Politik

Miljö och klimat

Miljö och klimat

Människan och naturen samt dess tillgångar är Moderaternas utgångspunkt i miljöpolitiken.

Vi tar hand om naturen och förvaltar våra naturtillgångar väl. Vi värnar äganderätten så att skogen kan brukas hållbart till nytta för klimatet och miljön samt för framtida generationer. Moderaterna vill verka för en levande vattenmiljö och fokuserar på insatser för rena hav och vattendrag, med en minskad miljöbelastning och ökad biologisk mångfald.

Den svenska naturen skänker oss möjligheter till rekreation och avkoppling. Vi vill vårda och utveckla områden med värdefull natur. I Norrtälje kommun ska alla kunna njuta av naturen – i dag och i morgon.

Under mandatperioden har vi bland annat tagit bort oljepannor från kommunens lokaler och successivt bytt ut delar av kommunens fordonsflotta mot elbilar. Vi har dessutom som krav att all frukt och mat kommunen köper in ska vara så lokalt producerad som möjligt.

Vi har även infört en miljö- och klimatstrategi som bland annat minskat beroendet av fossila bränslen i den kommunala verksamheten.

Vi vill:

·        att energiförsörjningen i nyproducerade kommunala fastigheter ska väljas utifrån dess miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv

·        att returstationer ska hållas i god ordning och finnas i alla delar av kommun

·        utveckla miljörådgivningen till privatpersoner och företag

·        fortsätta energieffektivisera kommunens fastigheter

Moderaterna vill åtgärda dagens miljöskuld

Idag saknar vi systematiska och återkommande uppföljningar på nationell nivå av förorenade områden som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. I praktiken handlar detta om miljöskulder som har byggts upp i Sverige under lång tid.

Hur kan vi åtgärda dagens miljöskulder? Först och främst måste det bli tydligt vem som har ansvaret för att vidta åtgärder. Dessutom måste man avsätta medel för att kunna genomföra åtgärderna. Ansvaret behöver inte minst bli tydligare för de områden där förorenaren i dag är okänd eller inte kan åtgärda föroreningen och för statens egna områden. Vi måste sanera förorenade områden på mark och i hav, helst med ny teknik som kan minska kostnaderna. Ett exempel att utforska närmare är sanering med hjälp av växter såsom sälg som har stor kapacitet att under tillväxten ta upp tungmetaller och PFAS (poly- och perflourerade alkylsubstanser). Dessa kan sedan avgifta kretsloppet då det går att elda grödan för energi i kraftvärmeverk.

Vi vet att man historiskt har dumpat mycket miljöfarligt avfall i haven och insjöar, bland annat till följd av otillräcklig miljölagstiftning. Staten bör därför ta ett större ansvar för att bärga miljöfarligt avfall i haven och insjöarna där det är lämpligt för att undvika större skador på den marina miljön.

Moderaternas förslag:

·        Ta fram en samlad strategi för ansvarsfördelning och resurstilldelning för att åtgärda befintliga miljöskulder på land och i vattnet.

Moderaterna vill få bukt med miljöbrotten och nedskräpningen

Antalet anmälda miljöbrott ökar. Samtidigt minskar uppklarandegraden. Till skillnad från många andra brott drabbar miljöbrott oftast inte en enskild individ, utan det är allas vår miljö som påverkas negativt, till exempel markområden, vatten eller ekosystem.

De flesta miljöbrott blir aldrig upptäckta. När miljöbrott upptäcks är det oftast vid tillsyn av företag och anläggningar genomförda av kommunen och länsstyrelsen. Ett vanligt miljöbrott är dumpning av avfall i naturen.

Även om de flesta allvarliga miljöbrott uppstår i näringsverksamhet orsakar ibland enskilda människor miljöförstöring i mindre skala genom till exempel nedskräpning eller tippning. Det förfular vår miljö, påverkar djurlivet, förgiftar mark och vattendrag samt bidrar till otrygghet i stadsmiljön. Moderaterna vill göra Norrtälje kommun skräpfritt och se en nolltolerans mot nedskräpning.

Det ska vara lätt att göra rätt med sitt avfall och vi vill underlätta för kommunborna att sortera sitt avfall i nära anslutning till sin bostad.

