Politik

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet

I grunden är det statens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Vi är mycket oroade över den utveckling som sker i Sverige där polisen får svårare att klara sitt uppdrag och många brott förblir ouppklarade.

Brott innebär en kränkning av människors fri- och rättigheter. Våldsbrott i alla dess former och förtryck är samhällsproblem som aldrig får accepteras och måste bekämpas.

Rektorer och lärare måste få ett större möjligheter – och ta ett större ansvar – när det gäller att stävja alla tendenser till destruktiv gängbildning och kriminalitet och kommunen måste aktivt använda alla tillgängliga medel för att i tid stävja våldsbejakande kriminalitet.

Brottsförebyggande åtgärder

Fler poliser, ordningsvakter och fältassistenter för att förebygga brott på kort sikt – kombinerat med satsningar på skola och socialtjänst för att förbygga brott på lång sikt.

Moderaterna har flera konkreta förslag på brottsförebyggande insatser. Det räcker inte att tala om vikten av att förebygga brott. Det handlar också om att presentera och genomföra konkreta förslag som kan leda dit. Här och nu handlar det om skärpta straff och att sätta fler gängkriminella i fängelse. Vi vill även långsiktigt förebygga brott genom att satsa på skolan och socialtjänsten så att alla barn och unga får en bra start i livet.

Gängkriminaliteten är ett större hot mot Sverige än vad någon generation medborgare och dess politiker tidigare har upplevt. Norrtälje kommun är tyvärr inte isolerat från detta. Den viktigaste politiska uppgiften just nu är att bekämpa gängkriminaliteten. Moderaterna har därför föreslagit flera mönsterbrytande åtgärder för att återta kontrollen från de kriminella. Vi föreslår bland annat fördubblade straff för gängkriminella, kraftigt ökade resurser till rättsväsendet samt att polisen och åklagare ska få fler verktyg i brottsbekämpningen. Det är därför positivt att Norrtälje-anstalten nu byggs ut.

Moderaterna vill dessutom göra det lättare för kommuner att bestämma om så kallade LOV3 områden, vilket är de områden ordningsvakter får vara arbeta. Men vi behöver även förebyggande insatser mot kriminalitet för att förhindra att unga söker sig till gängen.

Vad kan man göra för att minska brottsligheten?

När Moderaterna tog initiativ till ”Trygg i Norrtälje kommun” gjorde vi det eftersom vi såg behovet av att ha en central funktion för trygghetsfrågor i kommunen. Trygghetsfrågor måste alltid vara en integrerad del av alla förvaltningars arbete.

Under mandatperioden har vi till exempel har vi under mandatperioden inrättat ett ekonomiskt stöd för föreningar som nattvandrar i våra tätorter. Lokala föreningar med anknytning till den ort de nattvandrar i har generellt sätt bättre koll än kommunpolitikerna beträffande var otrygga områden finns och var människor rör sig på kvällarna.

Norrtälje kommun är den tryggaste kommunen i Stockholms län. Ändå vi ser till exempel att bilar på kommunens pendlarparkeringar utsätts för skadegörelse och bränder med jämna mellanrum. För att motverka den här typen av brott har vi bland annat satt upp övervakningskameror vid flertalet parkeringar och planerar att sätta upp fler. Det är en allmän rättighet att få kunna känna sig trygg i Norrtälje kommun – och att skapa goda förutsättningar för tryggheten är en grundläggande uppgift för samhället.

Vi vill ta tillvara engagemang från civilsamhället, genom att stödja och uppmuntra förebyggande och stödjande insatser för barn och unga. Bland annat genom att införa en ”grannstödsbil” som kan röra sig i våra samhällen för att observera och rapportera om exempelvis skadegörelse och övergivna bilar. Grannstödsbilen kan även göra nytta genom att störa destruktiv verksamhet som inbrott och klotter.

Moderaternas förslag:

·        Ge mer generella statsbidrag till kommuner så de kan anställa fler lärare och socialsekreterare.

·        Verka för fler och större LOV3 områden i kommunen.

·        Utöka antalet ordningsvakter och fältassistenter i våra tätorter.

·        Sätt upp fler trygghetskameror i områden där behov finns.

·        Värna och utveckla ”Trygg i Norrtälje kommun”.

·        Se till att alla gångtunnlar ska vara belysta, trygga och klotterfria.

·        Uppmuntra fler vuxna att nattvandra.

·        Utöka förebyggande arbete mot skadegörelse och brottslighet genom en ”grannstödsbil” som runt i kommunen.

·        Fortsätt att fokusera på förebyggande arbete mot mobbing, tobak, narkotika och doping genom sociala insatsgrupper tillsammans med polis och civilsamhälle.

·        Arbeta för att Norrtälje senast 2030 är Sveriges tryggaste kommun.

Hur kan man förebygga kriminalitet hos unga?

Just nu identifieras allt fler barn och ungdomar med uttalade behov av kontakt med den psykiatriska vården. Vi moderater vill därför utveckla och stärka vårdgarantin för barn och unga inom denna. Ju tidigare upptäckt, desto tidigare kan lämplig behandling sättas in och därmed kan individen besparas personligt lidande.

De viktigaste åtgärderna för att förebygga kriminalitet hos unga är att satsa på skolan och socialtjänsten. Idag blir många ungdomar indragna i kriminalitet och blir springpojkar till äldre kriminella.

Det är extremt viktigt att se till att alla barn i Norrtälje kommun får en god skolgång. Godkända skolbetyg är en av de allra bästa skyddsfaktorerna mot kriminalitet.

Vi menar även att staten ska betala kostnaden för unga som tvångsomhändertas. Många av Sveriges kommuner har redan idag en ansträngd ekonomi och genom att flytta kostnaden till staten kan kommunerna i högre grad besluta om att tvångsomhänderta unga som är på väg in i kriminalitet. Det är en konkret insats som kan förebygga brott.

Moderaternas förslag:

·        Ungdomar som är på väg in i kriminalitet ska omhändertas i högre grad.

Verka för:

·        Att staten ska stå för kostnaden för tvångsomhändertaganden av unga.

Krisledning

Under mandatperioden har vi fått hantera stormen Alfrida, Covid-19 pandemin och kommer även få hantera allt fler effekter av kriget i Ukraina. Dessa kriser har blottlagt var i den kommunala organisationen det finns brister när stora negativa saker händer.

Exempelvis blottlade pandemin brister i landets beredskap mot verkligt farliga smittoämnen. Kommunen måste fortsättningsvis hålla ett tillräckligt lager av skyddsutrustning för i första hand äldreboenden och vårdpersonalen.

Många av kommunens IT-system är samhällsviktiga och hanterar stora mängder av känslig information. Dessa måste inte bara fungera i kris utan även skyddas. Därför vill Moderaterna stärka kommunens IT-säkerhet med regelbundna tester och ökad säkerhet i centrala digitala system.

Vi jobbar även aktivt med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), FOS (Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté), försvaret och länsstyrelsen för att öka beredskapen och självförsörjningsgraden vilket kan komma att vara avgörande när nästa kris kommer.

Vi vill:

·        att kommunens lager av skyddsutrustning och annat material i händelse av pandemi ska bestå

·        se över och prioritera IT-säkerheten i kommunens centrala system

·        fortsätta verka för att öka beredskapen för självförsörjningsgraden

Bifogade filer