Politik

Förebygga brott
Moderaterna

Förebygga brott

Moderaterna har flera konkreta förslag på brottsförebyggande insatser. Det räcker inte att tala om vikten av att förebygga brott. Det handlar också om att presentera konkreta förslag som kan leda dit. Här och nu handlar det om skärpta straff och att sätta fler gängkriminella i fängelse. På lång sikt kan vi förebygga brott genom att satsa på skolan och socialtjänsten så att alla barn och unga får en bra start i livet.

Gängkriminaliteten är ett större hot mot Sverige än vad någon politiker tidigare har upplevt. Den viktigaste politiska uppgiften just nu är att bekämpa gängkriminaliteten. Moderaterna har därför föreslagit flera mönsterbrytande åtgärder för att återta kontrollen från de kriminella. Det handlar om fördubblade straff för gängkriminella, kraftigt ökade resurser till rättsväsendet och att ge polisen och åklagare fler verktyg i brottsbekämpningen. Men vi behöver också förebyggande insatser mot kriminalitet för att förhindra att unga söker sig till gängen. 

Vad kan man göra för att minska brottsligheten?

Den viktigaste åtgärden för att minska brottsligheten är att ge polisen mer resurser och höja straffen. Den som sitter i fängelse kan inte begå brott. Det handlar också om att satsa på skolan och socialtjänsten i utsatta områden. Genom att höja kvaliteten i undervisningen lär sig ungdomar mer, vilket minskar risken att de dras in i kriminalitet. Moderaterna vill stärka upp socialtjänstens möjligheter att gripa in mot unga i kriminella miljöer i syfte förhindra att de börjar med brottslighet.

Moderaterna vill därför skärpa straffen för våldsbrott, sexualbrott och vapenbrott. Vi vill även skärpa straffen för den som hotar eller ger sig på vittnen. Vi vill även avskaffa ungdomsrabatten och kraftigt höja straffen för den som begår många brott. Högre straff leder till att människor blir avskräckta ifrån att begå brott. Högre straff leder också till att farliga människor inte kan vistas ute på gatan under längre tid eftersom de sitter i fängelse. 

Moderaternas förslag:

  • Satsa mer pengar på Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar och Kriminalvården. Därigenom blir fler kriminella lagförda och plockas bort från gatan.
  • Ge mer generella statsbidrag till kommuner så att de kan anställa fler lärare och socialsekreterare.
  • Skärp straffen för allvarlig brottslighet. Det avskräcker människor från att begå brott och skyddar samhället från farliga individer.

Hur kan man förebygga kriminalitet hos unga?

De viktigaste åtgärderna för att förebygga kriminalitet hos unga är att satsa på skolan och socialtjänsten. Idag blir många ungdomar indragna i kriminalitet och blir springpojkar till äldre kriminella. Därför vill vi skärpa skärpa straffen för de som rekryterar in unga i kriminalitet.

Men det är lika viktigt att se till att alla barn i Sverige får en god skolgång. Godkända skolbetyg är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot kriminalitet. Var tredje elev i våra utsatta områden går ut med ofullständiga betyg och saknar behörighet att söka in till gymnasiet.

Satsningar på skolor i utanförskapsområden är viktigt för att förebygga brott

Moderaterna vill därför göra stora satsningar på skolan i utsatta områden. Det handlar om att inrätta förstelärartjänster som ger 10 000 kronor mer i månaden till lärare som arbetar i utsatta områden. Det är ett sätt att stimulera fler erfarna och skickliga lärare att söka jobb på dessa skolor. Förstelärarna kan då på ett konkret sätt arbeta med att förbättra undervisningen och att fler elever ska nå kunskapsmålen. 

Skolan har en viktig roll i att få eleverna att lära sig så mycket som möjligt och ge dem hopp om framtiden. Men skolan har begränsade möjligheter att stoppa elever som redan är kriminellt aktiva. Moderaterna vill därför stärka möjligheterna att tvångsomhänderta unga som ägnar sig åt kriminalitet. Det är en viktig åtgärd för att förebygga brott. Det innebär rent praktiskt att unga som sysslar med kriminalitet placeras i en annan familj, i ett annat område, eller placeras på en institution. På så sätt kan den unga komma bort från sitt bostadsområde, sitt kriminella umgänge och få möjligheten till en nystart.

Åklagare ska ges möjlighet att ansöka om tvångsomhändertagande av ungdomar

I dag är det socialtjänsten som ansöker hos domstol om att tvångsomhänderta en ungdom. Det är bra att socialtjänsten har den möjligheten, men den används allt för sällan. Det förekommer att socialsekreterare avstår från att ansöka om tvångsomhändertagande på grund av risken för hot och trakasserier. Det förekommer också att kommuner inte ansöker om tvångsomhändertaganden på grund av den höga kostnaden som det innebär för kommunen. 

Moderaterna vill därför ge Åklagarmyndigheten möjlighet att ansöka om tvångsomhändertagande. Åklagare har god kännedom om vilka unga som är brottsaktiva och har möjlighet att i ett tidigt skede begära att ungdomen ska tvångsomhändertas. Moderaterna menar också att staten ska betala för kostnaden för unga som tvångsomhändertas. Kommunerna har redan idag en ansträngd ekonomi och genom att flytta kostnaden till staten kan kommunerna i högre grad besluta om att tvångsomhänderta unga som är på väg in i kriminalitet. Det är en konkret insats som kan förebygga brott.

Moderaternas förslag:

  • Inrätta fler förstelärartjänster i utsatta områden. Dessa tjänster får då ett lönepåslag på 10 000 kronor i månaden.
  • Ungdomar som är på väg in i kriminalitet ska omhändertas i högre grad.
  • Åklagarmyndigheten ska få möjlighet att ansöka om tvångsomhändertagande av unga.
  • Staten ska stå för kostnaden för tvångsomhändertaganden av unga.