Politik

Utbildning
Stockholm

Utbildning

Stockholm är en stad som byggs av och konkurrerar med kunskap. Inget är så viktigt för en människas livschanser som att få en bra utbildning. Kunskap och bildning ger makten att själv forma sitt liv. Eleverna ska därför mötas av höga förväntningar och få undervisning som är anpassad efter deras behov. 

En skola som håller hög nivå är avgörande för Stockholms framtida utveckling. Stockholms skolor ska därför präglas av kunskap, trygghet och studiero och lägga grunden för vidare studier och jobb. Valfriheten och det fria skolvalet är centrala för att Stockholm även fortsättningsvis ska tillhandahålla hög kvalitet i skolan.

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla Stockholms skolor ska vara bra skolor där varje elev får det stöd som behövs för att ska klara kunskapskraven. Alla barn och elever ska nå sin fulla potential. Fokus ska ligga på elevernas kunskaper och goda exempel på framgångsrikt arbete i stadens skolor ska tas tillvara och spridas. Varje rektor och lärare ska ha förutsättning att utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Alla barn har rätt till en bra skola. Vi kan inte acceptera att vissa skolor dras med fallande kunskapsresultat år efter år. Vi vill att skolor, både kommunala och fristående, som återkommande presterar dåligt, ska fråntas huvudmannaskapet. Vi vill utöka tillgången till läxhjälp och sommarskola, det är särskilt viktigt för elever som kommer från familjer med svagare utbildningstradition.

Stärk lärare och rektorer

Skickliga och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola. Genom förstelärartjänster, höjda löner, individuella kompetensutvecklingsplaner och minskad administration vill vi stärka läraryrket ytterligare. Vi vill även fortsätta att prioritera förstelärare till de skolor som har störst utmaningar, samtidigt som vi vill öka möjligheterna för skolorna att genom attraktiva arbetsvillkor locka till sig fler skickliga lärare.

Alla elever ska få det stöd som de behöver för att nå sin fulla potential

Alla barn behöver bli sedda i skolan och ges rätt stöd i tid. För att alla elever tidigt ska få det stöd som de behöver vill Moderaterna införa tester för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter redan innan barnen börjar skolan. Elevens behov ska alltid vara utgångspunkten för resurser till särskilt stöd. För att säkerställa tillgången till stödinsatser krävs utvecklade satsningar på specialpedagoger och på att stärka kompetensen bland skolans ordinarie personal.

En tillgänglig elevhälsa är också viktig för att tidigt hjälpa barn och unga som behöver stöd. Elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och integreras i skolans alla verksamheter samt skapa tillit till den egna förmågan utifrån de olika förutsättningar och behov eleverna har.

Hög pedagogisk kvalitet i förskolan ger en god start i livet för alla barn

Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Därför är det är viktigt att verksamheten i förskolan håller högsta kvalitet och att tillsynen av förskolan fungerar. Om brister upptäcks ska åtgärder vidtas skyndsamt, oberoende av huvudmannaskap. Stockholms förskolor ska erbjuda en verksamhet som är utvecklande, rolig, stimulerande, trygg, utmanande och full av möjligheter. En lugn och trygg förskola lägger grunden för nyfikenhet och kunskap.

Fritidsverksamheten spelar en viktig roll i barns lärande och sociala utveckling. För att pedagogiken ska kunna ta ännu större plats vill vi stärka samordningen mellan fritidsverksamhet och skolans undervisning.

Nyanlända elever ska snabbt ges skolgång och individuellt stöd

De senaste åren har det kommit många nyanlända elever till Sverige. För att klara skolan är det viktigt att de lär sig svenska så snabbt som möjligt. Nyanländas möjligheter att integreras i den svenska skolan och i det svenska språket ökar när de får chans att gå i skola i stadsdelar med färre nyanlända elever.

För att Stockholms skolor och förskolor ska vara av högsta kvalitet vill Moderaterna:

  • Att lärare och rektorer får mandat och verktyg för att kunna säkerställa studiero och trygghet. 
  • Att alla elevers rätt att få välja skola säkras.
  • Att läraryrket stärks genom attraktiva anställningsvillkor, bättre arbetsmiljö och minskad administrativ börda.
  • Att läxhjälpen utvecklas så att den blir tillgänglig för alla elever.
  • Att de skolor som har låg måluppfyllelse stärks och utvecklas.
  • Att alla barn får det stöd de behöver och att systemet för bedömningen av elever i behov av särskilt stöd reformeras.
  • Att alla skolor har tillgång till elevhälsa.
  • Att övergången från förskola till skola förstärks för barn med behov av särskilt stöd.

Bifogade filer