Politik

Kollektivtrafik
Stockholm

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken ska utvecklas – inte avvecklas

Kollektivtrafiken är inte något vi kan avveckla. Tvärtom, vi måste investera och utveckla den för framtiden. Moderaterna är beredda att kämpa mot varje förlorad busslinje, mot varje buss som tas ur drift och mot varje kapacitetsminskning i tågtrafiken. Vi är övertygade om att med ansvarsfulla biljettprishöjningar kan vi bibehålla en attraktiv kollektivtrafik. Vi tror också på att öka intäkterna inom kollektivtrafiken genom digitala reklamytor och uthyrda lokaler. Genom smarta lösningar, elektrifiering, digitalisering och automatisering kan vi förnya och förbättra kollektivtrafiken samtidigt som vi skapar nya resurser.

En kollektivtrafik för morgondagens Stockholm

Stockholmsregionen växer snabbt, och år 2050 förväntas vi vara 3,1 miljoner invånare. Detta ställer enorma krav på vår kollektivtrafik. Utan utbyggd infrastruktur kommer staden att stagnera. Genom tidigare överenskommelser har vi säkrat utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholmsregionen för första gången på över 40 år, vilket innebär fler spår, fler stationer, fler bostäder och fler jobb.

Samtidigt är det viktigt att vi bevarar mångfalden av trafikslag. Vi vill inte sätta bilister mot cyklister eller bussar mot sparkcyklar. Vi tror på stockholmarnas frihet att välja det trafikslag som passar dem bäst för att få sin vardag att fungera.

Bilar ska åka runt, inte igenom Stockholm

Bilar ska inte tränga sig genom stadens kärna. I stället för att förbjuda, vill vi leda genomfartstrafiken runt staden genom en ny ringled som inkluderar alla trafikslag. Bilköer och trängsel kostar tid, pengar och utsläpp. Moderaterna förespråkar byggandet av Södertörnsleden och en östlig förbindelse med väg- och spårtrafik för att möta regionens ökande behov.

En levande skärgård

Stockholms skärgård är en pärla som behöver vår omsorg och uppmärksamhet. Skärgården erbjuder en unik möjlighet till en nära och harmonisk kontakt med naturen samtidigt som den ger utrymme för kreativitet och utveckling. Genom att värna om och investera i skärgården, kan vi bevara dess skönhet och tillgänglighet för framtida generationer och samtidigt stärka vår relation med den naturliga omgivningen.

Stockholms sjötrafik står också inför utmaningar. Våra gamla fartyg behöver ersättas med nya, mer hållbara alternativ. Vi strävar efter att bli fossilfria och utforskar nya teknologier, där autonoma och elektriska färjor kan vara en viktig del.

En trygg kollektivtrafik

Tryggheten är avgörande för en fungerande kollektivtrafik. Otryggheten är en utmaning som vi måste möta tillsammans. Moderaterna vill öka närvaron av ordningsvakter och kameraövervakningen vid stationer och i kollektivtrafiken. Nolltolerans mot klotter och skadegörelse i hela kollektivtrafiken gör också att den är hel, ren, snygg och trygg.

Kollektivtrafiken är en del av vårt liv, och vi måste ta hand om den för att se till att den fortsätter att vara en pålitlig och hållbar lösning för alla.

Bifogade filer