Politik

Socialtjänst

Socialtjänst

Socialtjänsten har en grundläggande roll i vårt välfärdssamhälle. Socialtjänsten ska bidra till att förebygga, förhindra och bryta utanförskap. Det handlar om att ge stöd till barn och unga som far illa samt till vuxna som behöver hjälp, men också om att ställa krav för att var och en ska ta ansvar för sitt eget liv och sin egen försörjning. Men det räcker inte. Därför vill Moderaterna stärka skyddet för de mest utsatta i samhället, framför allt barnen.

Socialtjänsten är en central del av det allra yttersta skyddsnätet. Socialtjänsten ska särskilt förebygga, förhindra och bryta utanförskap. Det allra viktigaste och mest prioriterade uppdraget handlar om att skydda, stödja och hjälpa de socialt mest utsatta barnen. För att kunna åstadkomma detta behöver vi genomföra viktiga socialpolitiska reformer som bygger på att barnets bästa alltid ska väga tyngst.

Sverige behöver en ny socialtjänstlag

Sverige har många olika lagar som reglerar socialtjänstens arbete. Det är en mängd olika regler som kan vara svåra för såväl privatpersoner som de som arbetar i socialtjänsten att överblicka. Moderaterna vill därför att Sverige får en ny och modern socialtjänstlag. Den ska bli tydligare än dagens lagstiftning och vara mer anpassad till dagens sociala problem. Den nya lagen måste även minska den administrativa bördan för socialsekreterarna i deras beslutsfattande.

Verka för

• Ta fram en ny socialtjänstlag som är anpassad utifrån dagens sociala problem. Lagen ska underlätta för socialtjänstens arbete och minska den administrativa bördan.

Funktionsvariation – LSS

För den som av olika anledningar inte klarar sig själv, ekonomiskt eller socialt, och behöver stöd från samhället ska det finnas en kompetent och professionell socialtjänst.

Moderaterna införde det särskilda kommunala bostadstillägget (KBH) för personer som ges insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). KBH har möjliggjort att personer som är helt beroende av offentligt stöd har fått en ekonomi i balans. Syftet med bidraget var att förhindra att personer med insatser enligt LSS skulle tvingas söka försörjningsstöd eller vara hänvisade till anhöriga för sin försörjning.

Under mandatperioden kommer frågan om nya boenden för personer med insatser enligt LSS vara i fokus. Det är särskilt angeläget att unga personer i gruppen ges möjlighet att flytta till ett eget boende med särskilda stödinsatser.

Vi vill:

• ha kvar det särskilda kommunala bostadstillägget för vissa funktionshindrade och säkerställa att syftet med bidraget uppnås över tid

• att personer med insats enligt LSS ska efter beslut erbjudas boende i kommunen eller i angränsande kommun

• sätta särskilt fokus på ska sättas på kvaliteten inom LSS-området. En kvalitetspeng ska utredas och övervägas

• fokusera på möjligheterna och inte på hindren när det gäller att få in unga med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden

Hemlöshet

Vi ska inte acceptera att människor tvingas övernatta i det fria eller fastnar i utanförskap och bidragsberoende. Det är angeläget att befintliga program som syftar till att lyfta människor till delaktiga samhällsmedborgare ges tillräckliga resurser. Det är mycket positivt att stadsmissionen nu är verksamma i kommunen. Moderaterna vill ge det stöd som behövs för att de ska kunna driva en effektiv verksamhet.

Bifogade filer