Politik

Kultur

Kultur

Om minnet av de som var före oss går förlorat, förlorar vi också en bit av oss själva. Norrtälje kommun har en lång historia från de första bosättarna, till vikingatiden, stormaktstiden och långt senare vår nutid.

Norrtäljes kommundelar har alla en unik historia. Exempelvis bygdegårdar och fornlämningar är en del av historiken och tas om hand av civilsamhället med visst ekonomiskt stöd av kommunen eller staten. Detta ska givetvis fortsätta.

Fler platser för kultur

Moderaterna vill se ett levande kulturliv i hela kommunen. Alla som bor i Norrtälje ska ha tillgång till kultur oavsett ålder eller bakgrund. Kulturen är en viktig del av samhället och har ett stort egenvärde. Den bidrar till förståelse, bildning och utveckling. Vår uppgift är att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning.

Biblioteken är en viktig del i att tillgängliggöra kulturen. Därför vill vi att de ska användas ännu mer för olika litteraturträffar, konstutställningar, barnteater och andra kulturella aktiviteter. Vi tycker att kulturutbudet i kommunen hela tiden ska utvecklas och vi vill se en stor variation och bredd av det som erbjuds på kulturscener och kulturhus.

Prioritera barn och unga

Barn och ungdomar ska prioriteras. Det är av stor vikt att både pojkars och flickors fritidsintressen tillvaratas, inte minst inom idrotten. Det ska finnas goda förutsättningar för såväl organiserad idrott som spontanidrott. Vi vill utnyttja potentialen i Norrtälje sportcentrum genom utveckling i nära samarbete med idrottsföreningarna. Det är viktigt att anläggning och planer är ändamålsenliga, att avgifter för juniorer är skäliga och att föreningarna tillåts nyttja anläggningen efter sina behov.

Vi vill även i samråd med föreningar se till att deras generella behov är mötta. Exempelvis finns det en växande skatekultur. Den är dock sovande under vinterhalvåret eftersom alla skateområden i kommunen och närområdet är utomhus. Vi vill skapa möjligheter att åka inomhus.

Vi vill fånga upp barn och unga som i viss ålder slutar med aktiviteter inom sport och kultur med bland annat hjälp av kultur- och fritidschecken. Vi vill i tidig ålder uppmuntra barn att utforska kultur och aktiviteter.

Företagsamhet inom kultur och fritid

De flesta kultur- och fritidsarbetare fungerar ofta som enmans- och fåmansföretag. Tyvärr finns det många regler och restriktioner för företagare som sätter käppar i hjulet. Här vill vi från kommunens håll fortsätta minska regelkrånglet så att kulturarbetarna kan ägna sig mer åt just kultur och fritid och mindre åt administration.

Moderaterna vill:

·        säkerställa likabehandling för föreningar och utövare, oavsett om det är pojk- eller flickidrott/-kultur

·        utveckla Norrtälje Sportcentrum i nära samarbete med idrottsföreningarna för att maximera nyttan av anläggningen

·        att föreningsstöd i första hand ska gå till barn och ungdomar

·        att torgen ska utvecklas till mer levande torg, exempelvis genom fler kaféer och marknader

·        att föreläsningar som ges på bibliotek eller andra lokaler som kommunen delvis äger ska kunna ses på äldreboenden och andra boenden där de boende har svårt att ta sig till föreläsningarna

·        att föreningar som levandegör vårt kulturarv och kommunens kulturhus ska ges särskild prioritet

·        bygga en skatehall för att uppmuntra skateåkande även under vinterhalvåret

·        värna kulturarbetarna genom att fortsätta minska kommunens regler och restriktioner.

Bifogade filer