Politik

Forskning och innovation
Moderaterna

Forskning och innovation

Sverige ska ha en forskning i världsklass

Under det senaste århundradet har forskning, utbildning och innovation spelat en avgörande roll för Sveriges framsteg i att vara en av världens mest konkurrenskraftiga och kunskapsintensiva nationer. Trots vår begränsade storlek har vi framgångsrikt producerat högkvalitativa varor och tjänster som efterfrågas globalt. Globalisering och digitalisering har intensifierat detta kunskapsflöde och möjliggjort snabbare kommersialisering av forskningsresultat och innovationer. För att möta en ökad global konkurrens behöver Sverige forma sin forsknings- och innovationspolitik så att den sätter vetenskaplig excellens i främsta rummet.

Denna omvärdering kräver en förändring av incitamenten inom forskningssystemen, både gällande direktanslag till lärosäten och finansiering från statliga forskningsråd. Samtidigt behövs en reform av ledningsstrukturen vid landets lärosäten. Den nuvarande kombinationen av linjestyrning och kollegial styrning har lett till bristande förmåga att prioritera och fokusera på rätt förutsättningar, mål och strategiska områden. Institutionerna behöver även utveckla sina internationella nätverk för att stärka landets position som en attraktiv forskningsmiljö.

I den nya forsknings- och innovationspolitiska agendan är det nödvändigt att överge tanken om att en ökad forskningsvolym automatiskt leder till bättre forskning. Istället bör ekonomiska förutsättningar skapas för att främja excellenta forskningsmiljöer och forskningsslag. Sverige har potentialen att konkurrera med världens främsta vetenskaps- och innovationsmiljöer. Genom att fokusera på excellens inom våra styrkeområden kan vi säkerställa att framgång föder ny framgång.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Skapa bättre förutsättningar för forskning i världsklass
  • Underlätta rekryteringen av doktorander och forskare från andra länder
  • Satsa på forskning för att möta samhällsutmaningarna

Bifogade filer