Politik

Ekonomi, jobb och företagande

Ekonomi, jobb och företagande

Alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Den ekonomiska utvecklingen ska vara stark – för att möjliggöra ett mer välmående samhälle och en bättre välfärd för alla.

För att det ska ske behöver vi fler som jobbar och betalar skatt. Då har vi råd att anställa fler lärare och sjuksköterskor i välfärden. En ansvarsfull ekonomisk politik som uppmuntrar till arbete genom att bättre belöna ansträngning är kärnan i Moderaternas politik.

De absolut flesta jobben kommer från företagen

Det är framför allt företag som skapar jobb och tillväxt och Norrtälje kommun är på många sätt en bra kommun för företagare. Men att driva företag i Norrtälje kan alltid bli enklare. Vi har under mandatperioden tillsatt en regelförenklingkommission och satsat på kontaktcenter för att underlätta företagens kontakt med kommunen. Detta tillsammans med flera andra åtgärder har gjort att vi klättrat i företagsrankningarna, vilket är mycket positivt.

För att säkerställa en god kommunal service behöver vi stärka tillväxtförutsättningarna. Företagande är både Norrtäljes och Sveriges jobbmotor – fyra av fem jobb skapas i småföretag. Företagande och entreprenörskap ska ha goda villkor. För Moderaterna är det viktigt att undvika regelkrångel, byråkrati och onödig administration i största möjligaste mån, eftersom vi vet hur viktigt det är för företag och företagare.

En förutsättning för företag är att det ska finnas områden som är planlagda specifikt för företag. Kommunen måste arbeta aktivt med att skapa möjligheter till nya områden för företag – både för att nya förtag ska vilja etablera sig och redan etablerade företag ska vilja stanna kvar. De företagsområden som idag finns ska också bevaras och utvecklas för att fortsätta vara attraktiva platser att bedriva verksamhet på.

Norrtälje kommun ska:

·        fortsätta utveckla tjänstegarantierna

·        vara ledande i arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

·        prioritera insatser där kommunen är relevant, såsom i markfrågor

·        från högsta ledningsnivå prioritera befintliga företag med behov av mark eller företag som önskar etablera sig i kommunen och uttryckt intresse för nybyggnation

·        arbeta proaktivt med att utveckla befintliga och nya detaljplaner för att möta behovet av verksamhetslokaler för företag. Företag ska ges förutsättningar att växa eller etablera sig i kommunen

·        bevara och utveckla befintliga företagsområden

Vi vill:

·        Att Norrtälje kommun år 2026 ska vara bland de tio mest företagsvänliga kommunerna i landet.

·        Ge mindre företag möjlighet att delta i kommunens upphandlingar.

·        Säkra bredbandsutbyggnaden i hela kommunen för att möjliggöra företagande i hela kommunen.

·        Jobba för att företag ska kunna lämna uppgifter till alla myndigheter genom en och samma portal. En uppgift ska bara behöva lämnas in en gång.

·        Säkerställa arbetslinjen med fler lärlings- och praktikplatser.

·        Erbjuda studenter högkvalificerade praktikplatser i kommunen genom att kommunen utvecklar samarbete med universitet och högskolor i Mälardalsregionen.

·        Främja levande tätorter med fler bostäder, mer företagande och ett rikt restaurang- och krogliv.

Regelförenklingar för företag

Det ska vara enkelt att driva företag i Norrtälje. Moderaterna vill ta bort onödig byråkrati och regelkrångel för kommunens företagare.

Företagare lägger i genomsnitt tio timmar i veckan på administration. En stor del av denna tid ägnas åt att säkerställa att myndigheternas regler följs. Många av reglerna är viktiga, men i dag finns det alltför många regler som företagare behöver förhålla sig till. De regler som kommunen har ska inte skapa mer administration än vad som är absolut nödvändigt.

Moderaterna har alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om företagsverksamhet, entreprenörskap och innovationer. Vi vet att det är företag och företagare som skapar en mycket stor del av det välstånd som välfärden vilar på. Det är vårt mål att Norrtälje kommun till år 2026 ska vara bland de tio mest företagsvänliga kommunerna i landet.

Moderaterna vill därför fortsätta se över vilka regler vi kan förenkla och vilka vi helt kan ta bort. Moderaterna vill även också sätta upp konkreta och mätbara mål som syftar till en minskad administrativ börda för företagen. På så sätt kan vi säkerställa att politikens åtgärder får effekt i företagarnas vardag.

Kommunen ska arbeta systematiskt med att utvärdera och förbättra både service och förståelse för företagares villkor. En del i det arbetet är att offentliga upphandlingar framöver ska utformas på sådant sätt att det blir enklare än idag för lokala företag att lägga anbud.

Moderaternas förslag:

·        Genomför regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag. Arbetet för regelförenklingar ska även prioriteras på statlig och EU-nivå.

·        Sätt upp ett konkret mål om att företagare inte ska behöva lägga mer tid och pengar på att följa lagar och regler.

·        Inför ett mätbart mål om att företagarnas regelbörda ska minska betydligt.

·        Arbeta systematiskt med att utvärdera och förbättra både servicen till och förståelse för företagares villkor.

Kommunens ekonomi

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla god service till låga kostnader. Skattepengar ska användas effektivt och till på rätt saker. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Moderaternas politik. Det är en förutsättning för att kunna hålla hög kvalitet inom skola och omsorg. Det är också genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar.

Under mandatperioden har vi aktivt jobbat med att minska lånetrycket som kraftigt begränsar kommunens möjligheter att i framtiden kunna finansiera nödvändiga investeringar i kärnverksamheten, till exempel när det behövs byggas nya lokaler till förskolor. Norrtälje kommun står inför utmaningar som exempelvis återhämtningen efter Covid-19 och kriget i Ukraina som kommer att kräva ett starkt ledarskap, en ekonomi i balans och ett tydligt fokus på styrning och uppföljning.

Norrtälje kommun utvecklas och det är bra. Det innebär mer service och ett större utbud för invånarna. För att utvecklingen ska ske ansvarsfullt krävs investeringar i bland annat vägar och kollektivtrafik. Ny infrastruktur ska finansieras av markförsäljning på nybyggnadsområden. Vi vill fortsätta att utveckla tjänstegarantier inom samtliga områden som rör den kommunala myndighetsutövningen gentemot enskilda.

På sikt står Sverige som helhet – men även landets alla kommuner – inför stora demografiska förändringar. När allt fler blir äldre kommer fler behöva försörjas av färre. Det är därför av största vikt att Norrtälje kommun har en ordnad ekonomi och en effektiv struktur.

Vi säger nej till höjd kommunalskatt och kommer att sänka den om utrymme finns – utan att tumma på våra höga kvalitetskrav. Vår utgångspunkt är att alltid att ur varje skattekrona få ut maximalt värde för kommuninvånarna.

Vi vill:

·        säkerställa en kommunal ekonomi i balans som når årliga överskott och balanskrav

·        minska kommunens lånetryck

·        sänka skatten när utrymme finns – utan att tumma på kvalitetskraven

·        att alla kommunala investeringar finansieras ansvarsfullt

·        fortsätta utveckla kommunens kontaktcenter för bättre, snabbare och mer kvalitativt bemötande av våra invånare och företag

·        se ständiga effektivitetsförbättringar i all kommunal verksamhet

·        se över både antal och struktur vad gäller kommunens nämnder och bolag

Vi säger:

·        Nej till höjd kommunalskatt.

·        Nej till en ny fastighetsskatt.

Bifogade filer