Politik

Kunskap i skolan
Moderaterna

Kunskap i skolan

En av sex elever går ut grundskolan utan att bli behörig till gymnasiet. Det motsvarar uppemot 800 skolklasser – varje år. Vi måste bryta den utvecklingen. Därför presenterar Moderaterna konkreta åtgärder för att öka fokus på kunskap och inlärning i skolan.

Alla barn ska ha chans att lyckas i skolan, även de som kommer från svårare förhållanden. Det går sämre i skolan för elever, som har föräldrar med kort utbildning eller som är födda utomlands. Det betyder att utanförskap går i arv. Moderaterna vill att skolan ska ge alla elever en gemensam bas av kunskap och att det ska finnas höga förväntningar på alla elever. 

Moderaterna vill att elever ska få mer undervisningstid i skolan

Forskning pekar på att tidiga insatser är avgörande för att höja kunskapsresultaten och att det finns ett samband mellan utökad undervisningstid och bättre skolresultat. Jämfört med andra länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Målsättningen bör vara att alla elever i svensk skola på sikt bör utöka sin skoldag med  ytterligare en timmes undervisningstid, med tonvikten på svenska och matematik. 

Forskningen är tydlig med att mer undervisningstid i skolan ger långsiktiga förbättringar i människors liv. Eleverna lär sig mer och har bättre förutsättningar att få ett arbete och kunna ta del av samhällslivet. 

Moderaterna vill att skolorna ska bli skyldiga att erbjuda lovskola och läxhjälp

Det är viktigt att sätta in åtgärder i tid för elever som inte klarar av sin skolgång. Moderaterna menar att elever som halkar efter i sin skolgång ska få gå i skola på loven. Lovskola ger elever som behöver det mer undervisningstid. Vi vill utöka satsningen på lovskola och införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola redan från lågstadiet. De elever som skolan bedömer är i behov av extra undervisning ska vara skyldiga att delta i lovskolan.

Moderaternas förslag:

  • Utöka undervisningstiden i skolan. Redan från årskurs 1 vill vi förlänga skoltiden med en timme per dag. 

Moderaterna vill också införa obligatorisk läxhjälp från och med lågstadiet.  Det innebär att elever får stöd och hjälp med sin läxläsning utanför skoltid. Det är särskilt viktigt för elever vars föräldrar inte har tiden eller möjligheten att hjälpa de i hemmet. 

Moderaternas förslag:

  • Inför en skyldighet för kommuner att erbjuda lovskola från lågstadiet. Elever som ligger efter i skolan ska vara skyldiga att delta i lovskolan.
  • Det ska vara obligatoriskt för kommuner att erbjuda läxhjälp från lågstadiet. 

Moderaterna vill att digitala nationella prov ska rättas externt

Regeringen missköter Pisa-undersökningarna. Eftersom fler elever än tillåtet har undantagits, saknar Sverige tillförlitliga kunskapsmätningar att utgå ifrån. Moderaterna vill genomföra de nationella proven digitalt. Dessutom vill vi se till att rätta proven centralt och extern, och utforma dem så att vi kan jämföra resultaten över tid. Det är i sin tur viktigt för att råda bot på glädjebetyg och frigöra tid för lärarna att prioritera undervisningen. 

Moderaternas förslag:

  • Digitalisera de nationella proven och säkerställ att de utformas på ett sätt så att det går att följa elevernas kunskapsutveckling över tid.
  • De nationella proven ska rättas centralt och externt i syfte att stärka rättssäkerheten och motverka glädjebetyg. 

Bifogade filer