Nyheter

Moderaterna i Södertälje kommun
2022-08-14

Därför lägger vi om vår stadsbyggnadspolitik

Södertälje ligger i ett av Sveriges snabbast växande områden. Därför har Moderaterna tidigare givit sitt stöd för ambitionen att bygga 20 000 nya bostäder inom tjugo år. En sådan stor utbyggnad måste ske på ett väl genomtänkt och ansvarsfullt sätt. Södertäljes kvaliteter måste förstärkas och utvecklas genom den nya bebyggelsen, något nytt miljonprogram med planekonomiska förtecken kommer Moderaterna aldrig att acceptera.

Huvudprincipen i den gällande översiktsplanen, som styr hur Södertälje ska utvecklas, anger att utbyggnaden främst bör ske genom så kallad ”förtätning”. Detta innebär att tomma ytor som exempelvis skogsdungar eller gräsmattor bebyggs och att utrymmet minskar mellan byggnaderna. Staden riskerar att upplevas som instängd.

Förtätning är därför något som bör användas med omdöme, aktuell forskning visar att risken för negativa psykosociala hälsoeffekter ökar drastiskt bland boende i tätbebyggda miljöer med få eller inga inslag av grönytor eller parker. Här måste därför även folkhälsan vägas in när nybyggnation planeras.

Vi har kunnat läsa i LT hur kommunen inte lyckats nå upp till det antal bostäder som i genomsnitt skulle behöva byggas årligen för att målet ska kunna nås. Detta måste rimligen betyda att byggtakten kommer att behöva öka för att målet ska uppfyllas. Häri ligger en stor fara att kvantitet kommer att gå före kvalitet.

När byggtakten måste hållas hög riskerar det att gå ut över kvaliteten på planarbetet. Exempelvis kan strävan att ta tillvara på en rik utemiljö, där vi bevarar eller utvecklar olika former av ekosystemtjänster, bli lidande om detaljplaner jagas fram i ett allt för högt tempo.

En stor del av materialet vid moderna husbyggen utgörs av betong. Tillverkningen av denna kräver cement vilket har en stor miljöpåverkan, både i form av stora dagbrott och koldioxidutsläpp som påverkar klimatet. För att undvika detta har vi som förslag att Södertälje ska bli en mer profilerad kommun inom användandet av träkonstruktion för nybyggnation. Detta är något som redan på 1990-talet testades i Växjö och har satt dem på kartan när det kommer till spännande lösningar kopplade till träkonstruktion.

Vi moderater vill se ett Södertälje som växer i harmoni med den befintliga staden och som gör det på ett sätt som tar vara på naturen. Vi kommer att kämpa för att förhindra att stadsutvecklingen sker på planekonomiskt manér där det högre målet om 20 000 nya bostäder har blivit politikens överreligion par excellence.

I höst är det val och där har du som väljare nyckelrollen att bestämma vilken väg Södertälje ska ha i framtiden. Med Moderaterna kan du räkna med att människor och miljö kommer att stå i fokus i stället för ett nytt miljonprogram. Vi står på er sida för ett hoppfullt Södertälje.

Lukas Hållkvist (M)

andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Per Holmgren (M)

ledamot i stadsbyggnadsnämnden