Politik

Rimbo med omnejd

Rimbo med omnejd

En av de viktigare frågorna under mandatperioden har varit att få fram en fördjupad översiktsplan över Rimbo tätort. Den har varit ute på samråd under 2021 och förhoppningsvis hinner den tas innan året innan slutet på 2022.

Tyvärr är det brist på stadsarkitekter i hela Sverige vilket har varit en flaskhals för att fram fördjupade översiktsplaner för andra områden som till exempel Edsbro där vi väldigt gärna vill få fram en ny översiktsplan.

Moderaterna vill:

·        bygga om Rimbo centrum; förtäta och försköna – viktigt här med ett samlat grepp

·        planera för fler villaområden, exempelvis mellan Tomta och Asplund. Samverka med lokala aktörer för att kunna planlägga på både kommunens och privat mark

·        planera infrastruktur för ökat företagande i syfte att underlätta företagsetableringar

·        förbättra trafiksituationen, exempelvis genom att öppna upp Västertorpsvägen, Ekdalsvägen och Ekebyvägen

·        anlägga häst/cykel/gångbanor på de gamla banvallarna

Vi vill verka för:

·        fler områdespoliser

·        utökad ambulansservice med dygnet runt-ambulans i Rimbo

·        omdragning av riksväg 280 så den går utanför tätorten

·        byggnation av cirkulationsplatser i korsningarna vid Vallby kvarn och badhuset

·        snabbuss Norrtälje-Rimbo-Arlanda

·        att utveckla busstrafiken Rimbo-Edsbro med omnejd

·        att bevara och utveckla landsbygdsskolor

·        trygghet – förbättrad belysning i Rimbo

·        att förbättra strandpromenaden (Sandbanken-Arkadien)

·        söndagsöppet på Salmunge återvinningsstation

Bifogade filer