Politik

Miljö
Moderaterna

Miljö

Människan och naturen samt dess tillgångar är Moderaternas utgångspunkt i miljöpolitiken. Vi tar hand om naturen och förvaltar våra naturtillgångar väl. Skogen är central för vår miljöpolitik. Vi värnar äganderätten så att skogen kan brukas hållbart till nytta för klimatet och miljön samt för framtida generationer. Man ska kunna utvinna våra rika mineraltillgångar på ett sätt som är ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Vi vill ha en levande vattenmiljö och fokuserar på insatser för rena hav och vattendrag, med en minskad miljöbelastning och ökad biologisk mångfald.

Den svenska naturen skänker oss möjligheter till rekreation och avkoppling. Moderaterna värnar den unika allemansrätten. Vi vill vårda och utveckla områden med värdefull natur. I Sverige ska alla kunna njuta av den natur som är vår – i dag och i morgon.

Moderaterna vill åtgärda dagens miljöskulder

Idag saknar vi systematiska och återkommande uppföljningar på nationell nivå av förorenade områden som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. I praktiken handlar detta om miljöskulder som har byggts upp i Sverige under lång tid.

Hur kan vi åtgärda dagens miljöskulder? Först och främst måste det bli tydligt vem som har ansvaret för att vidta åt­gärder. Dessutom måste man avsätta medel för att kunna genomföra åtgärderna. Ansvaret behöver inte minst bli tydligare för de områden där förorenaren i dag är okänd eller inte kan åtgärda föroreningen och för statens egna områden. Vi måste sanera förorenade områden på mark och i hav, helst med ny teknik som kan minska kostnaderna. Ett exempel att utforska närmare är sanering med hjälp av växter såsom sälg som har stor kapacitet att under tillväxten ta upp tungmetaller och PFAS. Dessa kan sedan avgifta kretsloppet då det går att elda grödan för energi i kraftvärmeverk.

Vi vet att man historiskt har dumpat mycket miljöfarligt avfall i haven, bland annat ett resultat av otillräcklig miljölagstiftning. Staten bör därför ta ett större ansvar för att bärga miljöfarligt avfall i haven där det är lämpligt för att undvika större skador på den marina miljön.

Moderaternas förslag:

 • Ge Naturvårdsverket i uppdrag att göra en nationell bedömning av miljöskulderna, där miljöskuldernas värde uttrycks i samhällsekonomiska termer. En sådan bedömning bör leda till en effektiv styrning av insatserna mot landets natur- och hälsofarliga miljöskulder, med prioritering av de insatser som ger störst nytta och resurstilldelning. Denna uppskattning bör ske årligen och redovisas till riksdagen.
 • Ta fram en samlad strategi för ansvarsfördelning och resurstilldelning för att åtgärda befintliga miljöskulder på land och i vattnet.

Moderaterna vill få bukt med miljöbrotten och nedskräpningen

Antalet anmälda miljöbrott ökar. Samtidigt minskar uppklarandegraden. Till skillnad från många andra brott drabbar miljöbrott oftast inte en enskild individ, utan det är allas vår miljö som påverkas negativt, till exempel markområden, vatten eller ekosystem.

Och de flesta miljöbrott blir aldrig upptäckta. När miljöbrott upptäcks är det oftast vid tillsyn av företag och anläggningar genomförda av kommunen och länsstyrelsen. Ett vanligt miljöbrott är dumpning av avfall i naturen. Avfallsbranschen är i allmänhet välskött och en viktig del av det cirkulära samhället. Men det förekommer att oseriösa företag handlar med och transporterar runt avfall mellan olika anläggningar utan att ta hand om det. Det har även framkommit att oseriösa återvinningsföretag gräver ned stora mängder giftigt avfall i marken i stället för att återvinna det. Även om de flesta allvarliga miljöbrott uppstår i näringsverksamhet orsakar ibland enskilda människor miljöförstöring i mindre skala genom till exempel nedskräpning. Det förfular vår miljö, påverkar djurlivet, förgiftar mark och vattendrag samt bidrar till otrygghet i stadsmiljön. Moderaterna vill göra Sverige skräpfritt och se en nolltolerans mot nedskräpning.

För att få bukt med miljöbrotten tar våra förslag sikte på att öka resurserna till polisen och övriga brottsbekämpande myndigheter, skärpa straffen för miljöbrott samt förbättra möjligheterna till tillsyn och spårning av avfall. Vi vill på det sättet stärka såväl företags som individers ansvar för miljön.

Moderaternas förslag:

 • Tillsätt en statlig utredning som pekar på vilka stöd som kan införas till kommuner som drabbats av negativa konsekvenser där miljöbrott skett.

Moderaterna vill att fler miljöbrott ska upptäckas och klaras upp

Det finns särskilt utbildade poliser som utreder miljöbrott, och i vissa polisregioner finns personal med utbildning och erfarenhet som civila miljöbrottsutredare. Moderaterna vill inom ramen för satsningen på fler poliser och polisanställda se en särskild satsning inom miljöbrottsområdet. Åklagarmyndighetens särskilda enhet för miljö- och arbetsmiljömål bör växa för att klara en ökad arbetsbörda. För att upptäcka fler miljöbrott behöver vi stärkta tillsynsmyndigheter och en tillsyn som är likvärdig över landet. Moderaterna vill höja kunskapen för att förbättra kvaliteten på tillsynen. Vidare måste det till åtgärder som stärker mindre kommuners möjligheter att klara av uppdraget. Det handlar till exempel om att samarbeta kommuner emellan och att återinföra systemet med experter som kan ge råd kring specifika branschfrågor.

