Politik

Grundskola

Grundskola

Moderaterna vill att skolan ska möjliggöra att alla barn lyckas i livet. Om fler barn ska lyckas krävs det mer fokus på kunskap i skolan och ökad studiero. En bra skolgång är också avgörande för hela landets välstånd.

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Därför ska svensk skola fylla sitt uppdrag att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav på att alla skolor håller kvalitet, att lärare har höga förväntningar på sina elever och att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap kräver ansträngning.

Tyvärr ser vi att resultaten i den svenska skolan har sjunkit under 20 års tid. I dagsläget lämnar hela 15 procent av eleverna årskurs nio utan behörighet till gymnasiet. Så kan vi inte ha det. I stället för att ta ansvar för utvecklingen försöker regeringen dölja den genom att exkludera elever från Pisaundersökningen. Moderaterna vill på allvar vända utvecklingen i skolan. 

Moderaterna vill utöka undervisningstiden i skolan och fokusera på kunskap

Forskning pekar på att tidiga insatser är avgörande för att höja kunskapsresultaten. Och att det finns en ett samband mellan utökad undervisningstid och bättre skolresultat. Sverige har betydligt mindre undervisningstid i skolan jämfört med andra länder. Moderaterna menar att vi måste utöka undervisningstiden i skolan. Det är särskilt viktigt med mer undervisningstid i matematik och svenska som är två viktiga kärnämnen.

Forskningen kring fysisk aktivitet och inlärning är tydlig. Vi vill därför även öka den fysiska aktiviteten i skolan med bland annat ökad tid för gymnastik samt ordentliga skolgårdar med goda möjligheter till olika fysiska aktiviteter.

Betygsinflation ska aktivt bekämpas. Därför arbetar vi moderater aktivt för att ha flera nationella prov som dessutom anonymt rättas centralt och anonymt för att undvika alla risker för favorisering.

Moderaternas förslag:

·        Utöka undervisningstiden i skolan.

·        Tydliggör kurs- och läroplaner med ett tydligt och mätbart fokus.

·        Ha flera nationella prov och se till att proven rättas centralt.

·        Utöka andelen behöriga lärare.

·        Stärk elevernas hälsa bland annat genom att öka den fysiska aktiviteten i skolan.

·        Stärk studievägledningen i grundskolan.

Moderaterna vill ha tidiga insatser för att barn ska lära sig svenska

I dag börjar många barn skolan utan att kunna tala svenska. Barn som inte lär sig svenska kommer inte klara av skolgången. Vi föreslår därför omfattande satsningar på svenska språket. Det börjar redan i förskolan där vi föreslår obligatorisk språkförskola för barn som inte har svenska som modersmål och som visar en bristande språkutveckling.

Vi satsar på utökad lovskola för barn som halkar efter och vill göra det obligatorisk för både kommunala och fristående skolor att erbjuda läxhjälp och lovskola till alla elever redan från lågstadiet.

Moderaterna vill återställa ordningen i svenska skolor

Moderaterna vill återställa ordningen i skolorna. I klassrummen ska det vara läraren som bestämmer och det måste både föräldrar och elever respektera. Lärarens auktoritet behöver stärkas. Hälften av lärarna i grundskolan och gymnasiet har undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av oro för repressalier. Skollagen måste ändras och förtydligas så att lärare och rektor får mandat att ingripa när det behövs.

Studiero

Studiero är en förutsättning för lärande. Utan lugn och ro i klassrummet kan inte lärarna bedriva bra undervisning för alla elever. Därför vill Moderaterna se ett värderingsskifte i skolan. Moderaterna kommer att återställa ordningen i svenska skolor.

I nuläget är många skolor präglade av oordning och otrygghet för elever och lärare. Var tredje niondeklassare upplever att han eller hon saknar studiero i skolan. Dessutom har nästan hälften av eleverna blivit utsatta för brott. Samtidigt uppger en fjärdedel av lärarna att de på jobbet har blivit utsatta för hot, våld, sexuella trakasserier eller kränkningar. 

Alla elever drabbas negativt av en stökig skolmiljö, men det är särskilt elever som redan har det svårt som halkar efter ännu mer. För att förbättra studieresultaten och likvärdigheten i svensk skola måste det vara ordning i klassrummen och på skolgårdarna.

Ge lärare och rektorer rätt att ingripa mot stök och bråk

Hälften av lärarna i grundskolan och gymnasiet har undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av oro för repressalier. Lärare upplever inte att de har rätten på sin sida i arbetet med att upprätthålla studiero. Därför måste vi göra skollagen tydligare och ge lärare och rektorer mandat att ingripa mot stök och bråk. Vi vill skriva in ordning och studiero i skollagens portalparagraf och ge rektorn en tydlig rätt och skyldighet att upprätthålla ordning i skolan.

