Politik

Vård och omsorg

Vård och omsorg

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande ska känneteckna den välfärd som vi betalar med gemensamma resurser. Det gäller inte minst äldreomsorgen.

Ökad tillgänglighet i sjukvården och omsorgen

Två helt avgörande kriterier för att uppnå och säkerställa god kvalitet i mötet mellan vårdtagare och vårdande personal är kontinuitet och tid.

Moderaterna vill därför utveckla husläkarsystemet till ett system värt namnet och säkerställa en patientansvarig läkarkontakt/vårdkontakt för individen. Detta är viktigt oavsett åldern för den enskilda patienten, men kan vara livsavgörande för en äldre människa.

En stor andel av Norrtälje kommuns yrkesverksamma invånare pendlar. För att uppnå godtagbar nivå av samhällsservice bör därför vårdcentraler och annan offentlig service vara mer tillgänglig för kommuninvånare utanför ”kontorstid” 9.00-17.00. Tillgängligheten kan ytterligare ökas genom införande av fler smarta digitala lösningar som frigör tid för vårdpersonal att i ökad utsträckning möta patienter.

Vi vill pröva fler mobila lösningar inom vård och omsorg för att öka tillgängligheten. Vi arbetar exempelvis för att möjliggöra mobil mammografi för Norrtäljeborna, som därigenom skulle slippa ta sig in till Karolinska Solna för att genomgå denna viktiga hälsokontroll.

Norrtälje sjukhus renoverades senast för 25 år sedan. Mycket har hänt sedan dess, och det är nu dags för en upprustning av sjukhuset. Särskilt angeläget är att rusta upp akutmottagningen så att det är möjligt att arbeta på ett modernt sätt som minimerar riskerna för smittspridning. På initiativ av oss moderater har en utredning om renovering och ombyggnad av Norrtälje sjukhus genomförts. Vi vill nu gå vidare med en åtgärdsplan.

Den s.k. Norrtäljemodellen bygger på samverkan för en mer individanpassad vård och omsorg. Vi vill fortsätta detta arbete, bland annat genom att vidareutveckla det sjukhusanslutna mobila teamet (SAMS). SAMS uppgift är att undvika att sköra äldre åker in och ut på sjukhuset genom att istället erbjuda både vård och omsorg i den egna bostaden.

Moderaterna vill:

·        värna och fortsätta att utveckla Norrtälje akutsjukhus

·        stärka och vidareutveckla Norrtäljemodellen med sammanhållna vårdkedjor och stor valfrihet

·        verka för högre tillgänglighet genom utökade öppettider på vårdcentraler

·        säkerställa en patientansvarig läkare/vårdkontakt

·        ta fram ersättningsmodeller som uppmuntrar och underlättar en mångfald av utförare inom sjukvården och omsorgen

·        öka hälsobefrämjande insatser riktade till äldre seniorer i Norrtälje kommun

·        värna och utveckla stöd till frivilligorganisationer och anhöriga (anhörigstödjare)

·        öka kännedomen om och nyttjandet av vårdguiden 1177

Äldreomsorg

Moderaterna vill stärka äldre personers rätt till ett gott liv när behov av omsorg uppstår. Äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet och vara trygg och säker. Vi vill öka personalkontinuiteten inom omsorgen och ser det som centralt att det går att förstå och bli förstådd av omsorgspersonalen.

Äldre i kommunen ska erbjudas en äldreomsorg som kännetecknas av hög kvalitet. Som närstående ska man kunna vara trygg med att föräldern eller den närstående alltid får ett gott omhändertagande. I grunden handlar det om värdighet.

Andelen äldre i Norrtälje kommun ökar i snabb takt. Samtidigt bor äldre kvar i sitt eget boende allt längre upp i åldrarna tills vårdbehovet kräver insatser utöver vad anhöriga och andra frivilliga kan bistå med. Genom tidigare eller ökat stöd till vårdtagare minskar risken för att anhöriga utsätts för psykisk och fysisk utmattning som kan leda till ytterligare vårdbehov.

När antalet äldre ökar, ökar även behovet av att ge hjälp och stöd i vardagen till allt fler personer. En stor utmaning är att säkerställa god kvalitet, hög tillgänglighet samt ett bra och värdigt bemötande överallt i den sammanhållna vårdkedjan mellan sjukvården och omsorgen. Inom samtliga vårdenheter som vänder sig till äldre – såsom boenden för äldre, särskilda boenden, vårdcentraler, sjukhus och hemtjänsten – bör ha tillgång till geriatrisk kompetens.

