Nyheter

Järfälla
2022-08-21

Valmanifest för Järfälla 2022

Alla järfällabor ska kunna känna stolthet över sin kommun. Som järfällabo ska man alltid kunna skapa ett bra liv för sig själv och sin familj och man ska få goda förutsättningar för att kunna utvecklas och växa av egen kraft. Många som växer upp i Järfälla och som sedan studerar eller jobbar på en annan plats under några år i livet väljer ofta att flytta tillbaka till Järfälla när det är dags för vuxenliv och för att bilda familj. Det är något som på många sätt gör Järfälla unik och är ett väldigt bra betyg för vår kommun. Järfälla ska alltid vara en trygg plats för både boende och besökare. I Järfälla kommer vi aldrig att acceptera att brottslighet och våld existerar. Trygghetsfrågan är otroligt viktig, inte enbart för alla som bor i Järfälla utan även för Järfällas företagare. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla sitt företag i Järfälla och grunden för detta är ett gott företagsklimat. För oss är det självklart att Järfälla ska ligga i framkant. Både när det gäller kommunens verksamheter men också när det kommer till möjligheter till förverkligande. Här ska alla kunna skapa en meningsfull vardag och leva ett aktivt liv oavsett ålder eller livssituation. Järfällas skolor ska präglas av goda studieresultat, trygghet och ordning och reda. Barn ska tryggt våga gå eller cykla till skolan och kunna ha en meningsfull fritid efter skoltid.

Ekonomi


Genom att vi tar ansvar för ekonomin kan vi också alltid hålla det vi lovar att leverera. Moderaterna kommer alltid att säkerställa att järfällaborna får en kvalitativ välfärd med utgångspunkt i en stabil och ansvarsfull ekonomi. Vi ska alltid värna om skattebetalarnas pengar. Varje inbetalad krona ska gå till rätt saker i en effektiv verksamhet med nolltolerans för slöseri. Fokus ska ständigt vara kvalitetsförbättrande åtgärder. Med ordning och reda i ekonomin ser vi till att Järfälla kan växa på ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart sätt, där vi prioriterar den kommunala kärnverksamheten. Genom att skattebetalarnas pengar används där de verkligen behövs kan vi också fortsätta att utveckla och skapa den framtid för järfällaborna som de förtjänar.


Moderaterna säger nej till höjd skatt och ett starkt fokus ska gälla på styrning, uppföljning och kvalitet i samtliga skattefinansierade verksamheter.


I Järfälla ska man fritt få välja förskola, skola och äldreomsorg. Det finns inget egenvärde i att kommunen ska driva verksamheter utan vi prioriterar hög kvalitet och mångfald i den verksamhet som erbjuds och levereras till järfällaborna.


Vi vill:


- Effektivisera kommunens verksamheter och erbjuda ett större utbud av privata aktörer

- Utveckla kommunens digitaliseringsarbete för att spara tid och på så sätt pengar

- Möjliggöra för fler skattesänkningarEn skola med ordning och reda


Järfällas skolor ska präglas av valfrihet, hög kvalitet, trygghet och tydliga förväntningar på eleverna. Vi vill ha tydliga kunskapskrav i tidig ålder där även föräldrarnas delaktighet i sina barns skolgång är mycket viktig. Arbetsro och trygghet är grunden till att elever ska kunna tillgodose sig av den kunskap som pedagoger lär ut och i Järfällas skolor är det alltid vara nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Samhällets lagar ska gälla även i skolan och brott ska alltid polisanmälas. Utbildning är vägen in i det svenska samhället och en viktig grundpelare för att utlandsfödda ska integreras på bästa sätt. Skolan är en viktig aktör i det förebyggande arbetet för att barn och unga ska välja bort en kriminell livsstil. För att barn och unga ska kunna prestera väl i skolan är det viktigt att maten är energirik och god.

För oss är det självklart att alla barn och unga tillsammans med sina föräldrar ges möjlighet att välja skola utifrån sina önskemål. Skolan ska skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas och lära sig efter sin förmåga. Den ska underlätta för elever som behöver extra stöd samtidigt som högpresterande elever ska erbjuds fler utmaningar och mer motivation. Ingen ska behöva känna att skolan håller en tillbaka.


För att kunna göra ett väl avvägt val av gymnasieprogram så krävs också en bra studie- och yrkesvägledning från tidig ålder. Studie- och yrkesvägledningen behöver genomsyra hela skoltiden så att varje elev kan kan göra det framtidsval som passar bäst.


