Politik

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Moderaterna vill fortsätta arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och förbättra tillgängligheten till vården.

Psykisk ohälsa ökar kraftigt i samhället. För att vända den utvecklingen vill Moderaterna satsa på förbyggande hälsofrämjande åtgärder och långsiktiga, systematiska insatser för den som mår dåligt. Moderaterna har under den innevarande mandatperioden satsat på det förbyggande hälsofrämjande arbetet, bland annat genom att Norrtälje kommun genom KSON (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje) deltagit i arbetet ”Agenda: välbefinnande” – en strategi för att erbjuda alla människor i Stockholmsregionen bästa möjliga förutsättningar för psykisk hälsa och välbefinnande. Vi vill fortsätta arbetet för att förverkliga strategin.

Kommunen måste sträva efter att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för en god hälsa hos hela befolkningen, oavsett vilken bakgrund man har och var i landet man bor. Här är det egna ansvaret vad gäller hälsan är avgörande. Exempelvis handlar det om att äta bra, att motionera och att hitta tillräckligt med tid för återhämtning. Det är nämligen helt centralt för att må bra.

Vi vill genomföra satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin för att minska psykisk ohälsa

Coronapandemin har påverkat barns psykiska hälsa negativt. En studie från Socialstyrelsen visar att orosanmälningar om barn som far illa har ökat under pandemin. BRIS (Barnens rätt i samhället) bekräftar den bilden. Samtal från barn med ångest och nedstämdhet har ökat med över 60 procent jämfört med året innan. Samtidigt uppgår ökningen för samtal från barn som är utsatta fysiskt och psykiskt, till över 40 procent.

Vi vill även återinföra den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa. Idag behöver cirka 35 procent av de som söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vänta i mer än 30 dagar för att få en tid. Det är inte acceptabelt. Nu behövs krafttag för att barn och unga som mår dåligt ska få den hjälp de behöver.

Vidare vill Moderaterna öka insatserna mot psykisk ohälsa bland barn och ungdom genom ökad samverkan mellan olika aktörer som exempelvis BUP, KSON, elevhälsan och primärvården.

Moderaternas förslag:

·        Verka för att korta köerna inom den psykiatriska vården för barn och unga.

·        Anställa samtalsterapeuter i kommunens regi.

Bifogade filer