Moderaterna vill skärpa straffen för nedskräpning

All nedskräpning är i dag förbjuden, men all nedskräpning får inte påföljder. Moderaterna anser att även den som slänger småskräp som till exempel fimpar, snus, förpackningar och tuggummi ska kunna få en påföljd. Denna typ av småskräp står för en stor andel av all nedskräpning och bidrar till att mikroplaster och kemikalier sprider sig till hav och natur. Djur som får i sig skräpet kan bli skadade. Den som skräpar ned ska kunna få en sanktionsavgift i stället för det som straffrättsligt utgör böter. Det går att jämföra med systemet för felparkeringsavgifter och skulle ge både ordningsvakter och polisen möjlighet att utfärda avgiften för att komma åt nedskräpningen. Moderaterna vill även höja dagens böter för nedskräpning.

Moderaternas förslag:

·        Ge ordningsvakter befogenheten att dela ut böter för småskräp.  

Vi vill utveckla friluftslivet

Fler och fler upptäcker Sveriges fantastiska natur. År 2020 ökade antalet besökare i nationalparkerna med över 300 000 jämfört med året innan. Denna ökning syns även i Norrtälje och är en utveckling som politiken bör bejaka. Det ökade intresset för friluftsliv innebär en större belastning på naturen.

Allemansrätten är en unik grund för det svenska friluftslivet. Många markägare är positivt inställda till friluftsliv på deras mark. Samtidigt innebär det ökade naturintresset utmaningar. Förståelsen för de rättigheter och skyldigheter som följer med allemansrätten behöver bli bredare och djupare. Verksamheter som orsakar skador på privat egendom använder ibland allemansrätten som en förevändning. Missbruk riskerar att minska legitimiteten för allemansrätten på lång sikt och leda till att markägare vidtar åtgärder för att försvåra för friluftslivet. Det är viktigt att stävja missbruk så att friluftslivet och det privata markägandet kan fortsätta att gå hand i hand.

Moderaterna vill satsa mer på åtgärder som värnar och utvecklar friluftslivet, så att naturen blir tillgänglig för alla. Ansvarsfördelningen för friluftsfrågor mellan olika myndigheter behöver bli tydligare. Vi vill se mer statliga resurser för att sköta och förvalta områden med värdefull natur, samt för att rusta upp befintliga och vid behov skapa nya leder i statliga naturreservat.

Vi vill även se en utbyggnad av friluftsanordningar såsom rastplatser, toaletter och eldstäder, för att göra naturen tillgänglig för fler. I det sammanhanget finns dessutom utrymme att förbättra information och vägledning till besökare, tillsammans med möjligheten till parkering i framför allt tätortsnära och lättillgängliga områden. Det behöver bli tydligare för privata aktörer vilket ansvar de har för områden som tjänar som arenor för friluftsliv. Det handlar till exempel om ansvar för avfallshantering och renhållning i naturreservat. Frivilliga krafter tar ofta ett stort ansvar, trots att det egentligen inte ligger på dem. Det måste vidare bli tydligt hur privata aktörer kan få ersättning för sitt arbete.

Moderaternas förslag:

·        Gör naturupplevelser och friluftsliv i naturreservat och nationalparker tillgängligt för fler genom satsningar på leder och friluftsanordningar.

·        Tydliggör det offentligas ansvar för friluftslivet.

Moderaterna vill värna allemansrätten med rättigheter och skyldigheter

Moderaterna vill stärka både allemansrätten och äganderätten. Många markägare ser positivt på friluftsliv på sin mark om det sker med respekt för de rättigheter och skyldigheter som följer med allemansrätten. Det offentliga bör stötta privata markägare som vill tillgängliggöra sin mark för friluftsliv, genom att till exempel hjälp till med skyltning och leder. På så sätt kan det privata ägandet kombineras med ett rikt friluftsliv.

Det är angeläget att förhindra missbruk av allemansrätten för att upprätthålla dess legitimitet på lång sikt. Moderaterna vill att markägare ska få utökat stöd att begränsa överträdelser av allemansrätten. Till exempel måste regelverket tillämpas i högre grad, exempelvis mot aktörer som bedriver kommersiell verksamhet på privat mark. Det är dock viktigt att markägare inte begränsar sådana aktiviteter som är tillåtna inom ramen allemansrätten, genom att till exempel sätta upp stängsel eller förbudsskyltar. När fler rör sig ut i naturen behöver kunskapen om allemansrätten öka. Moderaterna vill därför se mer information och en utbildningssatsning om allemansrätten i grundskolan.

Moderaternas förslag:

·        Stötta privata markägare som vill tillgängliggöra sin mark för friluftslivet genom till exempel hjälp med skyltning och leder.

·        Stärk kunskapen om och tillämpningen av allemansrätten och äganderätten genom utökad information.

Bifogade filer