Politik

Cybersäkerhet
Moderaterna

Cybersäkerhet

I gränslandet mellan krig och fred finns en gråzon, där länder som vill se en annan världsordning underminerar och destabiliserar. Dessa hybridhot tar sig olika uttryck: Öppna och dolda påtryckningar – politiska, psykologiska och ekonomiska. Cyberförsvaret är en central del i det samlade totalförsvaret. Moderaterna vill förbättra Sveriges möjligheter att skydda sig mot hybridhot. 

Svensk försvarsförmåga ska byggas för att vi ska kunna möta ett väpnat angrepp. Men vi behöver även en rad nya verktyg för att möta bredden av andra hot, som cyberattacker, sabotage, valpåverkan, desinformationskampanjer och fientliga uppköp – så kallade hybridhot. 

Mer pengar till det nationella centret för cybersäkerhet

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, men när det gäller cybersäkerhet ligger vi sämre till enligt internationella jämförelser. När det gäller cybersäkerhet finns ett antal områden som vi behöver stärka. Det handlar bland annat kompetensförsörjning, större och effektivare satsningar på forskning samt bättre samarbetsstrukturer med näringslivet. 

2020 blev beslutet fattat om att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscentrum. Det har potentialen att utgöra ett nav för en bättre svensk cybersäkerhet, men då måste centret få mer resurser och ett tydligare mandat.

Moderaternas förslag:

  • Vi vill avsätta mer pengar till nationellt cybersäkerhetscentrum. 

Återupprätta beredskapspolisen

Modetaterna vill stärka samarbetet mellan Polisen och Försvarsmakten. Den särskilda beredskapspolisen blev inrättad i Sverige under 1990-talet. Deras uppgift var att hjälpa Polisen vid kriser och extraordinära situationer. Beredskapspoliserna hade gjort en mer kvalificerad militärtjänst  och sedan genomfört några veckors utbildning på Polishögskolan. Moderaterna vill förbättra försvarets möjligheter att stödja Polisen vid extraordinära händelser genom att återupprätta den särskilda beredskapspolisen.

Moderaternas förslag:

  • Återupprätta den särskilda beredskapspolisen som kan hjälpa polisen när de behöver förstärkning för att agera mot exempelvis hybridhot och sabotage. 

Åtgärder för att skydda näringsliv och forskning från hybridhot

Moderaterna vill stärka skyddet för näringsliv och forskning mot hybridhot för att göra Sverige till ett säkert och attraktivt land för företag, högskolor och forskning. Det handlar bland annat om att få ett fungerande granskningssystem för utländska direktinvesteringar på plats. 

När ekonomin försämras får företag ett ökat behov av kapital. I dessa lägen riskerar svensk infrastruktur och teknologi att bli uppköpt av utländska aktörer som i vissa fall kan hota Sveriges säkerhet. Det är därför av stor vikt att vi kan kontrollera och ytterst stoppa investeringar och i yttersta fall stoppa dem.

Moderaternas förslag:

  • Inrätta ett granskningssystem för att utreda utländska direktinvesteringar i Sverige. Om investeringarna strider mot svenska säkerhetsintressen ska de kunna stoppas.

Bifogade filer