Moderaternas förslag:

·        Skriv in skolans skyldighet att arbeta med ordning och studiero i första paragrafen i skollagen.

·        Stärk lärare och rektorers möjligheter att ingripa i stökiga och bråkiga situationer i skolan.

·        Fortsatt nolltolerans mot våld, mobbning och annan kränkande behandling.

·        Tydliggöra regler för hur man förväntas bete sig i skolan och ge lärarna det stöd de behöver för att upprätthålla trygghet och studiero.

Gör det enklare att stänga av elever

Vi vill även ge rektorer ansvar för att flytta en elev vid behov. Omplaceringar och permanenta avstängningar måste genomföras om en elev har begått allvarliga brott eller kränker sina skolkamrater. Det ska inte råda någon tvekan om att det undantagslöst är förövaren – och inte förövarens offer – som ska byta skola.

Moderaternas förslag:

·        Rektorn ska få ansvar att stänga av en elev när så krävs. Det ska bli enklare att omplacera och permanent stänga av elever som begår allvarliga brott eller trakasserar andra elever.

Inför ordningsomdömen – elever har ett ansvar att bidra till studiero

Det yttersta ansvaret för att skolan är en trygg miljö för elever och lärare vilar på rektor. Men varje elev har också ett ansvar att bidra till studiero och en god studiemiljö. Moderaterna vill därför införa ordningsomdömen, som en skriftlig kommentar och en bilaga till terminsbetygen, i grundskolan och gymnasiet.

Moderaternas förslag:

·        Inför ordningsomdömen i grundskolan.

Moderaterna värnar både friskolorna och de kommunala skolorna

Över 16.000 elever i Sverige går varje år ut grundskolan utan att ha uppnått gymnasiebehörighet. Det är ett enormt misslyckande som måste åtgärdas omedelbart. Samtidigt fokuserar regeringen på att sänka skolpengen för elever som väljer fristående skolor. Därmed drar man undan mattan för välfungerande skolor som kan tvingas lägga ned. Sverige behöver fler bra skolor, inte färre.

Enbart i Norrtälje kommun finns det sex fristående skolor och över 30 fristående förskolor som med regeringens förslag nu riskerar att få mindre pengar till sin verksamhet

Fokus måste ligga på att alla elever ska klara skolan. Bra såväl kommunala som fristående skolor ska uppmuntras och finnas kvar – skolor som inte håller måttet ska stängas eller byta huvudman.

Moderaterna vill:

·        att skolor som drivs som aktiebolag måste leva upp till högt ställda kvalitetskriterier för att få göra vinstutdelning. Skolor som allvarligt brister i kvalitet ska få sitt tillstånd indraget

·        att Skolinspektionen ska få ett särskilt uppdrag att granska samtliga verksamheter som bedöms ha konfessionella inslag, inklusive förskolor, skolor och övrig pedagogisk verksamhet

·        se ett aktivt och obligatoriskt skolval i alla kommuner med ett enhetligt kösystem, såväl för kommunala som fristående skolor. Alla ska veta att det finns möjlighet att välja

·        att det inte ska vara möjligt att lista sina barn på populära skolor tidigare än tre år före skolstart

Moderaterna värnar det fria skolvalet

Det fria skolvalet är under hot av den nuvarande regeringen. I ett nytt lagförslag föreslår regeringen att alla skolor från och med den 1 juli 2023 ska uppnå en “allsidig social sammansättning”. Detta betyder att barn kommer att behöva bedömas utifrån socioekonomisk bakgrund samt föräldrars utbildningsnivå och inkomst.

Syftet med det fria skolvalet är först och främst valfriheten att välja vilken skola du ska gå i. Det kan handla om var skolan är belägen, vilken profil skolan har eller helt enkelt möjligheten att välja en skola som har bättre resultat än en annan.

Vi tror att föräldrar är mer kompetenta än politiker när det gäller att göra kloka val av förskola och skola för sina barn. Därför värnar vi moderater rätten till ett fritt val av skola och förskola i Norrtälje kommun. Vi vill både öka möjligheterna att välja skola och underlätta informerade val. Till exempel handlar det om att samla information om både kommunala skolor och friskolor på en och samma plats.

Vi vill att skolornas resultat och utvärderingar finns tillgängliga och att informationen hålls uppdaterad. Genom det egna valet vill vi engagera vårdnadshavare till att ta en naturlig och aktiv del i barnens utbildningsresa.

Vi vill:

·        värna det fria skolvalet genom att säkerställa en mångfald av skolor som är verksamma i kommunen

·        ha en välfungerande jämförelseportal där alla skolor i kommunen kan rapportera exempelvis betyg, andel behöriga lärare och andel elever per lärare

Bifogade filer