Politik

Bekämpa terrorism
Moderaterna

Bekämpa terrorism

Terrorism är ett hot mot vårt samhälle. Det brutala terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 understryker att Sverige inte på något sätt är en fredad plats. Attackerna är slag mot vårt fria och öppna samhälle från krafter som hatar vårt sätt att leva, som vill sprida skräck och skapa splittring. De som planerar och stöder terror ska upptäckas, förhindras och straffas.

Konkreta insatser behövs både kortsiktigt och långsiktigt för att förhindra och förebygga terrorism och motverka radikalisering.

Säkerhetspolisen varnar för att de som återvänder efter att ha utfört eller deltagit i terroristträning eller terroristhandlingar utgör ett potentiellt hot mot Sverige och svenska intressen. Samtidigt varnar myndigheten också för att våldsbejakande extremister som aldrig rest till konfliktområden utgör ett hot. Säkerhetspolisen bedömer även att det finns ungefär 3 000 personer i extremistmiljöer i Sverige.

Åtgärderna mot terrorism och radikalisering måste förstärkas. Det handlar bland annat om att skärpa flera straff, att ge relevanta myndigheter utökade förutsättningar att bedriva terrorförebyggande arbete, att ytterligare kriminalisera samröre med terroristorganisationer och att säkerställa att offentliga medel inte tilldelas verksamheter som riskerar att främja eller stödja radikalisering, våldsbejakande extremism eller terrorism.

Moderaternas förslag:

  • Väsentligt skärpta straff för brott med terrorkoppling, såsom finansiering av terroristbrott och resor i terroristsyfte.
  • Nationella insatsstyrkan ska ha tillräcklig operativ förmåga och kunna agera i samband med terroristangrepp på flera geografiska platser samtidigt.
  • Säkerhetspolisen ska ha möjlighet att få underrättelseinformation från signalspaning parallellt med en pågående förundersökning avseende en viss person.
  • Möjliggöra så att Säkerhetspolisen kan kalla återvändare till förhör när förutsättningar att inleda förundersökning inte föreligger.
  • Ytterligare kriminalisera samröre med terroristorganisationer.
  • Säkerställa att offentliga medel inte tilldelas verksamheter som riskerar att främja eller stödja radikalisering, våldsbejakande extremism eller terrorism.

Bifogade filer