Politik

Klimat, energi och miljö
Moderaterna

Klimat, energi och miljö

Moderaterna bedriver en ambitiös klimatpolitik för att snabbt minska utsläppen av växthusgaser i Sverige och globalt. Vi prioriterar att ställa om transporterna och industrin, som tillsammans står för två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp.

Med Moderaternas politik ska Sverige nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp senast år 2045, samtidigt som vi bidrar till att minska klimatutsläppen globalt. Genom att bedriva en klimatpolitik som förenar minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt kan vi vara ett internationellt föredöme. 

Sverige befinner sig i en energikris. Att den socialdemokratiska regeringen lade ner fullt fungerande kärnkraft har lett till rekordhöga elpriser och att oljekraftverket i Karlshamn år 2021 eldade mer olja än de föregående tio åren tillsammans. Nu lägger den moderatledda regeringen om energipolitiken och återupprättar ett fungerande energisystem.

Vi ska ta fullt ansvar för klimatarbetet här hemma och nå nettonollutsläpp senast år 2045 – genom att ersätta fossil energi med ren el och innovativa tekniker som minskar eller tar bort utsläppen. Samtidigt ska vi hjälpa andra länder att minska sina utsläpp genom effektivt internationellt samarbete. Den moderatledda regeringen gav omedelbart Svenska kraftnät i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att identifiera ytterligare elproduktion och trygga elförsörjningen till nästa vinter. Flera kraftvärmeverk har upphandlats i den så kallade effektreserven och det mycket viktiga Öresundsverket i Malmö har räddats från att säljas i bitar till Sydostasien.

Den moderatledda regeringen genomför:

 • Ger kärnkraften legala förutsättningar genom att föreslå att ta bort förbudet mot att ha fler än tio
  kärnkraftsreaktorer i drift och förbudet mot att kärnkraftsreaktorer byggs på fler platser än de
  befintliga.
 • Har tagit bort skatten på kraftvärme.
 • Har betalat ut elstöd till hushållen.
 • Har sänkt skatten för installation av solceller.
 • Satsar mer pengar på forskning om kärnkraft samt till Strålsäkerhetsmyndigheten.
 • Satsar ytterligare pengar för att industrin ska kunna ställas om hållbart.
 • Har tillfälligt pausat omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd, för att vattenkraftverken
  fortsatt ska kunna producera el.
 • Genomför en omfattande satsning på infångning och lagring av koldioxid (CCS).
 • Satsar på att diken och våtmarker restaureras för att minska utsläppet av växthusgaser.
 • Ändrar det energipolitiska målet till 100 procent fossilfritt. Sverige ska ha en elproduktion där alla
  fossilfria energikällor ska bidra, inklusive kärnkraften.
 • Satsar på klimatklivet ytterligare.
 • Inför en skrotningspremie villkorad till köp/leasing av elbil.

Akuta åtgärder för att sänka elpriserna

De höga elpriserna riskerar att driva människor från hus och hem. Antalet elkunder hos Kronofogden har ökat. Allt fler företag larmar om att de behöver stoppa sin produktion eller till och gå i konkurs. Risken för bortkoppling av kunder från elnätet var under tidigare år reell på grund av effektbrist i Sverige. Samtidigt varnar experter för att risken för ett långvarigt nätsammanbrott har ökat.

Den moderatledda regeringen genomför:

 • Den moderatledda regeringen gav omedelbart Svenska kraftnät i uppdrag att vidta nödvändiga
  åtgärder för att aktivera alla tillgängliga planerbara kraftanläggningar för elproduktion i Sverige.
  Flera kraftvärmeverk har upphandlats i den så kallade effektreserven och det mycket viktiga
  Öresundsverket i Malmö har räddats från att säljas i bitar till Sydostasien.
 • Kraftvärme är en källa till lokal, planerbar och stabil energiförsörjning. Socialdemokraterna
  har höjt eller infört flera skatter som gjort kraftvärmen mindre lönsam. Det har lett till mindre
  kraftvärmeproduktion i Sverige. Den moderatledda regeringen avskaffade skatten på
  kraftvärmeproduktion i höstbudgeten, vilket trädde i kraft 1 januari 2023, och gjorde kraftvärmen
  mer lönsam.
 • Ett elstöd har betalats ut till elnätskunder i elområde 3 och 4. Det innebär att kapacitetsavgifter
  förs tillbaka till kunderna. Ytterligare ett elstöd till hushåll i hela landet betalades ut i juni 2023.

