Politik

Öka takten i bostadsbyggandet
Stockholm

Öka takten i bostadsbyggandet

Stockholm växer i en historisk omfattning. Varje år får Stockholmsregionen 35 000 nya invånare – det är lika med två fullsatta SL-bussar om dagen. Det är glädjande att Stockholm och vår region är så populär. Inflyttningen ställer krav på en hög byggnationstakt avseende både bostäder, arbetsplatser, lokaler och samhällsservice. Moderaternas utgångspunkt är att den täta kvarters- och blandstadens förtjänster ska vara vägledande för stadsplaneringen i hela staden. Därför vill vi planera för ett modernt, hållbart och välfungerande stadsrum, där redan befintliga stadsdelar får växa samman. 

Genom att bygga i goda kollektivtrafiklägen får stadens invånare smidigare resor och miljön blir bättre. Den växande staden förutsätter att vi bygger nya parker, vårdar de befintliga och uppmuntrar boende att engagera sig i sin närmiljö. Nya stadsdelar och bostäder ska präglas av varierande och nydanande arkitektur. Planeringen av nya bostäder måste även inkludera fler förskolor, skolor, idrottsytor, säkrad plats för fritid och rekreation samt olika former av specialbostäder.

En bostad för alla innebär att vi behöver hyresrätter, radhus, bostadsrätter, student- och seniorboenden, kollektivboenden och ägarlägenheter. Inte minst behövs det för en ökad rörlighet och för att säkerställa bostäder åt människor som nyligen anlänt till Stockholm för arbete eller studier är det viktigt med ett bra utbud av hyresrätter.

För att möta befolkningsökningen är det nödvändigt att vi dessutom se till att de bostäder som finns används på bästa sätt. Därför måste skatterna på boende ses över så att de i mindre omfattning bromsar rörlighet inom det befintliga bostadsbeståndet. Vi vill att det ska vara enklare att hyra ut i andra hand så att lägenheter som annars stått tomma kommer till användning. Vi vill dessutom att du ska få hyra ut upp till halva ytan av din bostad skattefritt.

Men bara för att vi bygger mycket får vi inte glömma bort att värna och utveckla Stockholm som en levande och grön stad, med hög livskvalitet, ren luft och friskt vatten. Moderaterna vill att alla stockholmare ska ha nära till grönska och parker, över hela staden. Och bygger vi tätt och högt där det passar så kan vi också spara mer av stadens grönområden.

Sett till bevarandet av kulturhistoriska byggnader som helhet, och över hela staden, så är det Moderaterna som har varit dess främsta beskyddare. Det var Moderaterna som var först ut med att vilja bevara Almarna i Kungsträdgården, det var Moderaterna som räddade Münchenbryggeriet från rivning. Det var Moderaterna som kämpade emot en rivning av Astoriaflygeln på Nybrogatan, och det är Moderaterna som nu kämpar emot en rivning av stora delar av Stureplanskvarteret. Detta kommer vi att kämpa för varje dag och vi vill också bygga nya hus i klassisk arkitektur.

Öka takten i bostadsbyggandet

En hög byggtakt kräver politisk vilja, men också enklare regler. Vägen från idé till inflyttningsklar bostad måste bli kortare. I dag är det en lång och krånglig process och många projekt försenas genom att långdragna överklaganden. Vi tycker att det är positivt att länsstyrelsen har tagits bort som överprövandeinstans av detaljplaner. Men myndigheternas behandling av överklaganden behöver gå snabbare överlag och en administrativ avgift bör kunna tas ut för varje enskild överklagan av detaljplaner, bygglov och rivningslov.

Många ungdomar som försöker komma in på arbetsmarknaden vittnar om att de nya bostäder som byggs är för dyra. De höga hyrorna beror bland annat på att inredningsstandarden är för hög och på krav i regelverket. I den moderna staden är det inte rimligt med krav för storleken på städskåp eller full tillgänglighet i alla lägenheter. Därför vill vi tillåta högre grad av standardisering och fler avsteg från byggreglerna.

