Politik

Bostadsbyggande
Moderaterna

Bostadsbyggande

Sverige behöver öka takten i bostadsbyggandet. Vi vill bidra till en bostadsmarknad där möjligheterna står i centrum. Till exempel vill vi göra det enkelt att ta sig in på bostadsmarknaden för första gången. Dessutom behöver bostadsmarknaden fungera i livets olika faser: Det ska vara lika självklart att kunna äga sin bostad som att hyra den. 

Minska regler för att underlätta för bostadsbyggande

I dag är reglerna för bostadsbyggande alldeles för krångliga. Därmed tar det lång tid att bygga bostäder och det blir onödigt dyrt. Därför behöver Boverkets byggregler bli mer flexibla så att det går snabbare och blir enklare att bygga bostäder, det är nödvändigt för att kunna öka takten i bostadsbyggandet.

Moderaternas förslag:

  • Förenkla Boverkets byggregler så att det ska bli enklare och billigare att bygga.

Stoppa missbruket av överklaganden om bostadsbyggande

I en demokrati är det viktigt att beslut som myndigheter har fattat kan överklagas. Den rättigheten ska dock inte missbrukas. I dag är det allt för många som överklagar beslut om byggande vilket gör att byggprocesserna blir långa och utdragna. Det gör att det blir dyrt att bygga bostäder vilket i förlängningen leder till höjda hyror och höjda bostadspriser. 

Moderaterna vill därför minska möjligheten att överklaga beslut om bostadsbyggande.

Moderaternas förslag:

  • Minska kretsen av vilka personer som får överklaga beslut om byggande.
  • Kommuner ska ta ut en avgift för överklaganden.

Avskaffa strandskyddet och gör det enklare att bygga på landsbygden

Det behöver bli enklare att bygga bostäder på landsbygden. Vi vill bland annat göra det möjligt för fler bostäder nära stränder. I dag blir strandnära bostäder hindrade, även i områden med stor tillgång till stränder. Moderaterna vill därför avskaffa det generella strandskyddet och ge kommunerna möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där 50 eller 100 meter strandskydd ska gälla.

Vi vill också att mer mark på landsbygden ska bli tillgänglig att bygga på. Här behöver vi balansera de olika intressena bättre. Det bör bli enklare att bygga fler hus i närheten av ett redan existerande hus. 

Moderaternas förslag:

  • Avskaffa det generella strandskyddet
  • Ändra reglerna i Miljöbalken så att det blir lättare att bygga bostäder på landsbygden

Vanligt ställda frågor

 
Hur många nya bostäder behövs?

Boverkets bedömning är att det behövs 59 000 nya bostäder per år fram till år 2029.

Vad kan man göra åt bostadsbristen?

 Det handlar om att förenkla reglerna för byggande, göra det lättare att bygga nära stränder och göra mer mark tillgänglig för bostadsbyggande.

Vad gäller för strandskydd?

Strandskyddet innebär att du inte får bygga en bostad närmare än 100 meter från strandkanten. Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddet i vissa områden till 300 meter från strandkanten. Moderaterna vill avskaffa det generella strandskyddet.

Är det bostadsbrist i Sverige?

Ja, det är bostadsbrist i Sverige. Över 70 procent av de svenska kommunerna uppger att de har bostadsbrist.

Bifogade filer