Politik

Förskola och föreskoleklass

Förskola och föreskoleklass

Svensk förskola är ett internationellt föregångsexempel. Förskolan lägger grunden för barns möjligheter att lyckas i grundskolan och därför är den viktig för att Sverige ska hålla ihop.

I Norrtälje kommun väljer föräldrar den förskola som bäst passar barnet och familjen. Vi anser inte att politiken ska avgöra vilken förskola barnet ska gå på. Nyfikenheten på kunskap ska väckas och glädjen i att lära sig nya saker ska vara central. Förskolan i Norrtälje kommun ska upplevas som en trygg och bra plats av föräldrar, barn och personal.

Förskolan ska ha ett tydligt kunskapsuppdrag för att barn redan från början ska få en stark grund att stå på. PISA-undersökningen visar att elever som har gått i förskola presterar bättre under sin fortsatta skolgång och föräldrar med barn i förskolan är mycket nöjda. Intresset för förskollärarutbildningen ökar stadigt. Vi har en förskola att vara stolta över, men det finns utmaningar som vi inte kan blunda för. För att ge våra barn bästa möjliga start i livet behöver vi förbättra kvaliteten och säkra tillgången på lärare i förskolan.

Små barn som i tidig ålder visar tecken på särskilda behov som kan påverka barnets skolgång och fortsätta utveckling måste tas på särskilt allvar. Insatser ska vara tidiga och kommunen har ett särskilt ansvar för att tillse att det finns tillräckliga resurser för att motarbeta ett potentiellt utanförskap och sociala problem.

Språkutveckling är central. Utan förmåga att kommunicera på svenska skapas grogrund för utanförskap. Det säger sig självt att en förskolas tillgång till talpedagog och logoped är av särskilt betydelse.

Förskolans lokaler ska vara ändamålsenliga och väl underhållna. Detta gäller allt från att NPF-säkra lokalerna till att säkerställa att luftkvalitén är bra. Kommunen äger i allmänhet förskolans lokaler och har därför ett särskilt ansvar för underhållet.

Moderaternas förslag:

·        En kvalitetspeng ska införas som utgår från föräldranöjdhet, t ex avseende barngruppens storlek och personalens kompetens.

·        Kommunen ska utveckla, koordinera och underlätta insatser för barn som utvecklat ett negativt beteende som kan påverka barnets skolgång och fortsatta utveckling. Barn som inte följer sin språkutveckling ska ges tidigt och effektivt stöd.

·        Förskolans personal ska fullt ut behärska svenska.

·        Kommunens tillsynsenhet ska se till att förskolor aktivt arbetar med barn som uppvisar avvikande beteende eller har negativ språkutveckling.

·        Underhållet av förskolelokaler ska särskilt prioriteras. Förskolelokaler som äga av kommunen ska vara i gott skick.

·        Förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål.

·        Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända.

·        Skolinspektionen ska ansvara för tillsyn av alla friskolor, både kommunala och fristående.

·        ”Nattförskola” ska finnas i kommunen.

Bifogade filer