Politik

Sjukförsäkringen
Moderaterna

Sjukförsäkringen

Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha sjukpenning. Samtidigt är det viktigt att den som är sjukskriven kommer tillbaka i arbete så snart som möjligt. Långvariga sjukskrivningar är skadligt, både för den som är sjukskriven, och i förlängningen för samhället i stort. Därför är det viktigt att drivkraften att återkomma till jobbet finns kvar i sjukförsäkringen.

Sjukförsäkringen är en inkomstförsäkring för den som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet till den som är sjuk eller skadad, under tiden för tillfrisknande och rehabilitering. Däremot ska sjukförsäkringen inte gå till den som vill byta bana i sin karriär eller fungera som en A-kassa för den som inte hittar ett arbete. 

Åtgärder för att motverka långa sjukskrivningar

När en person ansöker om sjukpenning så bedömer Försäkringskassan personens arbetsförmåga. Moderaterna menar att det är viktigt att regelbundet följa upp hur rehabiliteringen går, och om arbetsförmågan har förbättrats. På så vis kan vi motverka för långa sjukskrivningar.

I dag finns det ingen gräns för hur länge en person kan vara sjukskriven, eftersom regeringen avskaffade den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som Alliansen införde. Men det var ett dumt beslut. En sjukskrivning kan nämligen inte vara för evigt. Genom att återinföra en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen blir hälso- och sjukvården tvungen att snabba på rehabiliteringen så att den sjukskrivne kan komma tillbaka i arbete så snart som möjligt.

Moderaternas förslag om en återinförd bortre tidsgräns i sjukförsäkringen har ett starkt stöd i forskningen. Till och med regeringens egen expertgrupp menar att det är en viktig åtgärd för att minska sjukskrivningarna och få fler i arbete. 

Moderaternas förslag:

  • Återinför den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

Förbättrad rehabilitering för sjukskrivna med psykisk ohälsa

Sedan 2014 är psykisk ohälsa den enskilt vanligaste orsaken för sjukskrivning. Den utvecklingen måste vi bryta. När ett ben är brutet är det ganska enkelt att se vilka insatser som behövs för rehabilitering. Med psykisk ohälsa är det svårare att slå fast såväl orsaker och diagnos, som vilka rehabiliteringsinsatser som behövs och vilken arbetsförmåga som finns. Rehabiliteringskedjan är mer anpassad till en rehabilitering som handlar om fysiska sjukdomstillstånd. Vi vill därför utreda hur en särskild rehabiliteringskedja för psykisk ohälsa ska fungera.

Moderaterna vill stärka möjligheterna för tidiga rehabiliteringsinsatser vid psykisk ohälsa. Det ska vara möjligt med insatser redan innan en sjukskrivning uppstår. Ju tidigare insatser, desto större möjligheter att förhindra en framtida sjukfrånvaro. Moderaterna vill också uppmuntra arbetsgivare och medarbetare att använda förebyggande sjukpenning. Förebyggande sjukpenning innebär att en medarbetare får sjukpenning under en tid för att genomgå behandling för att undvika en framtida sjukskrivning. 

Moderaternas förslag:

  • Tillsätt en utredning som ska lägga förslag på en rehabiliteringskedja för psykisk ohälsa
  • Stärk möjligheterna till insatser innan en sjukskrivning uppstår.
  • Arbetsgivare och medarbetare ska uppmuntras att använda förebyggande sjukpenning

Arbetsgivarna ska få rätt verktyg att förebygga ohälsa

Ansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren. Därför tycker Moderaterna också att det är rimligt att det läggs ett större ansvar på arbetsgivaren, när det är så att sjukfrånvaron kan antas ha samband med det finns brister i den psykosociala arbetsmiljön. Det finns ett behov av att se över hur arbetsgivaren kan arbeta mer förebyggande, med tidiga insatser och bättre rehabilitering kring den psykosociala arbetsmiljön.

Samtidigt måste man förstå att det är en komplex situation, det kan finnas många orsaker till att någon mår dåligt och där orsakerna inte alls är kopplade till arbetsplatsen. Regionerna har ett stort ansvar i att erbjuda vård och behandling i tid. Forskning visar att KBT-behandlingar som sätts in tidigt är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Moderaterna vill att den som har ett jobb och behöver behandling ska kunna påbörja denna inom en månad.

Moderaternas förslag:

  • Inför en tidsgräns för rehabilitering för den som arbetar. Regionerna ska erbjuda behandling inom en månad från det att personen efterfrågat hjälp.

Bifogade filer