Politik

Cancervård
Moderaterna

Cancervård

Moderaterna vill att den svenska cancervården ska vara i världsklass. För att uppnå detta behöver Sverige en nationell cancerstrategi som är uppdaterad efter forskningsläget, en kraftig förkortning av vårdköerna och fördubblade resurser till barncancervården.

Var tionde minut får en person i Sverige ta emot en cancerdiagnos. Bara den som själv har fått cancer kan nog fullt ut relatera till de starka känslor av oro och ångest som diagnosen leder till. 

Moderaterna vill förbättra cancervården

Sverige har en nationell strategi mot cancer, som pekar ut riktningen för cancervården. Men Moderaterna vill uppdatera strategin, så att den stämmer överens med den senaste framstegen inom cancerforskningen och ger hälso- och sjukvården aktuella konkreta metoder för att på bästa sätt behandla cancerdrabbade vuxna och barn. Den ska innehålla allt från förebyggande insatser, behandling, rehabilitering, uppföljning och vård i livets slutskede.  

Moderaternas förslag:

  • Ta fram en ny och förbättrad cancerstrategi som stämmer överens med den nya cancerforskningen. 
  • Alla cancerpatienter ska få rätt vård i rätt tid av hög kvalitet.
  • Verka för att personer med kronisk cancer erhåller en sammanhållen vårdkedja och fats vårdkontakt.

Moderaterna vill förkorta vårdköerna med en vårdgaranti för cancerpatienter

Vårdköerna i Sverige har mer än fördubblats de senaste 7 åren. Samtidigt som forskningen på området går snabbt framåt blir vården mindre tillgänglig till följd av längre vårdköer. Idag är tiden som en person får vänta på cancervård för lång.

Moderaterna vill att alla patienter med cancer ska få vård i tid. Vi vill därför se en särskild vårdgaranti för cancerpatienter. Många cancerdiagnoser innebär ett aggressivt sjukdomstillstånd som kräver behandling tidigt för att inte bli värre. Med andra ord innebär varje fördröjning mellan att läkaren ställer diagnosen och behandlingen påbörjas att risken för patienten ökar. 

Moderaternas förslag:

  • Om en cancerpatient inte får vård inom vårdgarantin ska patienten få rätt att vända sig till en privat vårdgivare och få kostnaderna ersatta av staten.

Moderaterna vill utrota barncancern

Nästan varje dag drabbas ett barn av cancer i Sverige. Det innebär att det är den vanligaste dödsorsaken hos barn i åldern ett till 14 år. Men Moderaternas vision är tydlig: Tillsammans ska vi ska utrota barncancer. För att detta ska bli möjligt så måste vi skapa förutsättningar för en cancervård av jämn kvalitet och en jämlik tillgång till nya cancerläkemedel i hela landet.

Dessutom vill Moderaterna ta fram en särskild barncancerstrategi. Den ska bland annat innehålla fördubblade satsningar på barncancervården, så att fler inom hälso- och sjukvården ska arbeta specifikt med barncancer. 

Moderaternas förslag:

  • Fördubbla resurserna till barncancervården.
  • Ta fram en särskild barncancerstrategi.

Bifogade filer