Från förskola och grundskola till gymnasium ska fokus alltid ligga på utveckling och kvalitet. Skolan ska ge rätt verktyg för att eleven ska klara nästa steg i livet och slutligen att som vuxen kunna försörja sig. Efter gymnasiet ska man vara redo att gå vidare till högre utbildning, jobb eller eget företagande och därför ska studie- eller arbetspraktik finnas på alla gymnasieprogram.


Vi vill:


- Erbjuda sommarskola till alla barn i grundskolan för att höja studieresultaten

- Att alla elever årligen ska erbjudas studie- och yrkesvägledarsamtal

- Arbeta för att öka andelen fristående skolor i alla kommundelar

- Införa obligatorisk lovskola och sommarskola för elever som inte uppnår målen

- Möjliggöra fler skolplatser på kommunens mest populära skolor
Fler Järfällabor i arbete


Jobb och företagande är grunden för kommunens skatteintäkter och att Järfälla ska ha ett livskraftigt företagande är en högt prioriterad fråga för Moderaterna. Fler arbetstillfällen i Järfälla är helt avgörande för tillväxt och för att kommunen ska fungera. För att fler jobb ska växa fram behövs goda förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig i Järfälla och för befintliga företag att kunna växa och utveckla sin verksamhet. Vi värnar om en diversifierad arbetsmarknad där alla ska ha möjlighet att få ett arbete, vare sig det är att få sitt första sommarjobb eller för akademiker som är mitt i livet.


Det ska vara enkelt att bedriva företag i Järfälla och hur kommunen agerar i kontakten med företagare har stor betydelse för företagsklimatet. Trygghetsfrågan är en av de allra viktigaste frågorna för Järfällas företagare. Det är också en fråga som är högt prioriterad för Moderaterna. Som företagare ska du kunna känna dig trygg, det ska vara en självklar del av ditt företagande.


Alla som kan jobba ska också ha ett jobb att gå till. Vi kommer därför alltid att arbeta för att förstärka arbetslinjen i Järfälla så att fler järfällabor blir självförsörjande och kan forma sin egen framtid. Särskilt viktigt i detta arbete är att stärka drivkrafterna till arbete och företagande så att allt fler kommer i självförsörjning. För att minska bidragsberoendet och få fler Järfällabor i arbete så behöver vi även ställa krav. Det är också en viktig signal till Järfällas unga att se föräldrar och andra vuxna gå upp på morgonen och gå till arbetet. Det är inte minst en viktig del i arbetet med att minska utanförskapet i Järfälla.


Vi vill:


- Utveckla digitaliseringen i kommunen för enklare och snabbare handläggningstid för kommunens företagare

- Utveckla trygghetsarbetet för att företagare ska känna sig trygga

- Stärka arbetslinjen för att fler järfällabor ska bli självförsörjande och hårdare motkrav vid försörjningsstödEtt tryggt och snyggt Järfälla


Järfälla ska vara en lugn och trygg kommun där alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i kommunen, oavsett plats och tid på dygnet. Alla former av kriminalitet och otrygghet kommer alltid att bekämpas kraftfullt och otrygga utemiljöer ska i största möjliga mån byggas bort. När brott begås mot oskyldiga invånare innebär det en kränkning mot människors frihet och det är någonting som Moderaterna aldrig kommer att acceptera.

Trygghetsfrågan har varit en av Moderaternas mest prioriterade frågor under mandatperioden. Mycket har genomförts och förbättrats, men mycket kan också bli ännu bättre. Under de kommande fyra åren kommer trygghetsfrågan att fortsätta vara högt prioriterad för Moderaterna i Järfälla. I grund och botten måste staten ta sitt ansvar och förse hela landet med fler poliser och upprätthålla lag och ordning.


Moderaterna kommer aldrig att acceptera hedersvåld, våld och brott i nära relationer och förtryck. En grundläggande rättighet i vårt jämställda samhälle är att kvinnor ska kunna känna samma trygghet som män. Det är en självklarhet att såväl kvinnor som män ska kunna röra sig fritt utan att behöva oroa sig för att utsättas för brott, men tyvärr har vi en bra bit kvar till att det målet är uppnått.


