Politik

Bostäder och byggande

Bostäder och byggande

En fungerande bostadsmarknad bidrar till ett samhälle som gör det enklare för människor att forma sina liv.

Ungdomar kan flytta hemifrån, föräldrar kan köpa ett småhus med varsitt rum till barnen och fler kan tacka ja till sin plats på universitet eller till sitt nya jobb i en helt annan del av kommunen. Vi vill att bostadsmarknaden ska fungera i livets olika faser och för olika grupper.

Bygga och bo i Norrtälje kommun

Norrtälje kommun har en tillgång som de flesta andra kommuner i vår närhet saknar vilket är byggbar mark. Vår kommun utgör till ytan en tredjedel av hela Stockholms län och det är några av de mest attraktiva markområdena i hela länet. Det finns skärgård, landsbygd, stad och tätorter. För att ta tillvara denna potential välkomnar Moderaterna initiativ för fler villor. På så sätt kan vi bli ett konkurrenskraftigt alternativ i takt med att Stockholmsregionen växer.

För att bli ännu mer attraktivt att bygga i kommunen så behöver vi vara kreativa. Vatten och avlopp går att ordna med småskaliga lösningar. Generella begränsningar av husstorlek måste upphöra och strandskyddet behöver bli en kommunal fråga. Det är också viktigt att vi säkerställer att utbyggnaden av bredband når hela vägen ut till landsbygden, så att det även i framtiden är attraktivt att bo, leva och driva företag i hela vår kommun.

Vi vill även att trygghetsaspekten ska tas i beaktande i alla stadsplaneringar och översiktsplaner. Levande tätorter med folk i rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för brott.

Moderaterna anser också att många gamla detaljplaner bör slopas, så att fler människor får möjligheten att bosätta sig permanent på landsbygden eller i skärgården.

Moderaternas förslag:

·        Ta fler initiativ till villabebyggelse.

·        Möjliggör fler småskaliga VA-lösningar för att undvika onödig expandering av det kommunala VA-systemet.

·        Minska begränsningarna gällande husbyggnation, exempelvis beträffande husstorlek.

·        Gör strandskyddet till en kommunal ansvarsfråga.

·        Ta trygghetsaspekten i större beaktande vid all planering av bostadsbebyggelse.

·        Slopa fler gamla detaljplaner på landsbygden.

Leva i Norrtälje under livets alla skeden

Moderaterna vill att Norrtälje kommun ska vara attraktiv att leva i under livets alla skeden. Därför vill vi fortsätta uppmuntra till och ta fram mark till nya sorters boenden som redan från början är anpassade för äldre att kunna bo, trivas och åldras i, såsom seniorvillor, senior- och trygghetslägenheter. Vi vill dessutom ta vara på välfärdsteknologiska lösningar så att äldre tryggt kan bo hemma längre med hjälp av digitala verktyg.

Moderaternas förslag:

·        Uppmuntra till nya typer av boenden som är anpassade för äldre att bo i redan från början.

·        Använda välfärdsteknologiska lösningar så äldre tryggt kan bo i sitt hem längre.

Byggtakten i kommunens tätorter

I takt med att tätorterna i kommunen expander har behovet av den kommunala servicen ökat, exempelvis vad gäller skolor, VA-nät och annan infrastruktur. Därför har vi under mandatperioden saktat ner byggtakten något för att säkerställa den kommunala servicen i samtliga tätorter.

Bifogade filer