Politik

Psykisk ohälsa
Moderaterna

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa och psykosociala problem ökar kraftigt i samhället. Men för att vända den utvecklingen vill Moderaterna satsa på förbyggande hälsofrämjande åtgärder och långsökta och systematiska insatser för den som mår dåligt. 

Sverige måste sträva efter att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för en god hälsa hos hela befolkningen, oavsett vilken bakgrund man har och var i landet man bor. Här är det egna ansvaret vad gäller hälsan är avgörande. Exempelvis handlar det om att äta bra, att motionera och att hitta tillräckligt med tid för återhämtning. Det är nämligen helt centralt för att må bra. 

Sverige behöver en handlingsplan för bättre folkhälsa

Men staten har också en viktig roll att spela för att främja folkhälsan. Det är en uppenbar brist att Sverige saknar en nationell hälsofrämjande strategi. För att ta ett helhetsgrepp om frågan prioriterar därför Moderaterna att ta fram en sådan strategi. Den nationell strategin bör innehålla:

  • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
  • Satsningar på psykiatrin
  • Konkreta åtgärder för bättre samarbete mellan psykiatrin, sjukvården, skolhälsovården och socialtjänsten
  • Satsningar på missbruksbehandlingar inom psykiatrin som har stöd i forskningen

Vi vill genomföra satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin för att minska psykisk ohälsa

Coronapandemin har påverkat barns psykiska hälsa negativt. Allra hårdast drabbar coronakrisen ofta de personer som redan är mest utsatta för psykisk ohälsa. En studie från Socialstyrelsen visar att orosanmälningar om barn som far illa har ökat under pandemin. Bris bekräftar den bilden. Samtal från barn med ångest och nedstämdhet har ökat med över 60 procent jämfört med året innan. Samtidigt uppgår ökningen för samtal från barn som är utsatta för fysiskt och psykiskt, till över 40 procent.

Bris driver Sveriges nationella stödlinje för barn och för att de ska kunna möta den ökade efterfrågan på stöd under pandemin måste den nationella politiken säkerställa att stödlinjerna kan ha öppet dygnet runt. Vi vill tillsätta en utredning för att ta fram en nationell strategi mot självmord med särskilt fokus på barn och unga, där psykisk ohälsa och suicidprevention ska utgöra viktiga delar.

Därutöver vill vi återinföra den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa. Idag behöver cirka 35 procent av de som söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vänta i mer än 30 dagar för att få en tid. Det är inte acceptabelt. Nu behövs krafttag för att barn och unga som mår dåligt ska få den hjälp de behöver. 

Moderaternas förslag:

  • Barn- och ungdomspsykiatrin måste få mer resurser så att barn och unga som mår dåligt får hjälp snabbt. 
  • Resurser måste avsättas så att Bris nationella stödlinje och andra stödlinjer kan hålla öppet dygnet runt.
  • En nationell strategi mot självmord ska tas fram, med särskilt fokus på barn och unga. Strategin ska innehålla konkreta åtgärder mot psykisk ohälsa och för suicidprevention.

Bifogade filer