Politik

Infrastruktur och kommunikationer

Infrastruktur och kommunikationer

Moderaterna vill satsa på bredare och säkrare vägar och möjliggöra en omställning av transportnätet i hållbar riktning så att jobben kan bli fler och tillväxten starkare.

En god infrastruktur är avgörande för jobb och tillväxt i hela Norrtälje kommun. Moderaterna vill rusta upp vägnätet, förbättra möjligheten till pendling och möjliggöra en omställning av transportsektorn i hållbar riktning, exempelvis genom att bygga fler laddstolpar för både bilar och båtar så jobben kan bli fler och tillväxten starkare.

Vi ska ha ett tillgängligt och välfungerande trafiksystem som ger människor smidig tillgång till arbete, skola, fritidsaktiviteter och service. Olika grupper har olika behov som behöver tillgodoses. För arbete och näringsliv är en mycket viktig faktor att det finns effektiva kommunikationer. Det ska vara enkelt att åka kollektivt eller med bil till och från arbetsplatsen.

De vägar som kommunen råder över ska vara hela, rena och väl underhållna. Vi vill förbättra kontakten med Trafikverket i deras hantering av de vägar i kommunen som kommunen inte råder över.

Moderaternas förslag:

·        De vägar som kommunen har rådighet över ska göras bli bredare och säkrare – vi vill underhålla vägarna mer effektivt.

·        Det ska alltid vara en självklarhet att snöröjningen fungerar väl.

·        Gällande de vägar som kommunen inte äger vill vi utreda ifall vi kan få betalt av Trafikverket för att ta över hanteringen av dessa väger. Exempelvis bygget av väg 76 som nu är flera år försenad.

Vi vill satsa på elektrifiering

Elbilar är just nu det bästa alternativet till bensin och dieselbilar. De ökar mer och mer i popularitet vilket är positivt. Familjer och företag ska känna tryggheten att när de köper en eldriven bil ska det gå att ladda den i hela kommunen.

Moderaternas förslag:

·        Förbättra möjligheterna att ladda elbilar i flera delar av kommunen.

·        Verka för fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen kring pendlarparkeringar i kommunen.

Vi vill stärka Norrtäljes sjöfart – den är avgörande för vår infrastruktur

Sjöfarten är viktig för Norrtäljes näringsliv och klimatomställningen. Kapellskärs hamn avlastar tillsammans med inre vattenvägar vägnätet och minskar utsläppen. Sjöfarten spelar en avgörande roll för infrastrukturen.

Utvecklingen av motorer som drivs på fossilfritt bränsle går just nu mycket snabbt. Detta gäller även sjöfarten. Vi måste därför rusta Norrtäljes gästhamnar för en ny, modern, grön, hållbar och lättillgänglig sjöfart.

Moderaternas förslag:

·        Satsa på vägar till och från Norrtäljes hamnar för att förbättra godsflöden i kommunen och vidare in i landet.

·        Bygg ut laddinfrastrukturen i våra hamnar.

Vi vill ha en modern politik för cykling

Cykelns betydelse i samhället ökar. En ökad cykling till och från jobb och pendlingsstationer året om bidrar till förbättrad folkhälsa, minskad trängsel och färre skadliga avgasutsläpp. Att barn och ungdomar cyklar till skola och aktiviteter är viktigt, inte minst då forskningen tydligt visar att den fysiska aktiviteten hos vissa grupper barn och ungdomar kontinuerligt minskar.  

Moderaterna prioriterar frågor om cyklandets förutsättningar i vår politik om infrastruktur. Vi vill se en modern politik som främjar ett tryggt och säkert cyklande i alla åldrar. Under mandatperioden har vi givit bidrag till olika vägföreningar som sedan byggt cykelvägar. Eftersom detta varit en lyckad satsning vill vi fortsätta med det.

Moderaternas förslag:

·        Utforma en modern cykelpolitik med minskat regelkrångel och bättre nyttjande av digital teknik.

·        Fortsätt ge stöd till vägföreningar för att bygga cykelvägar.

Kommunikationer

Norrtälje är till ytan den största kommunen i Stockholms län och dessutom en skärgårdskommun. Många av invånarna pendlar till angränsande kommuner och till Stockholm, Uppsala och Arlanda för att arbeta eller studera. Att verka för bättre kollektivtrafik är en viktig del för att underlätta vardagen för invånarna och göra kommunen attraktiv för fler. För att det ska vara lätt att bo i Norrtälje kommun och arbeta i till exempel Stockholm eller Arlanda krävs att vi stärker tillgången till pendlarparkeringar och kollektivtrafiken.

Den stora delen av kommunens befolkning bor utanför Norrtälje stad och många är beroende av bilen för sina resor och för att klara sin vardag. Tillräckligt med parkeringsplatser inne i Norrtälje stad är nödvändigt för att alla ska kunna ta del av det utbud av företag, butiker och service som staden erbjuder. Att staden är tillgänglig för alla är viktigt för att hålla samman kommunen.

Genom att samverka med närliggande kommuner ökar våra möjligheter till större gemensamma satsningar på infrastruktur. E18 borde på sikt breddas och i närtid ta bort växelfilerna.

Vi jobbar för:

·        direktbussar Norrtälje-Rimbo-Arlanda

·        en snabbare resväg för 676x (färre på- och avstigningar)

·        pendlarparkeringar längs landsbygdsbusslinjer

·        att bättre koordinera tidtabellerna mellan stadens bussar

·        utökad helg- och nattrafik för skärgårdsfärjor och landsbygdsbussar, exempelvis på lördagskvällar

·        anropsstyrd busstrafik i glesbygd

·        att buss- och parkeringsmöjligheter vid skärgårdens replipunkter ses över

·        att ta bort växelfilerna på E18

·        utökad busstrafik på Rådmansölandet

·        förbättrad koordinering mellan buss och skärgårdens båttrafik

Vi vill:

·        skapa fler båtplatser i hamnområdet i Norrtälje för både kortare besök och för dem som önskar en fast båtplats

·        uppmuntra till privatägda parkeringshus.

·        detaljplanera parkeringsmark samt skapa ett helhetstänk för parkeringar i Norrtälje stad.

Bifogade filer