Politik

Förebygga brott
Moderaterna

Förebygga brott

Socialdemokraterna talar gärna om att förebygga brott. Men det händer ingenting. Moderaterna har en konkret politik för att förebygga brottslighet. Det handlar om skärpta straff, satsningar på skola, socialtjänst och missbruksvård.

Det mest brottsförebyggande på kort sikt är att sätta fler gängkriminella i fängelse. Då kan de inte begå fler brott och inte rekrytera in fler unga i kriminalitet. Moderaterna har föreslagit bland annat föreslagit skärpta straff, anonyma vittnen och mer resurser till rättsväsendet. På längre sikt behövs satsningar på socialtjänsten och skolan för att förhindra att fler dras in i kriminalitet.

Hur kan man förebygga brott hos unga?

Vi vill betona föräldraansvaret

Forskningen är tydlig med att engagerade föräldrar är en nyckel till att minska risken för att barn ska misslyckas i skolan eller hamna i en kriminell livsstil. Ett problem i dag är att föräldrar tackar nej till att medverka i socialtjänstens utredningar.

Moderaternas förslag:

 • Föräldrar som avvisar hjälp av socialtjänsten när det gäller ett barn som uppvisar stora problem och kriminella beteenden, som ska föranleda åtgärder från socialtjänstens sida, ska kunna bli av med sitt försörjningsstöd.

Detta ska gälla både om föräldrarna redan får försörjningsstöd eller ansöker om stöd.

Vi vill stärka socialtjänsten med skydd och utbildning

Det är allvarligt att det förekommer desinformation om socialtjänstens arbete. Socialtjänsten måste få bättre förutsättningar att stå emot desinformation, det är avgörande då socialtjänsten är vårt yttersta skyddsnät.  Vi kan inte ha första och andra klassens barnrättigheter. Svensk lag gäller alla barn.

Moderaternas förslag:

 • Socialtjänsterna måste få det skydd och den utbildning som krävs för att kunna stå emot de hot och misstänkliggöranden som försvårar deras viktiga arbete med att skydda barn som far illa.

Vi vill se fler omhändertaganden av barn enligt LVU

Barn och unga ska inte växa upp i kriminella miljöer och när föräldrarna misslyckas måste samhället ställa upp. En viktig åtgärd för att förebygga brott är därför att möjliggöra fler omhändertaganden enligt LVU. För barn som växer upp i kriminella miljöer, såsom släktbaserade kriminella nätverk, bör omedelbara omhändertaganden kunna ske.

Moderaternas förslag:

 • Åklagare ska kunna ansöka och fatta beslut om omedelbart omhändertagande.
 • Staten ska stå för en större del av kostnaderna för LVU-omhändertaganden. I dag utgör detta en stor kostnad för kommunerna.

Vi vill se utbildning för placerade ungdomar

Ungdomar som omhändertas enligt LVU placeras i vissa fall på låsta ungdomshem. Skolinspektionen har kritiserat kvaliteten i utbildningen på flera av dessa ungdomshem. Det är allvarligt.  Det är helt avgörande att den som placerats i ett låst ungdomshem erbjuds en utbildning med hög kvalitet för att sannolikheten ska öka att ungdomen lämnar den kriminella banan bakom sig.

Moderaternas förslag:

 • Moderaterna vill göra en total översyn över utbildningen som sker på låsta ungdomshem.
 • Det handlar bland annat om att införa tydligare krav och incitament för intagna att ta ett eget ansvar för sina studier. Det kan vidare handla om en ökad anpassning av utbildningen i förhållande till den unges förmåga och behov – exempelvis ett ökat inslag av praktiska moment för vissa intagna.

Vi vill slopa sekretesshinder mellan socialtjänsten och skolan

Om vi ska kunna förebygga brott så behöver myndigheter arbeta tillsammans för att sätta in åtgärder i tid. Då behöver vi ta bort alla hinder som gör att socialtjänsten och skolan inte får dela information med varandra.

Moderaternas förslag:

 • En moderatledd regering kommer redan under nästa år ta fram ett förslag med en tydlig huvudregel om att slopa sekretessen mellan polisen och socialtjänsten.

Vi vill stärka samarbetet mellan vård, skola, socialtjänst och psykiatri och ideella krafter

Det är viktigt att psykiatrin, skolan och socialtjänsten samverkar i arbetet med att förebygga brott. För att det arbetet ska ge effekt behöver en konkret metod tas fram för hur ett sådant arbete bedrivs på bästa sätt.

Moderaternas förslag:

 • Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att, gemensamt med representanter för socialtjänst, skola, vård, psykiatri och polis, utveckla metoder för mer strukturerat och metodiskt samarbete.

Vi vill se fler och effektivare sociala insatsgrupper

I en social insatsgrupp samverkar socialtjänst, skola och polis för att på individnivå förmå unga att sluta begå brott. Moderaterna vill se fler och effektivare sociala insatsgrupper.

Moderaternas förslag:

 • Inrätta fler och effektivare sociala insatsgrupper för att socialtjänst, skola och polis i samverkan ska kunna hjälpa unga att sluta begå brott
 • De sociala insatsgrupperna bör även göras smalare och riktas främst mot ungdomar i tidiga tonåren för att så tidigt som möjligt förebygga att fler unga dras in i kriminalitet.

