Politik

Gängkriminaliteten
Moderaterna

Gängkriminaliteten

Under 2022 inträffade 391 skjutningar och 90 fullbordade sprängningar – det motsvarar mer än en
skjutning om dagen och en sprängning ungefär var fjärde dag. År 2022 skedde fler dödsskjutningar
än någonsin tidigare. Under årets sköts totalt 62 personer till döds.


Sverige tillhör Europatoppen i antalet dödskjutningar. En tystnadskultur breder ut sig i de utsatta
områdena där gängen styr. Människor vågar inte vittna, vilket naggar rättsstaten i kanten. Samtidigt
berättar poliser om ett råare klimat med grova och personliga hot mot blåljuspersonal.
Vi måste vara helt uppriktiga och vi måste utgå från att situationen kan bli värre innan den blir bättre.
Att lägga om kursen kräver både uthållighet och otålighet. Problem som har vuxit fram under lång
tid kräver långsiktigt arbete. Och just därför måste man ha driv i steget. Vi moderater är realister och
underskattar inte Sveriges problem. Men vi är också optimister – och övertygade om att det går att
lösa.

Det här är ett stort hot mot Sverige, som den socialdemokratiska regeringen inte klarar av att hantera.

Dubbla straff för gängkriminella

Moderaterna vill fördubbla straffen för gängkriminella. Det handlar om att införa en straffskärpningsgrund i brottsbalken som leder till dubbla straff för ett antal brott som har koppling till uppgörelser i kriminella gäng.

– Misshandel, rån och olaga hot.

– Olaga frihetsberövande och utpressning.

– Våld och hot mot tjänsteman samt övergrepp i rättssak. 

En sådan gängbestämmelse finns redan idag i Danmark och den användes när svenska gängkriminella dömdes till långa fängelsestraff för en dödsskjutning.

Det ska också vara straffbart att vara med i ett kriminellt gäng. Det skulle leda till att fler gängmedlemmar får långa fängelsestraff och att polisen får bättre möjligheter att slå till mot gängen. Med gäng menas grupper som begår allvarliga brott, i första hand grova våldsbrott. Men det kan också handla om grova narkotikabrott eller systematiska bedrägerier.

Ge polisen utökade möjligheter att avlyssna gängmedlemmar

Möjligheten att avlyssna gängkriminella har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att bekämpa gängen och gängkriminalitet. Det visar båda de internationella insatserna i ”Encrochat” och ”Trojan Shield”. Men i Sverige har polisen inte möjlighet att avlyssna gängkriminella i förebyggande syfte, utan det krävs konkreta misstankar om brottslighet för att få tillstånd om avlyssning. Det vill vi ändra på genom att ge polisen utökade möjligheter att avlyssna kriminella gäng. 

Moderaterna föreslår därför att det ska vara möjligt för polisen att avlyssna gängmedlemmar i förebyggande syfte. Polisen får då möjlighet att stoppa allvarliga brott innan de begås. Den möjligheten finns idag för terrorist- och spioneribrott enligt den så kallade utredningslagen. Moderaterna menar att förebyggande avlyssning även ska vara möjligt för grova brott som begås inom ramen för gängkriminalitet. Med vårt förslag skulle det vara en domstol som beslutar om polisen ska få tillstånd till förebyggande avlyssning.

Tillåt anonyma vittnen

Idag är det inte möjligt för privatpersoner att vittna anonymt i domstol. 

Men gängens våldskapital bidrar till att många inte vill eller vågar vittna. Det gör den organiserade brottsligheten särskilt svår att utreda. Vi vill därför att ett system med anonyma vittnen införs som förenklar för vittnen att våga berätta om vad de sett. En sådan möjlighet finns sedan år 2001 i Norge.

Moderaterna vill:

 • Skyndsamt genomföra ett antal mönsterbrytande åtgärder mot gängkriminaliteten. Det handlar
  bland annat om dubbla straff, från 2 till 4 år, för de som möjliggör skjutningar och sprängningar,
  polisiära vistelseförbud för att få bort gängkriminella från de områden där de begår brott och ett
  system med tidsmässigt och geografiskt begränsade visitationszoner för att få bort vapen från
  gatorna och kyla ner gängkonflikter.
 • Ge rättsväsendet bättre verktyg att utreda brott genom att satsa på fler övervakningskameror,
  utöka möjligheten till datalagring, förstärka Nationellt forensiskt centrum.
 • Införa ett system med anonyma vittnen, så att fler vågar vittna. Vi vill även stärka skyddet för
  vittnen och brottsoffer, bland annat genom skärpta straff för övergrepp i rättssak och se till att
  polisen förstärker och tar ett samlat nationellt ansvar för vittnesskydd i hela landet
 • Föra över ansvaret för grovt kriminella unga från Statens institutionsstyrelse (SIS) och
  kommunernas socialtjänster till Kriminalvården. Det skulle till exempel innebära att Kriminalvården
  tar över ansvaret för de ungdomshem där sluten ungdomsvård bedrivs.
 • Strama åt möjligheterna till permission och villkorlig frigivning för gängkriminella på anstalt, under
  pågående gängkonflikt där den intagna har stark koppling till någon av gängen.
 • Ta gängens pengar. Inför ett totalt bidragsstopp för gängmedlemmar och gör det betydligt
  lättare att vräka gängmedlemmar. Använd omvänd bevisbörda för att beslagta kriminellas
  statussymboler och stoppa gängkriminellas möjligheter till statussymboler på kredit.

Den moderatledda regeringen har genomfört:

 • Lagändringarna om preventiva tvångsmedel trädde i kraft den 1 oktober 2023.
 • Skärpta straff för brott i kriminella nätverk gäller från och med den 1 juli 2023
 • Obligatorisk häktning i fler fall gäller från och med den 1 juli 2023.

Följande är på gång:

 • Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (rumsavlyssning, husrannsakan,
  genomsökning på distans), visitationszoner, anonyma vittnen, en grundlagskommitté ska bl.a.
  se över möjligheterna att kriminalisera deltagande i kriminella gäng, vistelseförbud, särskild
  förverkandegrund med omvänd bevisbörda.

Bifogade filer