Politik

Integration

Integration

Integration är vår tids ödesfråga. För att integrationen ska lyckas krävs mer än små förändringar på marginalen.

Integrationen går hand i hand med nästan alla andra politiska områden. Det handlar om att den som är ny i Sverige och Norrtälje kommun ska få ett första jobb, att alla barn ska få möjlighet att lyckas i skolan och forma sin framtid, och att alla i Sverige ska ha kunskaper i svenska språket och om svenska värderingar. Här är Moderaternas linje tydlig. Sverige ska möta nyanlända med tydliga krav som ger goda förutsättningar för den som är ny i landet att på allvar bli en del av samhällsgemenskapen. Norrtälje kommun ska vara den kommun i landet som har lägst andel bidragsberoende nyanlända.

Moderaterna vill se till att ingen som kan jobba lever på bidrag

Att arbetslösheten idag är fem gånger så hög bland utrikes födda som bland inrikes födda, är ett stort integrationspolitiskt misslyckande. Likaså att det tar 18 år innan hälften av de nyanlända som saknar gymnasieutbildning har ett arbete.

När människor som hade kunnat jobba inte jobbar, går skattepengar till bidrag i stället för till vården och skolan. Moderaterna vill se till att ingen som kan jobba lever på bidrag.

Vägen till etablering i kommunen och landet handlar ytterst om att få människor i arbete. För att nyanlända med låg utbildningsnivå ska lyckas etablera sig i kommunen eller i landet krävs särskilda insatser. Vi måste därför vara tydliga med att från dag ett så är nyckelfaktorerna språk och utbildning.

Moderaterna vill:

·        införa kvalificering till välfärden för nyanlända. Full tillgång till bidrag och förmåner ska gå genom eget arbete, eller genom permanent och laglig bosättning i landet

·        införa krav på heltidsaktiviteter som exempelvis SFI (Svenska för invandrare) för att få bidrag

·        att Norrtälje kommun blir den kommun i Sverige som har lägst andel bidragsberoende nyanlända

Moderaterna vill införa skarpare språkkrav

Svenska språket är nyckeln till integration och gemenskap, och var persons möjlighet att skapa ett bättre liv för sig själv. Ändå finns det idag inga krav på att den som läser SFI ska klara utbildningen.

Vi vill driva en välkomnande och tydlig politik. En framgångsrik etablering i kommunen och landet handlar till stor del om att ge människor möjlighet till arbete samt att lagar och regler respekteras. Utan en fungerande svenska och utan en relevant utbildning så är den svenska arbetsmarknaden extremt svårtillgänglig. Fungerar inte den initiala etableringsfasen är risken stor för att individen hamnar i ett långvarigt bidragsberoende och utanförskap.

Moderaternas förslag:

·        Ställ krav på alla som deltar i SFI-undervisning. Den som inte uppnår individuella kunskapsmål ska få minskade bidrag.

·        Inför obligatorisk språkscreening på BVC och språkskola för nyanlända barn så att alla lär sig svenska tidigt.

·        Erbjud språkträning via praktik inom kommunens gränser.

Vi verkar för att:

·        tidsbegränsa rätten till betald tolk

·        inför krav på grundläggande kunskaper i svenska för att få full tillgång till den kommunala servicen

Moderaterna ser samhällskunskap som central för integrationen

Integrationen går för långsamt. Fler måste komma in i samhället snabbare. Utanförskapet riskerar att gå i arv till de barn som aldrig får se sina föräldrar ha ett arbete eller bli en del av det svenska samhället. Förutom språket, är kunskaper om samhället avgörande för integrationen.

Moderaterna vill:

·        införa högre krav på samhällsorienteringen för nyanlända och ett avslutande kunskapsprov – ett examinerande samhällstest

·        införa nationella kursplaner för samhällsorienteringen, med ett särskilt fokus på svenska värderingar och jämställdhet

·        göra godkänt prov i samhällsorienteringen till ett krav för medborgarskap

·        inrätta en tvåårig yrkeshögskola med fokus på yrkesämnena och svenska

·        inrätta en obligatorisk introduktion till Sveriges kultur och samhällsstruktur

Moderaterna vill skärpa kraven på motprestation på den som har försörjningsstöd

Sist men inte minst vill Moderaterna ställa krav på motprestation på den som söker bidrag. Huvudregeln ska vara att en person som har försörjningsstöd ska delta i aktiviteter på heltid. Och den som inte deltar i dessa aktiviteter eller som inte kan redovisa vad försörjningsstödet används till ska kunna få sitt socialbidrag minskat.

Norrtälje är en kommun full av möjligheter, men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Målet är att nyanlända snabbt ska lära sig svenska och bli självförsörjande. Därför måste kommunens insatser alltid vara villkorade med krav på motprestationer. Såsom att faktiskt delta i språkundervisning och sysselsättning för att få bidrag. Kravlöshet leder till bidragsberoende och utanförskap. Hela kedjan av insatser måste fungera. I slutändan är det dock den enskildes ansvar att ordna bostad och arbete.

Den anvisningslag som har beslutats av riksdagen gör att många kommuner har svårt att ordna bostäder för nyanlända på ett rimligt sätt. Vi vill att anvisningslagen reformeras med en botten-upp struktur och att kommuner i stället blir anvisade i den takt de klarar av att ordna boende och integration på ett bra sätt.

Moderaternas förslag:

·        Inför krav på motprestation på heltid för den som har försörjningsstöd.

·        Minska försörjningsstödet för den som inte deltar i aktiviteter på heltid eller som inte redovisar vad pengarna har gått till.

·        Kommunens insatser för nyanlända ska alltid vara kopplade till tydliga krav.

·        Erbjuda nyanlända bostad under de inledande två åren, som lagen föreskriver. Därefter gäller individens ansvar att ordna bostad.

·        Reformera anvisningslagen till en botten-upp struktur.

Ta vara på de ideella krafterna

Norrtälje kommun har ett starkt lokal- och civilsamhälle. Detta visar sig inte minst genom de insatser som kommunbor utför med olika slags frivilliginsatser. Moderaterna i Norrtälje kommun välkomnar volontärernas arbete och de nätverk som byggts upp mellan invånare och nyanlända. Dessa nätverk påskyndar svenskinlärningen, ger kunskap om hur det svenska samhället fungerar och underlättar för framtida praktikplatser och jobb. Frivilliga krafter spelar en stor och viktig roll i hur väl integrationen och etableringen i samhället fungerar.

Vi vill:

·        ha partnerskap med företag och ideella organisationer för att hitta praktikplatser och jobb

·        verka för att anvisningslagen reformeras mot en mer botten-upp struktur

·        införa mentorskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer

Bifogade filer