Politik

Hav och vatten

Hav och vatten

Moderaterna arbetar för att minska miljögifter, övergödning och överfiske. Hav- och vattenmiljöerna måste återställas.

Havet runt Norrtälje, våra sjöar och vattendrag är utsatta för stora påfrestningar. Mänsklig aktivitet har genom åren orsakat övergödning, utsläpp av miljögifter, nedskräpning och överfiske. Östersjöområdet är till följd av långsam vattenomsättning mycket känsligt för övergödning. Men det finns också problem med förhöjda värden av farliga ämnen, nedskräpning och utarmade fiskbestånd.

Moderaterna vill bedriva en uthållig och målmedveten politik för att återställa havs- och vattenmiljöerna och den biologiska mångfalden.

Moderaterna vill ha åtgärder för att minska övergödning, nedskräpning och gifter i havet

Vi vill minska övergödning, nedskräpning och utsläppen av miljögifter i havet. Moderaterna satsar på avancerad vattenrening och åtgärder för att minska utsläppen av kväve och fosfor från jordbruket. Vi har i Norrtälje kommun infört nya mätmetoder för att ta reda på dessa utsläpp och bättre förstå vad vi har för påverkan på miljön.

Vi har även under året låtit en golfklubb bevattna sin golfbana med renat avloppsvatten som annars hade släppts ut i havet. Detta är både bra för havet – genom minskad övergödning – och för banan som får gödning via det renade avloppsvattnet samtidigt som behovet av andra gödningsmedel minskar.

Moderaterna föreslår:

·        Investera i avancerad reningsteknik i fler reningsverk för att minska spridningen av bland annat läkemedelsrester och mikroplaster.

·        Fortsätt med kreativa lösningar för hantering av avlopp.

·        Fortsätt spåra och aktivt motverka de utsläpp som de kommunala reningsverken medför.

En hållbar fiskepolitik

Moderaterna vill värna det småskaliga fisket och våra unika skärgårdsmiljöer. Samtidigt måste fiskeripolitiken se till att vi inte fångar mer fisk än vad som är långsiktigt hållbart. Situationen för torsken, strömmingen och andra arter i Östersjön är bekymmersam. Moderaterna vill se över reglerna som styr vem som får fiska var och hur mycket fisk som vi fiskar. Dessutom ska vi öka jakten på säl- och skarvstammarna, som har vuxit alltför kraftigt och äter stora mängder fisk.

Moderaterna vill:

·        se över vem som får fiska var och hur mycket som får tas upp

·        utöka jakten på sälar och skarvar som äter stora mängder fisk.

·        jobba för att minska beståndet av kanadagäss.

Vi jobbar för:

·        Att stoppa den storskaliga bottentrålningen.

Båtliv

Moderaterna värnar Sveriges och Norrtäljes båtliv. Därför fortsätter vi att göra båtlivet mer tillgängligt – så att det kan komma fler till del.

I Norrtälje är båten en nödvändighet för många skärgårdsboende. De behöver en båt för att kunna ta sig till och från fastlandet. Att i onödan göra det svårare att äga och använda båt slår därför särskilt hårt mot de som valt att bo i Norrtälje skärgård.

Moderaterna verkar för:

·        att trösklarna till båtlivet inte höjs. Vi säger nej till båtregister, båtkörkort och båtskatt

·        ett nej till förbud mot att använda tvåtaktsmotorer. Vi vill istället satsa på miljövänliga bränslen

·        fler båtplatser vid tätorterna för allmänheten

Bifogade filer