Politik

Högskola och universitet
Moderaterna

Högskola och universitet

Vi behöver värna Sverige som kunskapsnation

Sverige är en framstående kunskapsnation, präglad av en välinformerad befolkning, modern sjukvård och högteknologisk industri. Det är ett resultat av en lång svensk tradition av att satsa på utbildning och kunskapsinhämtning som är tillgänglig för alla. Förståelsen för att utbildning, forskning och entreprenörskap utgör grundstenarna för den framtida arbetsmarknaden är djupt förankrad.

Moderaterna upprätthåller de höga ambitionerna för Sverige. Målet är att hålla en internationellt erkänd kvalitet på utbildningarna, samtidigt som resurserna används effektivt för att möta både studenternas behov och arbetsmarknadens krav. Under perioden 2006 till 2014 genomförde Moderaterna och alliansregeringen historiska satsningar inom utbildnings- och forskningsområdet. Dessa investeringar var avgörande för att säkerställa att Sverige även fortsatt ska vara en modern och innovativ kunskapsnation.

Den svenska synen på kunskap som en nyckelfaktor för framgång återspeglas i engagemanget för att möta framtidens utmaningar. Högkvalitativ utbildning och forskning stärker inte bara individens möjligheter utan bidrar även till att forma och främja nationens övergripande utveckling. Sverige strävar mot att vara en förebild inom utbildning och forskning och Moderaterna fortsätter att vara drivande i att landet ska ha en framstående position internationellt.

Behovet av fortsatt utveckling är stort. Därför genomför nu den moderatledda regeringen nya reformer för att stärka högre utbildning och skapa möjligheter för en kompetensförsörjning som bygger Sverige starkt.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Skapa ett nytt resurstilldelningssystem som premierar kvalitet
  • En översyn görs av utdelningen av studiemedel i syfte att stärka incitamentsstrukturerna för studenter
  • Utreda möjligheterna att undanröja hinder för ett ökat samarbete mellan lärosäten och bilda utbildningskluster

Bifogade filer