Politik

Utsatta barn
Moderaterna

Utsatta barn

Samhället behöver göra mer för utsatta barn. Många barn i Sverige växer idag upp under otrygga hemförhållanden. Men alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Därför har samhället ansvar för att ge skydd och stöd till alla barn och unga som riskerar att fara illa.

Moderaterna har tagit flera initiativ som syftar till att förbättra livet för utsatta barn. Bland annat initiativet att familjehem och jourhem ska certifieras. En sådan certifiering ska fungera som en trygghet och säkerhet för värdfamiljen, men framför allt stärka tryggheten för de mest utsatta barnen. 

Vi har också föreslagit att föräldrar som ansöker om umgänge med sina barn eller i samband med vårdens upphörande ska drogtestas om drogmissbruk varit en anledning till barnets placering i familjehem. 

Socialtjänsten ska kunna ge insatser till utsatta barn mot föräldrarnas vilja

Moderaterna föreslår att ta fram en ny och modern framtidsinriktad socialtjänstlag, som ska ge socialsekreterarna fler befogenheter. I dag fattas många beslut om sociala insatser gentemot utsatta barn av politiker i socialnämnden. Moderaterna menar att det vore bättre om socialsekreterarna fattar dessa beslut. Vi litar nämligen på professionen och tycker att de är bäst lämpade att fatta dessa beslut. Däremot ska vi regelbundet följa upp och utvärdera besluten. Det är ett viktigt politiskt ansvar att se till att det blir gjort.

Socialtjänsten måste också få bättre verktyg att sätta in insatser för barn som blir utsatta för hot om våld, våld eller rena övergrepp. Ett problem idag är att föräldrarna i många fall måste ge sitt samtycke till att socialtjänsten sätter in insatser för att hjälpa dessa barn. Moderaterna menar att insatser till barn under femton år ska kunna bli genomförda även utan föräldrarnas samtycke, när det är föräldrarna som utsätter barnet för våld, hot eller övergrepp. 

Moderaternas förslag:

  • Ta fram en ny socialtjänstlag som flyttar beslut från politiker till socialsekreterarna
  • Socialtjänsten ska kunna ge stöd och hjälp till barn under 15 år utan föräldrarnas samtycke, om föräldrarna är roten till problemen

Ta fram tydliga riktlinjer för barn- och familjeutredningar

Många av landets socialsekreterare är oerfarna och nyexaminerade socionomer. Därför behöver vi ett metodiskt handledarstöd och strukturerade introduktionsutbildningar för socialtjänstens medarbetare. Det bör också tas fram tydliga riktlinjer för handläggning av ärenden, eftersom skillnaderna är stora i hur kommuner arbetar med barn- och familjeutredningar. Det anser vi är orimligt. 

Vi vill också förbättra kommuners möjligheter att genomföra svåra och känsliga barnutredningar. Det krävs mycket kompetens och erfarenhet att genomföra dessa. Detta kan saknas i många kommuner till följd av att många medarbetare kommer och går samt dåliga ekonomiska förutsättningar. 

Moderaternas förslag:

  • Ta fram konkreta riktlinjer för handläggning av barn- och familjeutredningar
  • Öka resurserna till kommunerna så att de kan genomföra bättre utredningar om utsatta barn

Vad gör den moderatledda regeringen för att stärka utsatta barns ställning?

Den moderatledda regeringen har aviserat flera åtgärder för att stärka utsatta barns ställning. Varje barn har rätt till en trygg uppväxt. Här är några exempel:

  • Barnets bästa ska få ökad betydelse när domstolar prövar frågan om ett barn som är tvångsomhändertaget ska flytta hem igen. Barnets bästa ska gå före föräldrarnas rätt.
  • SiS, myndigheten som driver de statliga ungdomshemmen, har fått kraftiga resurstillskott för att förbättra personalens utbildning och kompetens i syfte att förbättra vården på ungdomshemmen.
  • 400 miljoner avsätts i budgeten för 2023 för föräldraskapsstöd.
  • Socialtjänstlagen ska reformeras och det brottsförebyggande arbetet samt arbetet med att ta människor ur kriminalitet ska betonas.
  • En satsning genomförs i budgeten för 2023 på socialtjänstens brottsförebyggande arbete i syfte att ge alla barn en ärlig chans.

Bifogade filer