Gängkriminaliteten blir ett allt större samhällsproblem och alla samhällsaktörer måste ta sitt ansvar för att bekämpa dem. Det behövs fler poliser och ett stärkt rättsväsende för att bekämpa gängkriminaliteten, men om vi tillsammans ska kunna slå sönder de här strukturerna och minska risken för återfall och nyrekrytering måste vi allt vad vi kan. Det är även av stor vikt att vi arbetar med det förebyggande arbetet så att våra barn och unga inte dras in i den kriminella livsstilen. För att hela Järfälla ska vara tryggt vill utöka arbetet med de kommunala insatserna för att upprätthålla lag och ordning och tillföra mer resurser för bland annat ett ökat antal ordningsvakter och väktare. I syfte att kunna ha ordningsvakter på fler platser i kommunen än idag så vill vi fortsatta ansöka om LOV 3 för ordningsvakter på samtliga platser i kommunen där behov bedöms finnas.


Vi vill:


- Att Järfällas utsatta områden och centrumområden rustas upp för att öka den upplevda tryggheten

- Söka tillstånd för fler trygghetskameror i hela kommunen

- Fortsätta att ansöka om LOV 3 för ökad trygghet i hela kommunenTrafik, infrastruktur och samhällsutveckling


Järfälla är och ska förbli en bilvänlig kommun. Bilen är en frihet och att enkelt kunna förflytta sig inom kommunen är avgörande för att många ska kunna få ihop sina livspussel, även för personer med funktionshinder. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när vi planerar nya områden och ta fram trafiklösningar som passar för alla. Bilen är nödvändig för många och kommunens bostadsområden måste ha tillräckligt med parkeringsplatser och trafiken måste flöda. När barn och unga tar sig fram och tillbaka, till och från skolan och fritidsaktiviteter, så måste det finnas trygga gång- och cykelvägar.


Att ha en välfungerande kollektivtrafik är mycket viktigt för att bland annat nya företag ska vilja etablera sig i kommunen. Vi vill fortsätta att ha ett fungerande samarbete med SL för att öka möjligheten att Järfälla ska få bättre tvärförbindelse inom kommunen och med andra kommuner.


Att Järfälla växer och utvecklas är i grunden positivt men detta behöver ske varsamt och med stor hänsyn till omgivning och befintlig bebyggelse. Byggnation ska ske i en variation av villor, radhus och parhus och i form av lägenheter i olika upplåtelseformer som bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter. Utgångspunkten vid all nybyggnation är att bygga områden där människor kommer att trivas under en lång tid framöver. All byggnation i kommunen ska präglas av god arkitektonisk utformning varierad gestaltning. Vi vill också öppna upp för mer klassisk arkitektur.


Moderaterna värnar om Järfällas många grönområden och möjligheten till ett brett utbud av fritidsaktiviteter i utomhusmiljö. Även Järfällas centrala delar och centrumområden ska kännas inbjudande och trygga. Hela kommunen ska vara levande och alla områden ska präglas av god arkitektur och grönska.


Vi vill:


- Rusta upp kommunens centrumområden

- Arbeta för att alla kommundelar ska vara levande och trygga

- Att servicecenter ska fungera bättre genom att införa en återkopplingsgaranti.Ett Järfälla för våra äldre och tillgängligt för alla


Äldreomsorgen i kommunen ska alltid präglas av hög kvalitet. Kommunens allra äldsta invånare ska alltid bli bemötta med respekt och få sina behov tillgodosedda. Här ska äldre ses som en tillgång och här ska alla kunna skapa en meningsfull vardag och leva ett aktivt liv oavsett ålder.


Det ska vara enkelt att få hjälp och stöd när det behövs. Äldreboenden och omsorgen ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Kvalitativ vård och omsorg ska vara lättillgänglig för den som är i behov av stöd och service. Vi tycker att det är positivt att många är med och driver äldreomsorg för järfällaborna. För att säkerställa högsta möjliga kvalitet är det viktigt med tydlig utvärdering och löpande uppföljning.


För ett trivsamt och tryggt liv ska det gå att välja hur man vill leva och bo. I valet av boende ska inte byråkrati eller kommungränser begränsa möjligheterna. Finns det en önskan om att få bo nära sina anhöriga ska man kunna välja boende oavsett var i landet de befinner sig. Äldre par ska ha möjlighet att bo tillsammans utan ifrågasättande.

De som har stöd från hemtjänst ska inte behöva mötas av nya ansikten vid varje besök utan vara trygga med att känna igen personalen. För den som fyllt 75 år ska enklare stöd kunna beviljas som förenklad biståndsbedömning.