För att öka antalet bostäder som kan byggas i framtiden behöver vi öka samarbetet i planeringen mellan externa byggherrar och stadens förvaltningar. Moderaterna vill att det ska vara tillåtet för enskilda byggherrar att ta större ansvar för arbetet med detaljplaner. Många aktörer har motsvarande expertkompetens som stadens handläggare, och ju fler vi är som hjälps åt desto fler bostäder kan vi bygga.

Underlätta för unga och nyanlända att få sin första bostad

Moderaterna vill underlätta för unga och nyanlända att få sin första bostad genom ett nytt koncept med billigare ettor. Syftet ska vara att finna åtgärder för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för dem som idag står utanför. Det kan vara vanliga lägenheter likaväl som standardiserade moduler i flerbostadshus, kombolägenheter eller kollektivboende. Konceptet ska vända sig till unga under 30 år som söker sin första bostad och ge möjlighet till betydande avsteg från dagens detaljerade regler. Ett antal lösningar, nationellt och kommunalt, skulle ge direkt genomslag på hyran genom att underlätta för ett mer kostnadseffektivt byggande. Även möjligheterna att prioritera detaljplaner där smålägenheter ingår ska ses över.

Underlätta för unga och nyanlända att få sin första bostad

Moderaterna vill underlätta för unga och nyanlända att få sin första bostad genom ett nytt koncept med billigare ettor. Syftet ska vara att finna åtgärder för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för de som idag står utanför. Det kan vara vanliga lägenheter likaväl som standardiserade moduler i flerbostadshus, kombolägenheter eller kollektivboende. Konceptet ska vända sig till unga under 30 år som söker sin första bostad och ge möjlighet till betydande avsteg från dagens detaljerade regler. Ett antal lösningar, nationellt och kommunalt, skulle ge direkt genomslag på hyran genom att underlätta för ett mer kostnadseffektivt byggande. Även möjligheterna att prioritera detaljplaner där smålägenheter ingår ska ses över.

Vi Moderater vill:

Utveckla Stockholm som en modern och hållbar storstad, och behålla befintliga kulturvärden.

Bygga bostäder i hög takt – till alla och för alla. Till 2030 ska det byggas 140 000 nya bostäder i staden och bostadsbyggandet ska även utgå ifrån mått på kvalitet.

Driva på ändringar av lagstiftningen för bostadsbyggande och reglerna kring Kungliga nationalstadsparken så att bebyggelse tillåts synas inifrån parken. Då kan vi bland annat bygga en modern och hållbar stadsdel på Loudden med 10 000 bostäder, 2 500 arbetsplatser och Sveriges högsta hus.

Samplanera bostadsbyggande med kollektivtrafik och annan infrastruktur. Östlig förbindelse ska genomföras och den del av Centralbron som hanterar biltrafiken ska grävas ned i en tunnel.

Öka rörligheten på bostadsmarknaden så befintliga bostäder används bättre – bland annat genom skattereformer och en enklare andrahandsuthyrning.

Vi tycker att det är positivt att länsstyrelsen har tagits bort som överprövandeinstans av detaljplaner. Men myndigheternas behandling av överklaganden behöver gå snabbare överlag, och en administrativ avgift bör kunna tas ut för varje enskild överklagan av detaljplaner, bygglov och rivningslov.

Många ungdomar som försöker komma in på arbetsmarknaden vittnar om att nya bostäder som byggs är för dyra. De höga hyrorna beror bland annat på att inredningsstandarden är för hög och på krav i regelverket. I den moderna staden är det inte rimligt med krav för storleken på städskåp eller full tillgänglighet i alla lägenheter. Därför vill vi tillåta högre grad av standardisering och fler avsteg från byggreglerna.

För att öka antalet bostäder som kan byggas i framtiden behöver vi öka samarbetet i planeringen mellan externa byggherrar och stadens förvaltningar. Moderaterna vill att det ska vara tillåtet för enskilda byggherrar att ta större ansvar för arbetet med detaljplaner. Många aktörer har motsvarande expertkompetens som stadens handläggare, och ju fler vi är som hjälps åt desto fler bostäder kan vi bygga.

Bifogade filer