Politik

Norra delarna av kommunen

Norra delarna av kommunen

Moderaterna ser en stor potential för utveckling av Grisslehamn. Kommunalt vatten och avlopp, bredbandsutbyggnad, utbyggnad av Havsbaden och satsningar på båttrafiken finns det behov av att titta närmare på. Detsamma gäller markanvändning och vägdragningar. En fördjupad översiktsplan för Grisslehamn är på väg. Målet var att detta skulle genomföras under denna mandatperiod men på grund av brist på planarkitekter har lett till förseningar. Fördjupade översiktsplaner är viktiga och detsamma gäller detaljplaner, vilket också utföras av planarkitekter. Vår förhoppning är att först kunna ändra detaljplanerna för kortsiktiga lösningar och därefter ta fram en ny fördjupad översiktsplan.

Väg 76 och 263 är på vissa platser i behov av akut renovering. Här vill vi i samråd och samfinansiering med vägagaren Trafikverket se till att dessa vägar når en modern trafikstandard.

När det gäller Hallstavik är det viktigt att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen. Detta kan ske genom att tillsätta en projektgrupp som kan samla alla lokala aktörer och intressenter. Vi vill även stödja lokala grupper som jobbar i Hallstavik med utveckling av lokalsamhället.

För att de norra delarna av kommunen ska utvecklas i en positiv riktning är det oerhört viktigt med kommunikationerna. Därför vill vi här verka för en förbättrad kollektivtrafik, även över länsgränsen.

Generella principer för Moderaterna är alltid att utgå från individen. Detta gäller inte minst äganderätten. Vi anser att det strandskydd som finns idag är alldeles för inskränkande och behöver bli mycket bättre lokalt anpassat. På vissa platser är det inte lämpligt att bygga strandnära medan på vissa platser är det fullt möjligt och dessutom lämpligt. Att blankt säga nej till strandnära bygge gynnar inte någon.

Vid Campus Roslagen finns det en parkeringsplats som fritt får användas av motorintresserad ungdom. Vi ser gärna att en liknande plats skapas i den norra delen av Norrtälje kommun, bland annat eftersom platsen vid Campus är både välanvänd och välskött.

Vi vill:

·        satsa i Grisslehamn på bättre trafiksäkerhet, fler gång- och cykelvägar samt ökat antal parkeringsplatser

·        ta fram en fördjupad översiktsplan för Grisslehamn och ändra i relevanta detaljplaner

·        byta ut äldre gatubelysning – särskilt vid idrottsanläggningar

·        stödja lokala grupper för utveckling av lokalsamhället

·        ta ett helhetsgrepp kring Hallstaviks infrastruktur

·        verka för en förbättrad kollektivtrafik i de norra delarna av kommunen, även över länsgränsen

·        prioritera gång- och cykelväg till skolor och fritidsaktiviteter

Verka för:

·        ett lokalt anpassat strandskydd

·        höjd trafikstandard på väg 76 och 283

·        skydd av det lokala fisket

·        att en plats för motorintresserad ungdom tas fram även i norra delen av kommunen

Bifogade filer