Politik

Civilsamhället
Moderaterna

Civilsamhället

Civilsamhället består av föreningar och privatpersoner som arbetar för att göra samhället bättre samhället. Moderaterna vill förbättra möjligheterna för det civila samhället. Men politiken ska inte begränsa eller detaljstyra det civila samhället.

Moderaterna vill:

  • Fortsätta stödja Sveriges ideella föreningar ekonomiskt, men skärp kontrollen av vad pengarna används till.
  • Mer av folkbildningens resurser ska gå till barn, nyanlända och vidareutbildning.
  • Stoppa slöseriet med skattepengar i ideella organisationer. 

Civilsamhället gör Sverige starkare. Ideella föreningar, frivilliga grupperingar och näringslivet gör stora insatser för vår demokrati och för sammanhållningen i samhället. Den som engagerar sig i en ideell förening lär sig att samarbeta med andra och hur demokratiska spelregler fungerar.

I Sverige finns många föreningar som göra stora insatser för integrationen, exempelvis genom att lära ut svenska och erbjuda läxhjälp. Vi har många idrottsföreningar som aktiverar såväl unga som vuxna i fysisk aktivitet och föreningsdemokrati. Föräldrar engagerar sig i nattvandringar och trygghetsvandringar. Kyrkor, trossamfund och andra organisationer erbjuder mat och sängplatser. Det här är viktiga verksamheter som politiken behöver stötta. Men det är inte, och ska inte vara, politikens uppgift att styra deras verksamhet.

Kontrollen över statliga bidrag till civilsamhället måste öka

Civilsamhället går runt på grund av privatpersoners frivilliga engagemang. Men ideella föreningar och andra delar av civilsamhället är ofta beroende av statsbidrag för att kunna finansiera sina verksamheter. Det kan handla om finansiering av lokalhyra, hyra av idrottshallar och kostnader för föreningens administration. 

Statsbidragen till ideella föreningar är viktiga. Men staten behöver ha bättre koll på vad pengarna används till. Moderaterna vill göra kraven för att få statsbidrag tydligare. Staten behöver också skärpa sin granskning av vad pengarna används till. Det finns exempel på att staten har betalat ut bidrag till projekt som aldrig har genomförts. Det är stötande. Slöseri med skattepengar ska aldrig tolereras.  

På senare år har det kommit allvarliga uppgifter om att skattepengar betalas ut till organisationer som är odemokratiska. Moderaterna vill säkerställa att offentliga bidrag inte delas ut till verksamheter som riskerar att främja eller stödja radikalisering, hedersförtryck eller våldsbejakande extremism. Staten måste vända på alla stenar för att bekämpa detta. Myndigheternas arbetssätt, lagstiftningen och möjligheterna till kontroll behöver därför förändras och förbättras.

Moderaternas förslag:

  • Staten ska fortsatt stödja det civila samhället genom statsbidrag.
  • Slöseriet med statsbidrag i det civila samhället måste stoppas. Organisationerna måste noggrannare redovisa vad pengarna går till och statens kontroll behöver skärpas.
  • Lagstiftningen behöver skärpas så att inga skattepengar delas ut till antidemokratiska organisationer.

Folkbildningen bör fokusera på unga och nyanlända

Vad är folkbildning? Folkbildningen består av studieförbund och folkhögskolor som gör en viktig uppgift för Sverige. Studieförbunden och folkhögskolorna möjliggör att människor kan delta i studiecirklar, kurser och kulturevenemang. Folkbildningen utgör en viktig del av civilsamhället. 

Regeringens mål för folkbildningspolitiken innebär att alla ska få möjligheten att utveckla sig själva tillsammans med andra. Det är givetvis bra att så många som möjligt kan få ta del av folkbildningen. Men Moderaterna menar att folkbildningens resurser i högre grad behöver prioriteras till unga, nyanlända och människor som behöver vidareutbilda sig.

Folkbildningen arbetar även med att förbättra människors möjligheter att få ett arbete. Det har varit ett lyckat uppdrag. Folkbildningens aktörer har lyckats väl med att få in människor, som inte lyckats i det formella skolsystemet, på arbetsmarknaden. Moderaterna vill att mer resurser ska avsättas till detta uppdrag.

Ett allvarligt problem som har uppmärksammats inom folkbildningen är att bidrag har betalats ut till antidemokratiska organisationer. Flera organisationer har behövt betala tillbaka sina statsbidrag på grund av detta. Det mest flagranta exemplet på detta är studieförbundet, Ibun Rushd. Det finns bevis för att Ibun Rushd har starka kopplingar till muslimska brödraskapet. Det är inte acceptabelt. Särskilt inte när statsbidragets syfte är att främja demokratin. Moderaterna vill därför skärpa reglerna så att inga statsbidrag betalas ut till antidemokratiska organisationer. 

Idag betalas statsbidragen till folkbildningen ut av Folkbildningsrådet. Det är ingen myndighet, utan en ideell förening. Folkbildningsrådet består av ett antal medlemsorganisationer som får ta del av skattepengarna som föreningen betalar ut.  Detta leder till att granskningen blir svårare och risken för felaktiga utbetalningar blir större. 

Moderaternas förslag:

  • Mer av folkbildningens anslag ska riktas till barn, ungdomar och nyanlända.
  • Rikta mer av folkbildningens resurser till arbetet med att förbättra människors möjligheter att få ett arbete.
  • Inför ett demokratikriterium i bidraget till folkbildningen. Enbart organisationer som respekterar vår demokratiska värdegrund ska få bidrag för att bedriva folkbildning.
  • Ge en myndighet i uppdrag att sköta bidragsgivningen till folkbildningen. På så sätt ökar insynen i verksamheten och möjligheterna till kontroll förbättras.

Bifogade filer