Moderaternas förslag:

 • Genomför en kraftsamling mot miljöbrott genom satsningar på polisen och Åklagarmyndigheten.
 • Skärp miljötillsynen i hela landet genom ökad kunskap och återinförandet av branschexperter.

Moderaterna vill skärpa straffen för miljöbrott och nedskräpning

Straffet för den som blir dömd för brott mot miljöbalken stannar i många fall vid ett bötesbelopp. Moderaterna anser att miljöbrott som leder till skador som inte är obetydliga eller som någon begått i syfte att tjäna pengar i princip alltid ska leda till annan påföljd än böter. De grövsta brotten bör leda till långa fängelsestraff. I flera fall finns kopplingar till grov organiserad brottslighet.

All nedskräpning är i dag förbjuden, men all nedskräpning får inte påföljder. Moderaterna anser att även den som slänger småskräp som till exempel fimpar, snus och tuggummi ska kunna få en påföljd. Denna typ av småskräp står för en stor andel av all nedskräpning och bidrar till att mikroplaster och kemikalier sprider sig till hav och natur. Djur som får i sig skräpet kan bli skadade. Den som skräpar ned ska kunna få en sanktionsavgift i stället för det som straffrättsligt utgör böter. Det går att jämföra med systemet för felparkeringsavgifter och skulle ge både ordningsvakter och polisen möjlighet att utfärda avgiften för att komma åt nedskräpningen. Moderaterna vill även höja dagens böter för nedskräpning.

Moderaternas förslag:

 • Skärp straffen för miljöbrott och nedskräpning.
 • Ge ordningsvakter befogenheten att dela ut böter för småskräp.

Moderaterna vill utveckla friluftslivet

Fler och fler upptäcker Sveriges fantastiska natur. År 2020 ökade antalet besökare i nationalparkerna med över 300 000 jämfört med året innan. Det är en utveckling som politiken bör bejaka. Det ökade intresset för friluftsliv innebär en större belastning på naturen.

Allemansrätten är en unik grund för det svenska friluftslivet. Många markägare är positivt inställda till friluftsliv på deras mark. Samtidigt innebär det ökade naturintresset utmaningar. Förståelsen för de rättigheter och skyldigheter som följer med allemansrätten behöver bli bredare och djupare. Verksamheter som orsakar skador på privat egendom använder ibland allemansrätten som en förevändning. Missbruk riskerar att minska legitimiteten för allemansrätten på lång sikt och leda till att markägare vidtar åtgärder för att försvåra för friluftslivet. Det är viktigt att stävja missbruk så att friluftslivet och det privata markägandet kan fortsätta att gå hand i hand.

Moderaterna vill satsa mer på åtgärder som värnar och utvecklar friluftslivet, så att naturen blir tillgänglig för alla. Ansvarsfördelningen för friluftsfrågor mellan olika myndigheter behöver bli tydligare. Vi vill se mer statliga resurser för att sköta och förvalta områden med värdefull natur, samt för att rusta upp befintliga och vid behov skapa nya leder i nationalparker och statliga naturreservat.

Vi vill även se en utbyggnad av friluftsanordningar såsom rastplatser, toaletter och eldstäder, för att göra naturen tillgänglig för fler. I det sammanhanget finns dessutom utrymme att förbättra information och vägledning till besökare, tillsammans med möjligheten till parkering i framförallt tätortsnära och lättillgängliga områden. Det behöver bli tydligare för privata aktörer vilket ansvar de har för områden som tjänar som arenor för friluftsliv. Det handlar till exempel om ansvar för avfallshantering och renhållning i fjällvärlden. Frivilliga krafter tar ofta ett stort ansvar, trots att det egentligen inte ligger på dem. Det måste vidare bli tydligt hur privata aktörer kan få ersättning för sitt arbete.

Moderaternas förslag:

 • Gör naturupplevelser och friluftsliv i statliga naturreservat och nationalparker för fler genom satsningar på leder och friluftsanordningar.
 • Tydliggör det offentligas ansvar för friluftslivet.

Moderaterna vill värna allemansrätten med både rättigheter och skyldigheter

Moderaterna vill stärka både allemansrätten och äganderätten. Många markägare ser positivt på friluftsliv på sin mark om det sker med respekt för de rättigheter och skyldigheter som följer med allemansrätten. Det offentliga bör stötta privata markägare som vill tillgängliggöra sin mark för friluftsliv, genom att till exempel hjälp till med skyltning och leder. På så sätt kan det privata ägandet kombineras med ett rikt friluftsliv.

Det är angeläget att förhindra missbruk av allemansrätten för att upprätthålla dess legitimitet på lång sikt. Moderaterna vill att markägare ska få utökat stöd att begränsa överträdelser av allemansrätten. Till exempel måste regelverket tillämpas i högre grad, exempelvis mot aktörer som bedriver kommersiell verksamhet på privat mark. Det är dock viktigt att markägare inte begränsar sådana aktiviteter som är tillåtna inom ramen allemansrätten, genom att till exempel sätta upp stängsel eller förbudsskyltar. När fler rör sig ut i naturen behöver kunskapen om allemansrätten öka. Moderaterna vill därför se mer information och en utbildningssatsning om allemansrätten i grundskolan.

Moderaternas förslag:

 • Stötta privata markägare som vill tillgängliggöra sin mark för friluftslivet genom till exempel hjälp med skyltning och leder.
 • Stärk kunskapen om och tillämpningen av allemansrätten och äganderätten genom utökad information.

Bifogade filer