Nyheter

Stockholms Stad
2022-03-15

Stärk Sveriges motståndskraft

Sveriges militära och ekonomiska motståndskraft behöver öka. För att stärka försvaret vill Moderaterna öka försvarsanslagen med 30 miljarder utöver det som är beslutat i försvarsbeslutet. I spåren av ett högre tryck på inflationen och kriget i Ukraina finns även en stor risk för högre priser i Sverige. Det skapar ett behov av att stärka den svenska ekonomin och stötta svenska hushåll.

Sveriges militära motståndskraft behöver öka. Vi behöver ansöka om medlemskap i NATO och öka försvarsanslagen. Det är nödvändigt för att öka uthålligheten i nuvarande krigsorganisation. Vi behöver göra det möjligt för Försvarsmakten att påbörja en forcerad upprustning. Nu behöver vi förstärka hela vår försvarsförmåga, men med särskilt fokus på luftförsvar, undervattensförmåga och cybersäkerhet.

Utöver att Sverige ska ge ett tydligt stöd till Ukraina måste de sanktioner som nu införs mot Ryssland kunna verka fullt ut. Om det ska vara möjligt behöver vi stärka vår ekonomiska motståndskraft. Det handlar inte minst om att bryta vårt beroende av olja, gas och metaller från Ryssland. Kriget i Ukraina ökar också trycket på inflationen – bland annat på grund av höjt oljepris, höjda bensinpriser och höjda priser på mat. 


Så vill vi stärka Sveriges militära motståndskraft

  • Höj försvarsanslagen till minst 2 procent av BNP till år 2025. Det motsvarar en ökning med 30 miljarder jämfört med vad som är beslutat i försvarsbeslutet 2020.
  • Förstärk det civila försvaret och vår motståndskraft mot hybridhot.
  • Tillför pengar till försvaret senast i vårändringsbudgeten år 2022. Om Försvarsmakten behöver mer resurser innan dess är vi redo att snabbehandla frågan i riksdagen.
  • Utöka Försvarsmaktens utrymme för framtida inköp till minst 200 miljarder kronor. Beslut bör tas snarast.


Så vill vi stärka Sveriges ekonomiska motståndskraft

  • Minska behovet av ryska importvaror
  • Ta fram en handlingsplan för råvaruförsörjningen för det svenska näringslivet och jordbruket.
  • Bryt svenska elkunders beroende av priset på naturgas, som påverkat många denna vinter. 
  • Ha beredskap för att besluta om stödpaket och skattesänkningar för att stärka hushållens och företagens motståndskraft i ett läge med fortsatt höga priser.