Nya boenden för seniorer att trivas och åldras i

Vi moderater konstaterar att det behövs fler – inte färre – nya och framför allt olika former av boenden för äldre i Norrtälje kommun. För oss moderater är det viktigt att dessa nya boenden motsvarar olika önskemål vad gäller såväl upplåtelse- som driftsform.

Vi välkomnar initiativ till nya sorters boenden som redan från början är anpassade för äldre att kunna bo, trivas och åldras i. Dit individen själv med ålderns rätt och utan en kommunal biståndsbedömning kan besluta sig för att flytta, innan vårdbehovet blir så stort att endast det traditionella så kallade särskilda äldreboendet återstår. Vi ser framför oss ett stort mått av valfrihet gällande såväl tilläggstjänster i boendet som upplåtelse- och driftsformer.

Norrtälje behöver boenden som möjliggör för äldre att ”växa in i” omvårdnadsbehovet. Vi moderater vill därför öronmärka mark för byggande av fler alternativa boenden för äldre. Vi kommer särskilt att prioritera och välkomna entreprenörer med innovativa idéer till nya boendeformer för äldre att trivas och åldras i.

Moderaternas förslag:

·        uppmuntra till och ta fram mark för fler alternativa boendeformer för äldre; till exempel seniorvillor, seniorlägenheter och trygghetslägenheter

·        effektivisera bedömningsprocessen vid ansökan om hemtjänst för äldre seniorer

·        införa en kvalitetspeng för boenden och hemtjänst som ska öka i förhållande till den fasta ersättningen. Kvalitetspengen ska i huvudsak grundas på brukares och anhörigas uppfattning av omsorgen

·        en god samverkan mellan privata utförare är av särskild vikt. Myndighetsutövning och drift av kommunala boenden ska vara separerade i kommunens organisation

·        bejaka utnyttjandet av digitaliseringen inom vård och omsorg, mobila team och effektivare schemaläggning

Moderaterna vill minska personalomsättningen i äldreomsorgen

Äldreomsorgen ska skapa trygghet och tilltro. Här är nyckeln att den enskilde kan känna sig trygg med personalen som sköter omsorgen. En hög personalomsättning är inte bra för någon – varken de äldre eller personalen. Därför vill Moderaterna öka personalkontinuiteten både inom hemtjänsten och på äldreboenden.

En viktig åtgärd för att minska personalomsättningen i äldrevården är att locka fler att jobba inom äldrevården. I takt med att befolkningen blir äldre och vårdbehoven ökar bedömer Statiska Centralbyrån (SCB) att Sverige år 2035 kommer ha en kraftig brist på utbildad personal inom vård- och omsorg år. Moderaterna vill därför göra konkreta satsningar på vård- och omsorgspersonalens lön och arbetsmiljö. På så sätt kan vi locka fler till yrket och förbättra anställningsvillkoren för denna viktiga yrkesgrupp.

Ökande vårdbehov kräver även mer kunskap och kompetens. Moderaterna vill öka vårdkompetensen inom äldreomsorgen, med fler sjuksköterskor och fler läkare på plats. Vi vill även ta vara på de välfärdstekniska lösningarna inom vård och omsorg, såsom aktivitetslarm och medicinpåminnelser. På så sätt minskar samtidigt belastningen på våra sjukhus.

Moderaternas förslag:

·        Prioritera personalkontinuitet inom hemtjänsten och på äldreboenden.

·        Fler läkare och sjuksköterskor ska arbeta i hemtjänsten och på äldreboenden.

·        Ta vara på de digitala möjligheter som finns inom äldreomsorgen.

Moderaterna vill att de som arbetar i äldreomsorgen ska kunna tala svenska och i vissa fall finska

En annan viktig aspekt för att skapa tilltro och trygghet i äldreomsorgen är språket. Att förstå och bli förstådd är viktigt inom all vård och omsorg. Det är svårt att bygga upp en relation människor emellan när kommunikationen brister. Moderaterna vill därför införa krav på att den personal som arbetar inom äldreomsorgen talar svenska.

Som bekant är Norrtälje kommun ett finskt förvaltningsområde vilket betyder att finsktalande personer i Norrtälje kommun har särskilda rättigheter gällande tillgänglighet av utbildning och kommunalservice på finska. Detta är också viktigt i äldreomsorgen där vi vill se över Norrtäljes äldreomsorgspersonals kunskaper i det finska språket.

Moderaternas förslag:

·        Inför ett krav på att den som ska arbeta i äldreomsorgen kan svenska. 

·        Utred möjligheten att antingen ha finskspråkig personal eller resurs på äldreboenden.

Bifogade filer