Politik

Energi
Moderaterna

Energi

Sveriges konkurrenskraft och välfärd bygger på att vi har en trygg och stabil elförsörjning. Energipolitiken ska säkra el till konkurrenskraftiga priser, garantera att el finns när och där man behöver den. För att minska våra utsläpp och säkra framtidens jobb behöver Sverige mer ren el som möjliggör ökad tillväxt och en konkurrenskraftig industri. 

Sveriges elproduktion har under lång tid kännetecknats av låga utsläpp tack vare vår vattenkraft och kärnkraft, som på senare år har kompletterats med en ökad andel vindkraft.

Vår elförsörjning har länge varit trygg och stabil, men på senare år har det skett en förändring och Sverige står nu inför stora utmaningar på energiområdet. Både för att Sveriges ska klara klimatomställningen och nå våra ambitiösa klimatmål, men också för att återupprätta ett robust elsystem som säkerställer att vi har tillräckligt med el för Sveriges hushåll, företag och andra kritiska samhällsfunktioner.

Efterfrågan på ren el är stor redan i dag och kommer över öka ännu mer framöver. Experter menar att det handlar om åtminstone en dubblering av efterfrågan på ren el jämfört med i dag, i takt med att transporter och industrier ska elektrifieras för att fasa ut fossila bränslen. Vi måste rusta elsystemet för att möjliggöra denna förändring.

Moderaterna vill bevara befintlig kärnkraft och satsa på nästa generations kärnkraft

Kärnkraften är avgörande för en trygg och stabil elförsörjning samt för att vi ska kunna minska våra utsläpp. Den producerar inte bara ren energi utan utsläpp den tillför också helt väsentliga funktioner för att vårt elsystem ska kunna fungera. Det är också ett energislag som kan producera el dygnet runt, året om oavsett väderförhållanden.  Ska vi klara att minska våra utsläpp och ha ett fungerande elsystem är kärnkraften nödvändig. 

Moderaterna vill behålla all befintlig kärnkraft Sverige har i dag. För att möjliggöra fortsatt kärnkraftsproduktion i Sverige måste vi skapa långsiktiga förutsättningar för kärnkraften. För att göra det måste vi ändra det energipolitiska målet från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt till 2040. Moderaterna vill också att energislag, som kärnkraft, som tillhandahåller viktiga funktioner till vårt elsystem får betalt för det.  Vi vill också skapa förutsättningar för att möjliggöra förlängd drift av de kärnkraftsreaktorer vi har i dag. 

På lång sikt behöver Sverige mer kärnkraft. Moderaterna vill därför att Sverige satsar på att utveckla nästa generations kärnkraft. Det finns exempelvis ny teknik som innebär att man kan använda kärnkraftens avfall på nytt som bränsle. Det är också redan i dag möjligt att bygga nya små kärnkraftsreaktorer. Moderaterna vill satsa mer på forskning och utveckling av dessa reaktorer samt ta bort hinder i svensk lagstiftning för att möjliggöra byggandet av reaktorerna. 

Moderaternas förslag:

 • Ändra det energipolitiska målet för att möjliggöra ett 100 procent fossilfritt elsystem 2040.
 • Ge planerbara kraftslag betalt för de systemviktiga funktioner de tillhandahåller
 • Satsa mer pengar på forskning och utveckling av små modulära reaktorer.
 • Avskaffa förbudet i lagstiftningen om att det inte får finnas fler än 10 kärnkraftsreaktorer i Sverige.

Moderaterna vill snabba på utbyggnaden av elnäten i Sverige

Elnäten behöver byggas ut i snabbare takt än i dag för att det ska gå att överföra el mellan olika delar av landet. I dag finns det företag i Syd- och mellansverige samt våra storstäder som inte har kunnat växa på grund av att elnäten inte är tillräckligt utbyggda. 

Moderaternas förslag:

 • Förenkla tillståndsprocesserna för att bygga ut elnäten i Sverige snabbare. 

Vad har den moderatledda regeringen gjort under sina första 100 dagar på energiområdet?

Det behövs akuta åtgärder för att snabbt mildra energikrisen. Den moderatledda regeringen har därför infört ett elstöd som betalas ut till elkunderna i februari. Utöver detta har regeringen:

 • Lämnat förslag på att ta bort förbuden att bygga nya reaktorer
 • Ökat finansieringen till Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Pausat omprövning av vattenkraftverkens miljötillstånd
 • Ökat incitamenten för kommuner att medverka till utbyggd vindkraft
 • Satsat på kraftigt utbyggd laddinfrastruktur
 • Kompletterat uppdraget till Energimyndigheten så att förslaget till fjärr- och kraftvärmestrategi även inkluderar användning av kärnenergi
 • Givit Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur solcellspaneler och vindturbinblad till vindkraftverk i högre utsträckning ska kunna omhändertas på ett giftfritt och cirkulärt sätt
 • Beslutat om ett regeringsuppdrag om försörjningstrygghet i energisektorn – på kort och lång sikt
 • Avskaffat vissa skatter på kraftvärmeproduktion
 • Lagrådsremiss om bestämmelser kring aggregeringstjänster
 • Beslutat om ett gasstöd till hushåll
 • Satsat 379 miljoner på energieffektivisering i småhus

Bifogade filer