Vi vill se fler orossamtal med unga som är på väg in i kriminalitet för att förebygga brott

Socialtjänsten och polisen genomför idag samtal med föräldrar vars barn riskerar att dras in i kriminalitet. Dessa samtal har visat sig vara bra för att förebygga brott.

Moderaternas förslag:

 • Tillför de resurser som krävs för att fler orossamtal ska kunna ske.

Vi vill inrätta ett nationellt kunskapscentrum för brottsprevention och ett nationellt exit-program för gängkriminella

Det behövs ett kunskapsbaserat arbete för att förebygga brott. Moderaterna vill inrätta ett nationellt kunskapscentrum som arbetar med brottsförebyggande åtgärder och ett nationellt exit-program för gängkriminella.

Moderaternas förslag:

 • Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för brottsprevention och ett nationellt exit-program för gängkriminella.
 • Ett center som fokuserar på förebyggande arbete bör inrättas och tjäna som ett stöd till i första hand kommunerna i arbetet med unga i riskzonen.
 • Ett nationellt exitprogram för gängmedlemmar som väljer att lämna det kriminella livet bör införas. Medverkan i det nationella exit-programmet bör vara obligatoriskt för dömda gängbrottslingar och yrkeskriminella.

Vi vill inrätta ett nationellt no entry-program för unga personer som är i riskzonen för kriminalitet

Det nationella kunskapscentret för brottsprevention bör ta fram ett nationellt no entry-program. Detta program bör samla föräldrar, övriga betydelsefulla vuxna i den unges närhet, skolan och samtliga relevanta myndigheter i syfte att gemensamt arbeta för att stoppa en kriminell karriär.

Moderaternas förslag:

 • Inrätta ett nationellt no entry-program för unga personer som är i riskzonen för kriminalitet.

Vi vill satsa mer resurser på BUP och införa en lagstadgad vårdgaranti

En viktig åtgärd för att förebygga brott är att unga med psykisk ohälsa får stöd av psykiatrin. Moderaterna vill att delar av de riktade kömiljarderna ska användas för att säkerställa att barn och unga får stöd av barn-och ungdomspsykiatrin i tid.

Moderaternas förslag:

 • Inför en lagstadgad vårdgaranti till BUP. Barn och unga ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och inom ytterligare max 30 dagar få påbörja den behandling som krävs.
 • Avsätt 500 miljoner kronor per år, i ett första steg, för att införa en lagstadgad vårdgaranti till BUP.

Hur kan skolan förebygga brott?

Skolan kan spela en viktig roll i arbetet med att förebygga brott. När skolan fungerar som den ska är den en kraftfull motor för klassresor, mot bidragsberoende och mot kriminalitet. I dag finns skolor i Sverige där mindre än hälften av eleverna når gymnasiebehörighet. Vi måste få ordning på skolan.

Vi vill fokusera på mätbara faktakunskaper

Moderaterna vill återupprätta kunskapsskolan. Vi måste göra upp med idén om att eleven ska söka sin egen kunskap och läraren bara ska finnas där som coach. Vi måste göra upp med dagens abstrakta kunskapskriterier som gör det svårt för elever att förstå vad de behöver lära sig.

Moderaternas förslag:

 • Inför ett tydligt fokus på mätbara faktakunskaper i skolan.

Vi vill fokusera på tidigare insatser

Barn ska inte slussas genom grundskolan utan att klara kunskapskraven. Forskningen är tydlig med vikten av tidiga insatser i skolan.

Moderaternas förslag:

 • Möjligheterna för en elev att gå om en årskurs bör övervägas oftare.

Därför vill vi att möjligheterna för en elev att gå om en årskurs övervägs oftare.

Vi vill återinföra skolhälsovården i skollagen

Skolresultat har en avgörande betydelse för hur eleverna mår fysiskt och psykiskt. I dag står det i skollagen att alla elever ska ha rätt till elevhälsa, men inte att de har rätt till skolhälsovård. Det är viktigt med regelbundna uppföljningar av både den fysiska och psykiska hälsan.

Moderaternas förslag:

 • Återinför rätten till skolhälsovården i skollagen

Vi vill utöka undervisningstiden med en timme per dag med start i lågstadiet

Elever i svensk skola har betydligt mindre undervisningstid än elever i andra jämförbara länder. Skolans fokus på viktiga baskunskaper som att läsa, skriva och räkna måste öka.

Moderaternas förslag:

 • Därför behöver undervisningstiden öka med en timme per dag med start i lågstadiet.

Vi vill införa obligatorisk läxhjälp

En moderatledd regering kommer verka för en tydlig skyldighet för både kommuner och fristående skolhuvudmän att erbjuda läxhjälp till alla elever från årskurs ett till nio för att alla ska få förutsättningar att lyckas.

Moderaternas förslag:

 • Inför en skyldighet för kommuner och fristående huvudmän att erbjuda läxhjälp till alla elever.