Kärnkraft är klimatsmart

Sveriges elproduktion är näst intill fossilfri, mycket tack vare kärnkraften som producerar en stor
mängd el utan utsläpp av växthusgaser. En reaktor kan producera ungefär lika mycket el under en timme som en svensk använder under sin livstid. Den elproduktionen är planerbar och koldioxidfri.

En stabil elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Elbehovet beräknas dubbleras till år 2045. Detta beror i hög utsträckning på industrins omställning från fossila bränslen, för att minska utsläppen och klara klimatomställningen. Svensk energi spelar en viktig roll i den globala klimatomställningen. Den socialdemokratiska regeringens stängning av Ringhals 1 och 2 beräknas leda till att utsläppen i EU ökar med åtta miljoner ton. Det motsvarar utsläppen från åtta miljoner flygresor till södra Europa.

Moderaterna vill:

 • Ge kärnkraften rätt politiska, regulatoriska och ekonomiska förutsättningar. Så att det byggs ny
  kärnkraft i Sverige.
 • Garantera nybyggd kärnkraft rätten till drift och elproduktion under hela sin tekniska livslängd –
  om staten tvingar fram en nedläggning ska ägaren har rätt till skadestånd.
 • Fortsatt drift av våra befintliga kärnkraftsreaktorer.
 • Satsa på nästa generations kärnkraft genom ökad forskning och att det byggs en
  forskningsreaktor.
 • Ta fram ett regelverk för små, modulära reaktorer (SMR), som medger typgodkännande.
 • Se över elmarknaden så att planerbara kraftslag som kärn- och vattenkraft får betalt för sin
  tillgänglighet.
 • Bygg ut elnäten för att klara elektrifieringen av samhället och klimatomställningen.
 • Korta tillståndsprocesserna för ny kärnkraft.

Den moderatledda regeringen genomför:

 • Förbudet mot att det endast får finnas 10 reaktorer samt förbudet mot att de endast får finnas på
  någon av de tre befintliga platserna tas bort från 1 januari 2024.
 • Ett statligt investeringsstöd införs i BP24 – 400 miljarder i gröna kreditgarantier för att möjliggöra
  ny kärnkraft och återuppbygga ett stabilt kraftsystem.
 • Det energipolitiska målet har ändrats till 100 procent fossilfritt (istället för 100 procent förnybart)
  år 2045. Det säkrar att vi kan utveckla kärnkraft i Sverige.
 • Regeringen arbetar med en ny energipolitisk proposition vilket ska ge svar på hur den långsiktiga
  leveransen av el ska säkras i Sverige. Alla partier har varit inbjudna att ge sin syn på hur det ska
  göras.

Elektrifieringen är avgörande för att minska utsläppen och kräver kärnkraft

Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. Ska vi minska utsläppen krävs större
tillgång på fossilfri el och effektiva åtgärder som gör skillnad på riktigt. Svenska transporter och industrier står tillsammans för två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp. För att klara klimatomställningen och elektrifieringen av samhället behövs mer ren el. Experter bedömer att Sveriges elbehov kommer att fördubblas till 2045. Om järn- och stålindustrin i Sverige blir fossilfri skulle vårt lands totala utsläpp minska med cirka 12 procent.

Moderaterna vill:

 • Öka tillgången på fossilfri el genom mer planerbar och fossilfri elproduktion.
 • Satsa på en sammanhängande strategi för att elektrifiera vägtransporterna och hjälpa industrin
  att ställa om genom elektrifiering eller andra nya tekniker som minskar eller tar bort utsläppen.
 • Fortsatta satsningar på Industriklivet, vilket hjälper industrin att ställa om genom att företag kan
  söka stöd för investeringsprojekt, pilot- och demonstrationsprojekt som syftar till att minska
  utsläppen.
 • Genomföra omfattande satsningar på laddstolpar och laddstationer för att fler bilar och lastbilar
  ska kunna drivas av el.

