstyrelsens ord, ”det antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar”. I det hänseendet uppvisar privata vanligtvis lägre siffror, men det går inte att generellt påstå att det ena alternativet är bättre än det andra. Olika enheter och omsorgsboenden kan skilja sig inom olika mått – det handlar inte om kommunalt eller privat.

Det stora problemet vi ser är att Socialdemokraterna inte bidrar med politisk styrning. De lyckas inte skapa rätt förutsättningar och den återkommande underfinansieringen drabbar de äldre. Den påverkar upphandlingarna och bidrar till en ryckig intern arbetssituation. Underfinansieringen skapar i sig ytterligare merkostnader. 2019 överskred äldreomsorgsnämnden sin budget med 84,6 miljoner kronor. 2020 överskreds den med 38,9 miljoner. 2021 gick nämnden med plus, tack vare statsbidrag.


Att vi vill privatisera mer omsorg – i den takt vi föreslår – handlar dels om att kompensera för dålig politisk styrning och dels om ideologi. Äldre personer är individer med olika behov, därför är det bra med olika utförare. Ju bättre vårt eget kommunala alternativ är, med olika inriktningar på våra omsorgsboenden och språkkunnig personal, desto mindre behov av privata aktörer. Samtidigt kommer vi alltid stå upp för privata utförare.


Ett blandat utbud, med olika aktörer, är det bästa för både brukare och arbetstagare.


Alexander Rosenberg (M), kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Anne-Marie Larsson (M), andre vice ordförande i äldreomsorgsnämnden

Izla Markous (M), ledamot i äldreomsorgsnämnden

Bifogade filer