Politik

Invandring
Moderaterna

Invandring

Under en lång tid har väldigt många människor kommit till Sverige. Alla har inte hunnit komma in i samhället. Det skapar problem som kriminalitet, trångboddhet och bidragsberoende. För att vända utvecklingen måste vi minska invandringen till Sverige och bedriva en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Sverige har under lång tid haft en stor asylrelaterad invandring. Idag befinner sig Sverige i en integrationskris där många människor hamnar i utanförskap, i områden med hög arbetslöshet, kriminalitet och högt bidragsberoende. 

Under sommaren 2021 blev förändringar i utlänningslagstiftningen införda. Det räcker inte. Sedan flera år tillbaka har Moderaterna lagt om vår politik, och nu vill vi gå steget längre. Vi behöver minska invandringen en lång tid framöver så att Sverige klarar integrationen. Vi ska anpassa lagstiftningen utifrån EU:s miniminivå och internationella konventionsåtaganden. Samtidigt ska vi minska de så kallade pull-faktorerna, alltså incitamenten för migranter att ta sig just till Sverige.

Moderaterna vill införa ett volymmål för minskad invandring

Moderaterna vill införa ett volymmål för invandringen, det vill säga ett mål som säger hur många Sverige kan ta emot. Sverige ska inte ha en högre invandring än våra grannländer. Med hänsyn till befolkningsmängden innebär det att Sverige ska ta emot drygt 5 000 asylsökanden per år, vilket är betydligt färre än idag.

Volymmålet ska vara ett politiskt mål som vi utformar i enlighet med Sveriges internationella konventionsåtaganden och med respekt för asylrätten. Det innebär att alla har rätt att få sin asylansökan prövad, men att det är politikens uppgift att vidta åtgärder för att strama åt invandringen om Migrationsverket gör bedömningen att invandringen är högre än volymmålet.

Moderaternas förslag:

  • Inför ett volymmål för invandringen. Sverige ska ta emot cirka 5 000 asylsökande per år.

Moderaterna vill att den som har fått avslag på sin asylansökan ska lämna Sverige 

Ett ja ska vara ett ja – och ett nej ska vara ett nej. Den som kommer till Sverige och har skyddsskäl ska få stanna, medan den som inte har skyddsskäl måste återvända. Det är grunden för en reglerad och minskad invandring, och behöver i större utsträckning genomsyra migrationspolitiken så att fler som för avslag faktiskt lämnar Sverige.

Ungefär hälften av de som under perioden 2014–2019 fick avslag på sin asylansökan är registrerade som avvikna, enligt siffror från Migrationsverket. De som avviker försvinner ofta in i det så kallade skuggsamhället, där de riskerar att utnyttjas och arbeta under olagliga förhållanden. För att motverka att skuggsamhället fortsätter att växa vill Moderaterna ge bland annat Polisen i uppdrag att göra fler inre utlänningskontroller. Vi vill också att den som fått avvisnings- eller utvisningsbeslut ska bo i särskilda boenden hos Migrationsverket

En ny huvudregel behövs i sekretesslagstiftningen som innebär att berörda myndigheter alltid ska kunna dela relevant information med varandra. Dessutom ska kommuner och andra myndigheter vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas här utan att ha rätt till det.

Moderaternas förslag:

  • Den som har fått avslag på sin asylansökan ska bo på särskilda boenden hos Migrationsverket till dess att personen återvänder till sitt hemland.
  • Polisen ska få i uppdrag att göra fler inre utlänningskontroller, i syfte att hitta personer som inte har rätt att vistas i Sverige. 
  • Huvudregel i sekretesslagstiftningen ska vara att berörda myndigheter alltid ska kunna dela relevant information med varandra och kommuner och andra myndigheter ska ha en informationsplikt gentemot Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas här utan att ha rätt till det.

Moderaterna vill göra det lättare att utvisa utländska medborgare

Den som vill leva i Sverige måste följa landets lagar och regler. Moderaterna vill göra det lättare att utvisa utländska medborgare som begår brott i Sverige. En asylansökan ska avslås eller uppehållstillstånd återkallas om en utländsk medborgare begår ett brott med fängelse i straffskalan. Också permanenta uppehållstillstånd ska vara möjliga att dra tillbaka om en utländsk medborgare begår ett brott där fängelse finns i straffskalan.

Moderaternas förslag:

  • Det ska bli lättare att utvisa utländska medborgare som begår brott i Sverige.
  • En utländsk medborgare som begår brott med fängelse i straffskalan ska utvisas.
  • Uppehållstillståndet för en utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd ska återkallas om han eller hon begår brott med fängelse i straffskalan.

Bifogade filer