Vi vill utöka satsningen på lovskola

Vi vill införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola eller extra studietid från årskurs ett för alla barn som riskerar att halka efter. Lovskolan ska erbjudas för alla elever som riskerar att halka efter. För elever som skolan bedömer är i behov av extra undervisning ska lovskolan vara obligatorisk.

Moderaternas förslag:

 • Inför en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola eller extra studietid från årskurs ett för alla barn som riskerar att hamna bakom i skolan.

Vi vill utvärdera och sprida tvålärarsystemet till fler platser

Som tidigare nämnt är forskningen tydlig med att tidiga insatser är avgörande för elevernas kunskapsutveckling. I dag finns det tvålärarsystem i en del skolor – det innebär att det är två lärare i varje klassrum. Moderaterna vill utvärdera tvålärarsystemet och sprida det till fler platser.

Vi vill flytta hotfulla elever och inrätta fler jourskolor för att under en tid kunna avskilja våldsamma elever

I dag är möjligheterna att stänga av hotfulla elever kraftigt begränsade. Vi kan inte acceptera att hotfulla och våldsamma elever förstör för både elever och personal.

Moderaternas förslag:

 • Rektorer ska ha en skyldighet att omplacera barn eller ungdomar som beter sig hotfullt eller är utåtagerande mot skolpersonal och anda elever.
 • Inrätta jourskolor för att under en tid kunna avskilja våldsamma elever. Dessa bör kombineras med särskilda insatser för att socialt och medicinskt hjälpa eleverna både med deras beteende och med att klara sin skolgång.

Hur kan man förebygga missbruk?

Tillgången till narkotika – inte minst i utsatta områden – har ökat. Droghandeln är en vanlig väg in i kriminalitet för unga som rekryteras för att förvara och sälja narkotika, och på så sätt skydda äldre gängmedlemmar från att straffas. Detta hänsynslösa utnyttjande måste stoppas. Vi vill satsa på socialtjänst, psykiatri och missbruksvård samtidigt som vi bekämpar droghandeln.  

Vi vill införa en 24 timmars-garanti för kontakt vid narkotikabruk

Barn och unga som kommer i kontakt med narkotika eller som är i riskzonen för att hamna i ett missbruk måste fångas upp tidigt med snabba och tydliga insatser.

Moderaternas förslag:

 • Inför en 24-timmars garanti för kontakt för den som behöver stöd med sitt missbruk. Kontakterna ska sedan följas upp för att säkerställa att missbruket upphört.

Vi vill förbättra det förebyggande arbetet mot narkotika ute på fältet utanför kontorstid

Socialsekreterare, fältassistenter och andra kommunala tjänstemän som arbetar med att förebygga brott och med trygghetsskapande åtgärder måste finnas tillgängliga även efter kontorstid. Det kan inte vara så att polis och ideella organisationer är de enda aktörerna som är ute och träffar ungdomar på andra tider än kontorstid.

Vi vill möjliggöra hundsök av skolor under skoltid för att förebygga brott

Polisen söker igenom skolor med narkotikahundar som en del av deras arbete med att förebygga brott. I dag får hundsök bara genomsökas när skolorna är tomma. Vi vill ändra lagen så att hundsök också kan genomföras när eleverna är på plats i skolan.

Vi vill byta böter mot vård

En viktig åtgärd för att förebygga brott är att byta böter mot vård. De allra flesta som döms för bruk av narkotika får böter. I många fall är det ett slag i luften då missbrukare ofta saknar inkomster. Dessutom riskerar det att öka de skulder som den som lyckas ta sig ut ur sitt missbruk tvingas leva med. En sådan skuldbörda försvårar återanpassningen till samhället. Moderaterna vill istället att missbrukare i större utsträckning döms till vård mot sitt missbruk.

Vi vill förhindra överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel

Anmälningarna om överförskrivning till inspektionen för vård och omsorg har mer än fördubblats mellan 2014 och 2018. Betydligt mer behöver göras för att stoppa överförskrivning av dessa starkt beroendeframkallande preparat.

Moderaternas förslag:

 • Stärk apotekspersonalens möjlighet att göra anonyma anmälningar till IVO.
 • Apotekspersonalen ska ha rätt att neka uttag vid misstänkt överförskrivning.

Vi vill kartlägga beroendevården

Det finns bristande kunskaper om hur beroendevården fungerar i Sverige. Ideella alternativ har tagits för att inventera vilka beroendekliniker och mottagningar vi har i Sverige. Det är en uppgift som våra myndigheter bör utföra.

Moderaternas förslag:

 • Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att inventera landets beroendekliniker och mottagningar

Vi vill beslagta gängens pengar och statussymboler

Drivkraften bakom narkotikahandeln är möjligheten till snabba pengar. De kriminella använder sig av dyra klockor, kläder och bilar för att locka in unga i den kriminella livsstilen. Detta måste få ett stopp. Genom att omhänderta gängens lyxprylar sänder samhället en signal till unga i riskzonen att brottslighet inte lönar sig.

Moderaternas förslag:

 • Inför ett system med omvänd bevisbörda vid förverkande av utbyte av brott skapas mycket bättre förutsättningar för att ta ifrån gängen deras pengar och statussymboler.

Bifogade filer