Sverige ska vara ett föredöme i den globala klimatomställningen

Klimatfrågan är global. Vi har ett gemensamt ansvar för klimatomställningen och för den planet som vi efterlämnar till kommande generationer. Idag står Sverige står för cirka 0,1 procent av de totala utsläppen i världen. Kina släpper ut mer koldioxid än EU och USA tillsammans. I det globala arbetet ska Sverige vara ett föredöme i omställningen genom att förena tillväxt och uppsläppsminskningar. Sverige kan göra stor global klimatnytta genom att öka industrins export. Svensk industri har små utsläpp och vår export tränger därför undan sämre alternativ utomlands.

Kostnaden för att minska utsläppen genom internationella klimatinsatser är ofta mycket lägre än
för att minska utsläppen i Sverige, där vi redan kommit långt i vårt klimatarbete. Nya tekniker som till exempel koldioxidinfångning kan användas för att åstadkomma kraftiga minskningar av utsläppen.

Moderaterna vill:

 • Öka det svenska klimatbiståndets andel av det totala biståndet för att hjälpa fler länder att
  prioritera och genomföra verkningsfulla åtgärder för klimatomställningen.
 • Att EU ska verka för att fler länder skärper sina åtaganden enligt Parisavtalet.
 • Att Sverige ska inrätta ett eget program för internationella klimatinvesteringar.
 • Att klimatnyttan som svensk industri bidrar med mäts och att det sätts ett mål för att öka den.
 • Satsa på storskalig infångning och lagring av koldioxid, så kallad bio-CCS. Vår satsning innebär
  att upp till fyra procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser kan fångas in.

Rent hav och rena vatten

Kraftfulla åtgärder behövs för att förbättra havs- och vattenmiljön. Det handlar om att minska
övergödning, försurning, utsläpp av farliga ämnen och marin nedskräpning, inte minst i Östersjön. Fler än hälften av världens största områden med döda bottnar finns i Östersjön. Det motsvarar en sammanlagd yta större än Danmark.

Hav, sjöar och vattendrag ger oss livsmedel, möjligheter till transporter och rekreation. I vattnet finns en stor del av jordens biologiska mångfald. Vi har ett ansvar gentemot oss själva och framtida generationer att ta hand om detta.

Moderaterna vill:

 • Stärka lokala vattenvårdsprojekt för att minska påfrestningen på våra vatten. Minska jordbrukets
  miljöpåverkan genom stöd till teknikutveckling och innovationer. Satsa på forskning och
  utveckling om vattenrening samt utbyggnad av avancerad vattenrening.
 • Förstärka det gemensamma Östersjöarbetet för åtgärder mot övergödning och nedskräpning av
  plast och mikroplast i länderna runt Östersjön.
 • Bärga miljöfarligt avfall i havet. Miljöfarligt avfall som hittats i haven – och ofta legat där under
  lång tid – ska bärgas för att undvika större skador på den marina miljön.
 • Flytta ut trålgränsen i Östersjön till tolv nautiska mil, för att säkra bestånden av kustnära sill/
  strömming och skarpsill samt gynna torskens återhämtning.

Stoppa miljöbrott och nedskräpning

Antalet anmälda miljöbrott ökar. Samtidigt minskar uppklarandegraden. All nedskräpning är i dag förbjuden, men all nedskräpning leder inte till påföljder. Straffet för den som blir dömd för brott mot miljöbalken stannar i många fall vid ett lågt bötesbelopp. Småskräp som till exempel fimpar, snus och tuggummi står för en stor andel av all nedskräpning
och bidrar till att mikroplaster och kemikalier sprider sig till hav och natur. Dessutom kan djur som får i sig skräpet kan bli skadade.

Moderaterna vill:

 • Göra Sverige skräpfritt och se en nolltolerans mot nedskräpning.
 • Genomföra en kraftsamling mot miljöbrott genom satsningar på polisen och Åklagarmyndigheten.
 • Skärpa miljötillsynen i hela landet genom ökad kunskap och återinförandet av branschexperter.
 • Skärpa straffen för miljöbrott och nedskräpning. De brott som leder till skador som inte är
  obetydliga eller som begås i syfte att tjäna pengar ska leda till mer kännbara påföljder än böter.
 • Straffen för miljöbrott bör vara extra hårda om brottet utförs inom ramen för den organiserade
  brottsligheten.
 • Ge ordningsvakter befogenheten att utfärda böter för småskräp.

Bifogade filer