Det är viktigt att vi kan möta olika önskemål och förutsättningar. Järfällas äldreboenden ska vara anpassade efter dagens behov med Wi-Fi och modern teknik. När det byggs nya områden är det viktigt att vi skapar förutsättningar för 55+ boenden, seniorboenden, trygghetsboenden och andra boendeformer.


Det är positivt när frivilligorganisationer är med och gör Järfällas omsorg bättre. Genom insatser utöver omvårdnaden skapar vi ett mer fullvärdigt liv med fokus på minskad ensamhet. Samarbete och stöd till Järfällas äldreorganisationer är ett sätt att göra Järfälla till en bättre äldrekommun.


Samhället måste alltid finnas där för dem som behöver det mest. Personer med funktionsnedsättning har rätt att få utvecklas med trygghet, delaktighet och glädje. Vi kommer att fortsätta att fokusera på att arbeta utifrån individens behov i centrum för att varje brukare ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och ha rätt till en värdig sysselsättning. Vi vill även fortsätta att utveckla utomhusmiljöer och anpassa efter personer med funktionsnedsättning och äldre.


Vi vill:


- Införa ökad valfrihet för vård- och omsorgsboenden

- Öka kontinuitet inom hemtjänsten och att samma personal kommer till de äldre i så stor utsträckning möjligt

- Använda träning som förebyggande insats för äldre och utveckla anpassade idrotts- och aktivitetsanläggningar för personer med funktionsnedsättning
Idrott, kultur och fritid


Närheten till vatten, grönska och stad gör Järfälla till en attraktiv kommun med ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Detta är värdefulla tillgångar som vi ska ta tillvara och utveckla. I Järfälla ska det finnas goda möjligheter för spontanidrott i alla åldrar, för att stimulera motion som bidrar till ökad folkhälsa. Utomhusmiljöer ska planeras för att skapa möten över generationsgränserna.


Föreningslivet bidrar till fysisk och kulturell aktivitet. Det erbjuder också en social samvaro, som får människor att utvecklas. Särskilt viktigt är att bra verksamhet finns för unga då mycket annat konkurrerar om deras intresse. Genom att vara delaktig i föreningslivet skapas erfarenheter, kontakter och kunskap vilket är nyttigt såväl i dag som hela livet. Idrottsföreningar bidrar dessutom till att undvika ett ökat stillasittande och bidrar till en ökad integration i kommunen.


Vi vill:


- Utöka andelen utegym i kommunen för möjlighet till spontanidrott

- Tillgänglighetsanpassa fler naturområden och badplatser

- Införa tydligare uppföljning av föreningsbidragEn hållbar och städad kommun


Klimatsmarta val kan i många fall premieras från kommunen. Det ska vara så enkelt som möjligt att göra klimatsmarta val och som kommun så kan vi också uppmuntra fler att göra just detta. Vi vill se en nolltolerans mot nedskräpning och klotter i hela kommunen. Genom att sätta upp fler papperskorgar och öka övervakningen kring kommunens återvinningsstationer kan vi underlätta för järfällaborna.


Alla kommunens utemiljöer ska vara snygga och trygga. Illegala bosättningar kommer aldrig att accepteras och ska så fort som möjligt avhysas för att de inte ska få fäste i kommunen. Även övergivna bilar och cyklar som skräpar ner och skadar miljön och bidrar till otrygghet ska snabbt städas bort.


När världen förändras och forskningen gör framsteg måste även Järfälla följa med i utvecklingen. För att kunna underlätta för kommunens invånare att göra klimatsmarta val ska vi alltid möjliggöra för att bland annat utveckla kommunens laddstruktur, el-infrastruktur och noggrant följa utvecklingen i världen. Det ska även vara enkelt för de som vill välja bort bilen och ta sig fram på ett grönare och hälsosammare sätt som exempelvis med cykel. För den som vill göra klimatsmarta val på i sitt eget hem som att exempelvis installera solceller så ska kommunen finnas där som stöd och inte stoppa miljövänliga projekt.


Vi vill:


- Förenkla för privatpersoner att installera solceller eller annat som gynnar miljön.

- Möjliggöra för att utveckla laddstruktur i kommunen

- Sätta upp fler papperskorgar

- Ta fram en policy för skrotbilar och övergivna fordon och cyklar

- Skärpa reglerna kring olovligt utnyttjande av kommunal mark